Kurser & fortbildningar

Hitta kurs

 • Registreringen är stängd

  Anmäl dig här Vt19 Anmälningstestkurs

  Fortbildningskurs
  01.01.2019
  15.01.2019
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt19 Anmälningstestkurs

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  16.11.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.01.2019

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  130

  Inledning

  Testa att anmäla dig!
  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från ”kursen”.

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap I

  Universitetskurs
  08.01.2019
  19.12.2018
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Vt19 Ledarskap I

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 8.1.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 29.1.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 12.2.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 5.3.2019 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.12.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  OBS! Vi har lång väntelista på kursen. Vänligen hör av dig till kansliet om du inte ämnar gå så får någon annan din plats.

  Mål

  Tillämpa teorier om grupputveckling, arbetsengagemang och beteendeförändring för att leda sig själv i det egna arbetet eller i egna livssammanhang.

  Innehåll

  Kursen tar bl.a. upp:
  – gruppens utveckling mot team
  – positiv psykologi – koncentration på det som bygger upp glädje och effektivitet
  – salutogent ledarskap – meningsfullt arbete
  – coaching – ledarens nya utmaning?

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Litteratur

  Granér, R. (1994). Personalgruppens Psykologi. Lund: Studentlitteratur.
  Whitmore, J. (2003). Nya coachning för bättre resultat. Jönköping: Brain Books.
  Hanson, Anders. (2010). Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång. Stockholm Fortbildning Ab

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.
  De olika delkurserna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Burnout-problematik (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap II

  Universitetskurs
  26.03.2019
  05.03.2019
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Vt19 Ledarskap II

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 26.3.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 2.4.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 23.4.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 14.5.2019 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Genom ett HR-perspektiv på organisation och ledarskap identifiera hur en organisation kunde utveckla personalen och ledarskapet.

  Innehåll

  Kursen tar bl.a. upp:
  – att utveckla ett framgångsrikt personalarbete
  – strukturer som ger ledaren ryggrad
  – kompetensutveckling
  – att modigt påverka.

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med deltagarna under första utbildningstillfället.

  Litteratur

  A Lindmark, T Önnevik. (2011 upplaga 2, första upplagan 2006). Human Resource Management-Organisationens hjärta. Studentlitteratur.
  Eisele, P. (2007). Att använda arbetsgrupper effektivt. Stockholm: Liber.
  Referenslitteratur:
  C Blomquist, P Röding. (2010). Ledarskap Personen Reflektionen Samtalet. Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.
  De olika delkurserna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Burnout-problematik (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Vt19 En inkluderande mångkulturell skola

  Universitetskurs
  01.04.2019
  11.03.2019
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik – Vt19 En inkluderande mångkulturell skola

  Föreläsare

  PeM Mertaniemi Ritva /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 1.4.2019 kl. 17:15-21:15
  tisdag 2.4.2019 kl. 17:15-21:15
  OBS Nya datum:
  måndag 6.5.2019 kl. 17:15-21:15
  tisdag 7.5.2019 kl. 17:15-21:15

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande på en grundläggande nivå kunna
  – kritiskt diskutera de ramar lagstiftning och läroplan ger samt kurslitteraturens
  innehåll vad gäller teori, metoder och innehåll för undervisning i
  mångkulturella klassrum
  – sammanställa kriterier för undervisning som beaktar hur mångkulturella och
  flerspråkiga elever kan inkluderas och stödjas i skolarbetet, i synnerhet med
  beaktande av modersmålet.

  Innehåll

  Kursen syftar till att utveckla lärares beredskap för att skapa en inkluderande skolmiljö där mångfald ses som pedagogisk och specialpedagogisk resurs. I detta arbete är området interkulturell pedagogik centralt, dvs. frågor relaterade till funktionsnedsättning, etnicitet, genus och livsåskådning som på olika sätt samverkar i processer som gäller elevers identitetskonstruktion, känsla av tillhörighet och lärande. Under kursen fokuseras skolmiljöns bemötande av elevers olika språk och kulturbakgrund för att stödja dessa processer, i synnerhet modersmålets roll och frågor kring stöd för modersmålsutvecklingen.

  Arbetssätt

  Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och arbetsuppgifter. Mellan dessa närträffar läser de studerande kurslitteratur och skriver reflekterande analyser av innehållet, som lämnas in på förhand och sedan diskuteras med stöd av föreläsaren på följande närträff.

  Examination

  Godkända skriftliga reflektioner baserade på kurslitteratur.
  Godkända analys-/planeringsuppgifter.

  Litteratur

  Bjar, Louise (red.) (2006). Det hänger på språket. Studentlitteratur.
  Lorentz, H. & Bergstedt, B. (red.)(2006) . Interkulturella perspektiv. Pedagogik i
  mångkulturella lärandemiljöer. Studentlitteratur.
  Ellneby, Y.(2008). Pedagoger mitt i mångfalden.
  Bouakaz, L.(2009). Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor.Studentlitteratur.
  Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ämneshelheten Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell
  pedagogik (25 sp). Kursen kan även läsas som enskild eller valfri kurs i
  specialpedagogik.

 • Registreringen är stängd

  Företagsekonomi - Vt19 Ekonomi för icke-ekonomer, del 2

  Fortbildningskurs
  09.04.2019
  15.03.2019
  12
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi – Vt19 Ekonomi för icke-ekonomer, del 2

  Föreläsare

  Civilekonom, Jur kand, Fil kand Hörnstedt Anne Louise /

  Kursram

  Vi fördjupar dina kunskaper om årsredovisningar och bokslut!

  Vi fördjupar dig ytterligare i företagsanalyser, den ekonomiska planeringen samt budgetprocessen.

  Redan dagen efter kursen kommer du att ha en större insikt för ett
  företags ekonomiska planering, vad du kan erhålla för information
  från en årsredovisning samt hur ett företag analyserar olika nyckeltal
  såsom tillväxt och lönsamhet.

  Du kommer nu att känna dig trygg med dina arbetsuppgifter och kan
  enkelt och smidigt vidareutvecklas i din nuvarande yrkesroll och ta
  dig an nya ansvarsområden. Du har nu verktygen för att effektivisera,
  planera och utläsa den tillväxt och lönsamhet som företaget ger.

  Kurstider

  Tisdag 9.4.2019 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  07.01.2019 kl. 15:00

  Sista anmälan

  15.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  340

  Kommentar

  Inkl kaffe och kursmaterial.

  Inledning

  Utbildningen ordnas i samarbete med Roda Utbildning.

  Förkunskaper

  För att gå denna ekonomiutbildning, bör du ha grundläggande kunskaper i ekonomi, men du behöver inte ha gått kursen Ekonomi för icke-ekonomer del I tidigare.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ekonomi.
  Du har redan grundläggande kunskaper i ekonomi men vill nu
  bli ett strå vassare. Kursen vänder sig till alla som arbetar med ekonomi och har ekonomiansvar.

  Innehåll

  – vilken information erhålls från en årsredovisning
  – lagstiftad information
  – frivillig information
  – företagsanalys
  – betalningsförmåga
  – tillväxt
  – lönsamhet
  – ekonomisk planering
  – budgetprocessen.