Gå kurserna hemma på Åland - slipp resorna och spara både tid, pengar och naturresurser

Öppna högskolan

är öppen för dig! Titta på vårt kursutbud –  de flesta kurser kan du delta i utan formella krav på tidigare utbildning. Du vet väl att vi kan hjälpa till med kompetensutvecklingen på din arbetsplats?

Hitta kurs

 • Registreringen är stängd

  Anmäl dig här Vt19 Anmälningstestkurs

  Fortbildningskurs
  01.01.2019
  15.01.2019
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt19 Anmälningstestkurs

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  16.11.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.01.2019

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  130

  Inledning

  Testa att anmäla dig!
  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från ”kursen”.

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap I

  Universitetskurs
  08.01.2019
  19.12.2018
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Vt19 Ledarskap I

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 8.1.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 29.1.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 12.2.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 5.3.2019 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.12.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  OBS! Vi har lång väntelista på kursen. Vänligen hör av dig till kansliet om du inte ämnar gå så får någon annan din plats.

  Mål

  Tillämpa teorier om grupputveckling, arbetsengagemang och beteendeförändring för att leda sig själv i det egna arbetet eller i egna livssammanhang.

  Innehåll

  Kursen tar bl.a. upp:
  – gruppens utveckling mot team
  – positiv psykologi – koncentration på det som bygger upp glädje och effektivitet
  – salutogent ledarskap – meningsfullt arbete
  – coaching – ledarens nya utmaning?

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Litteratur

  Granér, R. (1994). Personalgruppens Psykologi. Lund: Studentlitteratur.
  Whitmore, J. (2003). Nya coachning för bättre resultat. Jönköping: Brain Books.
  Hanson, Anders. (2010). Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång. Stockholm Fortbildning Ab

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.
  De olika delkurserna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Burnout-problematik (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap II

  Universitetskurs
  26.03.2019
  05.03.2019
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Vt19 Ledarskap II

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 26.3.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 2.4.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 23.4.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 14.5.2019 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Genom ett HR-perspektiv på organisation och ledarskap identifiera hur en organisation kunde utveckla personalen och ledarskapet.

  Innehåll

  Kursen tar bl.a. upp:
  – att utveckla ett framgångsrikt personalarbete
  – strukturer som ger ledaren ryggrad
  – kompetensutveckling
  – att modigt påverka.

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med deltagarna under första utbildningstillfället.

  Litteratur

  A Lindmark, T Önnevik. (2011 upplaga 2, första upplagan 2006). Human Resource Management-Organisationens hjärta. Studentlitteratur.
  Eisele, P. (2007). Att använda arbetsgrupper effektivt. Stockholm: Liber.
  Referenslitteratur:
  C Blomquist, P Röding. (2010). Ledarskap Personen Reflektionen Samtalet. Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.
  De olika delkurserna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Burnout-problematik (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Vt19 En inkluderande mångkulturell skola

  Universitetskurs
  01.04.2019
  11.03.2019
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik – Vt19 En inkluderande mångkulturell skola

  Föreläsare

  PeM Mertaniemi Ritva /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 1.4.2019 kl. 17:15-21:15
  tisdag 2.4.2019 kl. 17:15-21:15
  OBS Nya datum:
  måndag 6.5.2019 kl. 17:15-21:15
  tisdag 7.5.2019 kl. 17:15-21:15

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande på en grundläggande nivå kunna
  – kritiskt diskutera de ramar lagstiftning och läroplan ger samt kurslitteraturens
  innehåll vad gäller teori, metoder och innehåll för undervisning i
  mångkulturella klassrum
  – sammanställa kriterier för undervisning som beaktar hur mångkulturella och
  flerspråkiga elever kan inkluderas och stödjas i skolarbetet, i synnerhet med
  beaktande av modersmålet.

  Innehåll

  Kursen syftar till att utveckla lärares beredskap för att skapa en inkluderande skolmiljö där mångfald ses som pedagogisk och specialpedagogisk resurs. I detta arbete är området interkulturell pedagogik centralt, dvs. frågor relaterade till funktionsnedsättning, etnicitet, genus och livsåskådning som på olika sätt samverkar i processer som gäller elevers identitetskonstruktion, känsla av tillhörighet och lärande. Under kursen fokuseras skolmiljöns bemötande av elevers olika språk och kulturbakgrund för att stödja dessa processer, i synnerhet modersmålets roll och frågor kring stöd för modersmålsutvecklingen.

  Arbetssätt

  Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och arbetsuppgifter. Mellan dessa närträffar läser de studerande kurslitteratur och skriver reflekterande analyser av innehållet, som lämnas in på förhand och sedan diskuteras med stöd av föreläsaren på följande närträff.

  Examination

  Godkända skriftliga reflektioner baserade på kurslitteratur.
  Godkända analys-/planeringsuppgifter.

  Litteratur

  Bjar, Louise (red.) (2006). Det hänger på språket. Studentlitteratur.
  Lorentz, H. & Bergstedt, B. (red.)(2006) . Interkulturella perspektiv. Pedagogik i
  mångkulturella lärandemiljöer. Studentlitteratur.
  Ellneby, Y.(2008). Pedagoger mitt i mångfalden.
  Bouakaz, L.(2009). Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor.Studentlitteratur.
  Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ämneshelheten Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell
  pedagogik (25 sp). Kursen kan även läsas som enskild eller valfri kurs i
  specialpedagogik.

 • Registreringen är stängd

  Företagsekonomi - Vt19 Ekonomi för icke-ekonomer, del 2

  Fortbildningskurs
  09.04.2019
  15.03.2019
  12
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi – Vt19 Ekonomi för icke-ekonomer, del 2

  Föreläsare

  Civilekonom, Jur kand, Fil kand Hörnstedt Anne Louise /

  Kursram

  Vi fördjupar dina kunskaper om årsredovisningar och bokslut!

  Vi fördjupar dig ytterligare i företagsanalyser, den ekonomiska planeringen samt budgetprocessen.

  Redan dagen efter kursen kommer du att ha en större insikt för ett
  företags ekonomiska planering, vad du kan erhålla för information
  från en årsredovisning samt hur ett företag analyserar olika nyckeltal
  såsom tillväxt och lönsamhet.

  Du kommer nu att känna dig trygg med dina arbetsuppgifter och kan
  enkelt och smidigt vidareutvecklas i din nuvarande yrkesroll och ta
  dig an nya ansvarsområden. Du har nu verktygen för att effektivisera,
  planera och utläsa den tillväxt och lönsamhet som företaget ger.

  Kurstider

  Tisdag 9.4.2019 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  07.01.2019 kl. 15:00

  Sista anmälan

  15.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  340

  Kommentar

  Inkl kaffe och kursmaterial.

  Inledning

  Utbildningen ordnas i samarbete med Roda Utbildning.

  Förkunskaper

  För att gå denna ekonomiutbildning, bör du ha grundläggande kunskaper i ekonomi, men du behöver inte ha gått kursen Ekonomi för icke-ekonomer del I tidigare.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ekonomi.
  Du har redan grundläggande kunskaper i ekonomi men vill nu
  bli ett strå vassare. Kursen vänder sig till alla som arbetar med ekonomi och har ekonomiansvar.

  Innehåll

  – vilken information erhålls från en årsredovisning
  – lagstiftad information
  – frivillig information
  – företagsanalys
  – betalningsförmåga
  – tillväxt
  – lönsamhet
  – ekonomisk planering
  – budgetprocessen.

 • Företagsekonomi - Vt19 Säljacceleratorn -en modern säljkurs för företag

  Fortbildningskurs
  25.04.2019
  28.03.2019
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi – Vt19 Säljacceleratorn -en modern säljkurs för företag

  Föreläsare

  Nordkvist Patrik /

  Kursram

  Kursen arrangeras i samarbete med Hanken & SSE Executive Education och Öppna högskolan.

  Kurstider

  Torsdag 25.4.2019 kl 09:00-16:00
  Fredag 26.4.2019 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  790

  Inledning

  En praktisk säljutbildning med tyngdpunkt på den personliga försäljningen. Samtidigt kommer du få lära dig hur du kan använda dig av modern teknik för att ytterligare öka och förenkla din försäljning. Programmet fäster uppmärksamhet vid olika utmaningar som en försäljare möter i sitt arbete, t.ex. hur man hittar sina kunder online, skapar en dialog både digital och personligen, skapar en bra relation till kunden, face to face försäljning samt konsten att presentera sin produkt eller tjänst för kunden på ett övertygande sätt.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till företagare och anställda i företag som kontinuerligt eller sporadiskt arbetar med försäljning.
  Utbildningen lämpar sig för såväl företagare, försäljningsproffs, butiksförsäljare som personer i kundbetjäning.
  Vi berör försäljningsfrågor främst ur ett B2B -perspektiv men betonar det personliga mötet mellan två individer.

  Mål

  Utbildningen ger dig metoder och exempel på ett effektivt säljarbete och en stark personlig försäljning i kombination med moderna digitala verktyg. Med mål att du kan ta tag i och förbättra din egen säljprocess och effektivera din försäljning. Du får även en praktisk modell och tips och råd hur du lättare hittar och bygger relationer med nya potentiella kunder. Vilket kraftigt underlättar att genomföra framgångsrik försäljning.
  Du får kunskap hur du ytterligare kan utveckla dig själv som säljare samt hur du kan inspirera dig själv och andra till ett bättre säljresultat. Genom utbildningen får du kunskap om försäljningsprocessens olika steg, din och motpartens roll i säljsituationen och hur du genom rätt argumentationsteknik erhåller en större säkerhet i krävande säljsituationer.

  Innehåll

  DAG 1:
  – skapa fler affärer
  – identifiera din idealkund
  – hur du hittar potentiella kunder online och offline?
  – social försäljning – Öka sannolikheten till affär via sociala nätverk
  – hur du skapar en första kontakt
  – kundbesökets tre första minuter
  – hur du gör säljande presentationer?

  DAG 2:
  – stäng fler affärer till bättre pris
  – hur stänger du fler affärer på kortare tid
  – köpsignaler och avslutningsteknik
  – hur du får de pris du vill?
  – argumentations- och motargumentationsteknik
  – försäljningspsykologi
  – säljstyrning för det lilla och stora bolaget.

  Övrig information

  Patrik Nordkvist är grundare av Försäljningschefen, där han hjälper företag och individer att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag inom flera olika branscher så som outsourcing, utbildning, IT och butiksinredning. Lär mer om Patrik, https://www.linkedin.com/in/patriknordkvist

 • Registreringen är stängd

  Hospitality Management - Vt19 Revenue Management för hotell

  Fortbildningskurs
  10.04.2019
  13.03.2019
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Hospitality Management – Vt19 Revenue Management för hotell

  Föreläsare

  Gubanski Annemarie /

  Kursram

  Revenue Management (RM) innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt gäst, vid rätt tillfälle och i
  rätt kanal, där målet är att öka lönsamhet. RM handlar mycket om ett sätt att tänka där det gäller att flytta
  fokus från kostnader till intäkter. Historiskt sett har hotellbranschen utgått från en fast prissättning (Rack)
  och rabatterad därifrån. För drygt tio år sedan flyttades det perspektivet till en BAR (Best Available Rate)
  struktur. I dagsläget flyttas fokus från en Hotell Revenue Manager till att även förstå och optimera
  kostnaderna och främst distributionskostnaderna. Samarbetet mellan de olika kommersiella avdelningarna
  har även blivit viktigare.

  Kurstider

  Onsdag 10.4.2019 kl 9:00-17:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  305

  Kommentar

  Priset inkluderar digitalt utbildningsmaterial och kaffe.

  Målgrupp

  Störst behållning av kursen har den som har en arbetsledande position som vill öka kunskaperna i Revenue
  Management för att optimera resultat, t.ex. receptionschef, hotelldirektör, hotel manager, revenue manager,
  bokningschef.

  Mål

  Kursens mål är att ge dig praktisk kunskap om hur du kan optimera hotellens intäkter genom Revenue Management.
  Du kommer att få handfasta tips och råd som kan implementeras i verksamheten direkt.

  Innehåll

  Kursens innehåll är bl.a. följande:
  Introduktion till Revenue Management på Hotell
  – som introduktion kommer deltagarna att få inblick och förståelse för hur väl Revenue
  Management lämpar sig för hotell
  Nyckeltal
  – vi går igenom befintliga och nya användbara nyckeltal och hur dessa kan användas till ökad
  lönsamhet på hotell
  Marknadssegmentering
  – vi diskuterar fördelning inom marknadssegmentering samt dess användning, trender och
  ledtiderna samt användning praktisk av den informationen
  Prissättning
  – hur sätter vi pris idag och hur kan hotellen förstå den optimala prispunkten som passar de
  olika kundsegment?
  Distribution
  – vi diskuterar utmaningar och möjligheter inom distribution av hotellrum och inkluderar
  även distributionskostnader samt framtida utvecklingarna
  Benchmarking
  – hur kan hotellen använda rapporterna för att få fram den optimala strategin?
  Föreläsningen varvas med övningar och exempel från olika hotellverksamheter.

  Övrig information

  Taktikon etablerades 2010 av Revenue Managment experten Annemarie Gubanski. I dagsläget består företaget
  av sammanlagt sju experter och konsulter. Annemarie Gubanski är en känd expert i Revenue Management och Distribution inom resebranschen med mer
  än 18 år erfarenhet av Revenue Management på olika typer av verksamheter. Exempel på uppdragsgivare är
  Hotelschool The Hague, Frans Schartaus Handelsinstitut, Visita, Akademi Båstad, SCR, STUA, Scandic,
  Nordic Choice, Elite Hotels, Sokos, STF, Nordic Camping, Best Western och mer.

 • Registreringen är stängd

  Hospitality Management - Vt19 Revenue Management för restaurang

  Fortbildningskurs
  11.04.2019
  13.03.2019
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Hospitality Management – Vt19 Revenue Management för restaurang

  Föreläsare

  Önrup Fredrik /

  Kursram

  Revenue Management (RM) innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt gäst, vid rätt tillfälle och i
  rätt kanal, där målet är att öka restaurangens lönsamhet. RM handlar mycket om ett sätt att tänka där det
  gäller att flytta fokus från kostnader till intäkter. Historiskt sett har restaurangbranschen utgått från ett
  kostnadsperspektiv när det exempelvis gäller utbud och prissättning, men har inte alltid tagit hänsyn till
  marknadskrafterna. Med hjälp av teorierna från RM utvecklas ett nytt synsätt inom restaurang där man kan
  ta kontroll över efterfrågan och prissättningen i syfte att optimera intäkterna för maximal lönsamhet.

  Kurstider

  Torsdag 11.4.2019 kl 09:00-17:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  305

  Kommentar

  Priset inkluderar digitalt utbildningsmaterial och kaffe. Deltagarna får tillgång till Pingvinens verktyg för Meny Engineering under 6 månader.

  Målgrupp

  Störst behållning av kursen har den som har en arbetsledande position t ex restaurangchef, kökschef,
  hovmästare, köksmästare eller naturligtvis äger och driver restaurangen själv. Alla som arbetar på bokningsoch
  försäljningsavdelningarna har också stor behållning av kursen.

  Mål

  Kursens mål är att ge dig praktisk kunskap om hur du kan optimera restaurangens intäkter genom Revenue
  Management. Du kommer också att få verktyg och förutsättningar för att kunna skapa en Revenue
  Management kultur på dina egna restauranger.

  Innehåll

  Introduktion till Revenue Management
  – som introduktion kommer deltagarna att få inblick och förståelse för hur väl Revenue
  Management lämpar sig för restaurangbranschen
  Nyckeltal
  – vi går igenom befintliga och nya användbara nyckeltal och hur dessa kan användas till ökad
  lönsamhet i restaurangerna
  RevMAP för restaurangen
  – deltagarna kommer att få kunskap i hur restaurangen kan prognostisera hög eller låg
  efterfrågan (över året, månaden, veckan och dygnet) och vilka strategier gällande menyer,
  prissättning, bemanning, merförsäljning, etc som bör tillämpas
  Bokningsstrategier
  – med hjälp av ”LEGO Restaurangen” visas hur viktigt det är att använda sig av bokningsoch
  reservationsstrategier som bygger på den förväntade efterfrågan
  Prissättning
  – hur sätter vi pris idag och hur kan restaurangen utveckla en mer differentierad
  prissättningsfilosofi?
  Menu Engineering
  – vi går igenom grunderna för Menu Engineering och alla lär sig Pingvinens web-baserade
  verktyg för Menu Engineering.
  Föreläsningen varvas med övningar och exempel från olika restaurangverksamheter
  Som avslutning ges tips & råd för att kunna börja tillämpa RM i sin egen restaurang.

  Övrig information

  Pingvinen etablerades 2003 av Nils Axing och Fredrik Önrup och är ett konsult- och utbildningsföretag inom
  hotell- och restaurangbranschen. Fredrik började tillämpa Revenue Management i slutet på 90-talet när han arbetade på Grand Hôtel i
  Stockholm. Kunskaperna i ämnet har han bland annat skaffat sig genom studier på Cornell University i USA
  och på Handelshögskolan i Göteborg. Idag är Fredrik konsult inom Revenue Management och driver företaget
  Pingvinen, som sedan 2003 har genomfört ett 100-tal föreläsningar och diverse uppdrag. Exempel på
  uppdragsgivare är Restaurangakademin, Visita, Campus Helsingborg, Akademi Båstad, Frans Schartaus
  Handelsinstitut, FEI, ESS Group, Gothia Towers, Scandic Hotels, Harrys Pubar, Nordic Choice, STF, Svenska
  Kulturpärlor och Carlsberg.

 • Registreringen är stängd

  Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt19 Introduktion till hållbar utveckling

  Yrkeshögskolekurs
  13.02.2019
  13.03.2019
  60
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Hållbar utveckling/Sustainability Studies – Vt19 Introduktion till hållbar utveckling

  Föreläsare

  MSc Scott Erica / m.fl.

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  onsdag 13.2.2019 kl.18:00-20:30
  onsdag 27.2.2019 kl.18:00-20:30
  onsdag 13.3.2019 kl.18:00-20:30
  onsdag 27.3.2019 kl.18:00-20:30
  onsdag 10.4.2019 kl.18:00-20:30
  onsdag 24.4.2019 kl.18:00-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift YH

  Avgift €

  90

  Mål

  Deltagaren får grundläggande förståelse för utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Kunskaperna och insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

  Innehåll

  1. Nedslag i historien – från miljö till hållbar utveckling.
  2. Strategisk hållbar utveckling.
  3. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.
  4. Planetära gränser och goda exempel.
  5. Social hållbarhet.
  6. Presentation av slutuppgift.
  Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla sig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan (läs mer i bifogade PDF-filen).

  Examination

  Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

  Litteratur

  Se den bifogade länken för litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:
  https://drive.google.com/open?id=1wVthSsSEAPd4Sok1IGPZXdFzezlj9Uu3

  Övrig information

  Till hösten 2019 planeras en Fortsättningskurs i hållbar utveckling (5 sp).

 • Registreringen är stängd

  Hälsoteknologi - Vt19 Utveckling, implementering och utvärdering av hälsoteknologi

  Universitetskurs
  01.02.2019
  14.01.2019
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Hälsoteknologi – Vt19 Utveckling, implementering och utvärdering av hälsoteknologi

  Föreläsare

  HVD Nyholm Linda /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 1.2.2019 kl.18:00-21:15
  lördag 2.2.2019 kl. 09:00-16:30
  lördag 13.4.2019 kl. 09:00-16:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkända studier förväntas studerande ha kunskaper och färdigheter för utvärdering av olika
  hälsoteknologiska lösningar samt kunskaper och färdigheter att delta vid implementering.
  Efter avslutad kurs förväntas studerande:
  – kunna beskriva utvecklingsprocess och design för en ny hälsoteknologisk lösning, från innovation till
  implementering
  – kunna beskriva vad som avses med en innovation och framtidsforskning, och ge exempel
  – känna till metoder för utvärdering, HTA
  – kunna redogöra för den digitala klyftan och förklara vad som menas med digital kompetens
  – känna till nationella och internationella planer för implementering av nya hälsoteknologiska lösningar
  – kunna förklara vad som avses med artificiell intelligens och Big data, och framställa nytta och risker

  Innehåll

  Inom ramen för denna kurs behandlas utvecklingsprocess och design för att förändra praxis samt
  användarcentrerad design. Kursen innehåller vidare innovationer och implementering av nya lösningar.
  Nationella och internationella planer gällande implementering av hälsoteknologi. Health Technology
  Assessment. Dessutom behandlas patienternas digitala kompetens och den digitala klyftan.
  Framtidens patient: från vårdkonsument till hälsoproducent, spetspatienter. Robotik, Artificiell
  intelligens, Big data. Kursen innefattar också framtidsforskning och globala trender inom
  hälsoteknologin.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier, självstudier.
  Möjlighet att delta på distans via Adobe Connect bereds vid behov.

  Examination

  Hemtentamen alt. e-tentamen. Godkänt grupparbete.

  Litteratur

  Merilampi, S. & Andrew, S. (2016). Introduction to Smart eHealth and eCare
  Technologies. Productivity Press.
  Eriksson, H., Christiansen , M., Engström, A., Holmgren, J., & SalzmanErikson,
  M. (2014). Vårdvetenskap och postmodernitet. En introduktion.
  Lund, Studentlitteratur. (valda delar)
  Suomen sairaanhoitajaliitto ry. (2016). Teknologia sosiaali- ja
  terveydenhuollossa. Hoitotyön vuosikiraj. Porvoo, Fioca Oy. (kap 3, 4, 5, behandlas under kursen)
  Hyppönen, H., Hämäläinen, P. & Reponen, J. E-health and e-welfare of
  Finland. THL Rapport 18.
  EU. eHealth action plan 2012-2020.
  file:///C:/Users/lnyholm/Downloads/eHealthActionPlan2012-2020.pdf
  Världshälsoorganisationen (WHO). From innovation to implementation.
  eHealth in the WHO European Region. (2016).
  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/302331/FromInnovation-to-Implementation-eHealth-Report-EU.pdf
  Övrigt material enligt lärarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna, 25 sp i Hälsoteknologi.

 • Registreringen är stängd

  Informationssystem - Vt19 Digitalisering

  Universitetskurs
  22.03.2019
  13.03.2019
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem – Vt19 Digitalisering

  Föreläsare

  ED Sell Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 22.3.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 23.3.2019 kl. 09:00-13:00
  fredag 12.4.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 13.4.2019 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avklarad kurs bör studerande:
  – Kunna förstå och beskriva fenomenet digitalisering, samt hur det påverkar näringsliv,
  samhälle och privatpersoner.
  – Kunna förklara hur information och informationssystem stöder beslutsprocessen och
  företagsledare i rollen som beslutsfattare.
  – Känna till kopplingen mellan informationsteknologi och företagets strategi
  – Kunna använda ett tabellhanteringsprogram för att lösa olika typer av affärsproblem.
  – Ha förståelse över informationssystem som akademiskt ämne
  – Känna till vad är ett informationssystem och dess komponenter

  Innehåll

  Samhällets digitalisering ställer nya krav på företag, men öppnar också nya möjligheter för att
  skapa värde. Under kursens gång lär du dig om nya affärsmodeller som digitalisering
  möjliggör, och om hur information och teknologi kan tillämpas för att förbättra eller omskapa
  vardag och affärsverksamhet.
  Kännedom om hur information och informationsteknologi kan utnyttjas för att skapa värde för
  företaget, göra bättre beslut och lösa problem hör till grundläggande ekonomfärdigheter. Under
  kursen bekantar sig studenten med hur företagsverksamhet bedrivs i den digitala ekonomin:
  hur information och informationsteknologi förändrar företagets relationer till kunder och
  leverantörer, företagets sätt att producera varor och tjänster, samt hjälper företag överträffa
  konkurrenterna.
  Genom övningar får studenten en introduktion till faktabaserat beslutsfattande med
  hjälp av kalkylblad (MS Excel). Genom övningarna får studenten grundläggande färdigheter i
  att använda information (om t.ex. kunder, försäljning, produktionens effektivitet, aktiekurser
  etc) för att kunna fatta goda beslut och lösa affärsproblem.

  Arbetssätt

  Moodle används som lärplattform.

  Litteratur

  Belanger F., Van Slyke C., Crossler C. (2018). Information Systems for Business. An Experiential Approach. 3.0. Förläggare: Prospect Press

  Övrigt material enligt instruktioner från föreläsaren.

  Information från högskolebiblioteket: Det finns ett begränsat antal av angiven litteratur i kursboksbiblioteket på Mariehamns stadsbibliotek. Vi uppmanar kursdeltagarna att fjärrlåna via stadsbiblioteket (biblioteket-fjarrlan@mariehamn.ax). Fjärrlån är alltid gratis för HÅ studerande, men under denna kurs är det även gratis för externa kursdeltagare att fjärrlåna angiven kursbok.

 • Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Vt19 Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt

  Universitetskurs
  08.04.2019
  22.03.2019
  10
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare – Vt19 Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Kompletterande studier (lämplighetsprov) för behörighet som socialarbetare på Åland:
  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt

  Första anmälan

  04.03.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.03.2019

  Avgift €

  100

  Inledning

  Beslut om erkännande av behörighet som socialarbetare fås på en personlig ansökan hos Ålands landskapsregering. Ansökningsblankett och -anvisning finns på landskapsregeringens webbsida http://www.regeringen.ax/utbildning-larande/behorigheter-erkannande-validering/utlandska-hogskoleexamina-studieprestationer

  Efter att landskapsregeringen givit en sökande besked om vilka provdelar som behöver avläggas anmäler man sig till Högskolan på Åland/Öppna högskolan, på webbadressen www.open.ax. Där finns de olika delarna med litteraturförteckning och instruktioner. Uppgifterna skickas direkt till den anmälda.

  Man kan anmäla sig till så många provdelar man vill, men allra senast 22.3. Samtliga provuppgifter har sista inlämningsdag 8.5.2019 kl. 12.00.

  Då uppgifterna lämnats in till Öppna högskolan skickas de vidare till examinatorerna för bedömning. Vid bedömningen följs kriterier för skalan ”godkända/underkända” prestationer. Bedömningen dokumenteras i ett vederbörligt intyg.

  Då studierna har avlagts kan en sökande anhålla hos Ålands landskapsregering om ett slutligt beslut om sin yrkesbehörighet. Till sin ansökan ska sökanden bifoga av högskolan utfärdat intyg på att studierna har genomförts och godkänts.

  Studierna omfattar fyra delar:

  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland
  Del 3 Forskningskunskap
  Del 4 Det sociala området på Åland

  Målgrupp

  Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

  Innehåll

  Socialarbetare med utländsk examen, som vill avlägga lämplighetsprov för att erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, skriver utgående från nedanstående litteratur i social-, socialförsäkrings- och familjerätt tre uppsatser om ämne som ges av tentator. Skribenterna har rätt att komplettera nedanstående litteratur med övrig litteratur och internetmaterial hämtat från myndigheters hemsidor. Komplettering är t.o.m. önskvärd ifråga om familjerätten. Skribenterna kan även själv lämna förslag på ämne till tentator. Uppsatsen skrivs med användande av vetenskaplig metodik, där källhänvisningar används och en källförteckning finns i slutet av varje uppsats. Uppsatserna bör spegla insikter i centrala delar av de delområden inom social-, socialförsäkrings- och familjerätten som behandlas i uppsatserna. Skribenterna bör också i uppsatserna styrka att de kan använda lag- och förordningsmaterial som nämns nedan under de olika delområdena i rätten. Uppsatserna bedöms inte med vitsord, utan endast med Godkänd eller Underkänd.
  Tentator i fråga om social- och socialförsäkringsrätt är universitetslektor Ulrika Krook, e-post ulrika.krook@helsinki.fi. Tentator i fråga om familjerätt är vicehäradshövding Max Lindholm, e-post ml@maxlindholm.fi

  Arbetssätt

  Självstudier, läskurs.

  Examination

  Uppgifter som skickas till de anmälda och som sedan bedöms med godkänd/underkänd. Provtid mellan 8.4 och 8.5.2019. Svaren mejlas till mirjam.schauman@ha.ax

  Litteratur

  Litteraturlista och anvisningar för uppgifterna:
  https://drive.google.com/open?id=10qohlDT4HkLVVGQLLtM-yph63CGwyvuj

  Anvisningar om lagar:
  https://drive.google.com/open?id=1kbpkkr_qQuSu7bQoCt7x1KGdnPxaQ69m

  PowerPoint:
  https://drive.google.com/open?id=1Pf-FPtJia2_UjgV99YIxqejEDPVXk3ZL

 • Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Vt19 Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland

  Universitetskurs
  08.04.2019
  22.03.2019
  10
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare – Vt19 Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Kompletterande studier (lämplighetsprov) för behörighet som socialarbetare på Åland:
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland

  Beslut om erkännande av behörighet som socialarbetare fås på en personlig ansökan hos Ålands landskapsregering. Ansökningsblankett och -anvisning finns på landskapsregeringens webbsida http://www.regeringen.ax/utbildning-larande/behorigheter-erkannande-validering/utlandska-hogskoleexamina-studieprestationer

  Efter att landskapsregeringen givit en sökande besked om vilka provdelar som behöver avläggas anmäler man sig till Högskolan på Åland/Öppna högskolan, på webbadressen www.open.ax. Där finns de olika delarna med litteraturförteckning och instruktioner. Uppgifterna skickas direkt till den anmälda.

  Man kan anmäla sig till så många provdelar man vill, men allra senast 22.3. Samtliga provuppgifter har sista inlämningsdag 8.5.2019 kl. 12.00.

  Då uppgifterna lämnats in till Öppna högskolan skickas de vidare till examinatorerna för bedömning. Vid bedömningen följs kriterier för skalan ”godkända/underkända” prestationer. Bedömningen dokumenteras i ett vederbörligt intyg.

  Då studierna har avlagts kan en sökande anhålla hos Ålands landskapsregering om ett slutligt beslut om sin yrkesbehörighet. Till sin ansökan ska sökanden bifoga av högskolan utfärdat intyg på att studierna har genomförts och godkänts.

  Studierna omfattar fyra delar:

  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland
  Del 3 Forskningskunskap
  Del 4 Det sociala området på Åland

  Första anmälan

  04.03.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.03.2019

  Avgift €

  100

  Inledning

  Instruktioner och litteratur: Läs litteraturen och skriv sedan en essä där du diskuterar det sociala servicesystemets möjligheter och utmaningar i Finland? Vilka konsekvenser har dessa möjligheter och utmaningar för dig som socialarbetare? Hur ser det sociala servicesystemet ut ur klientens perspektiv? Reflektera också över hur du som socialarbetare kunde arbeta för en mera välfungerande social service?
  Formkrav: Essän ska omfatta 8-10 sidor (font Times New Roman, fontstorlek 12, radavstånd 1,5) med normala marginaler för ett A4 dokument.
  Examinator är Universitetslektor Johannes Kananen (johannes.kananen@helsinki.fi)

  Målgrupp

  Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

  Arbetssätt

  Självstudier, läskurs.

  Examination

  Essä. Mejlas till mirjam.schauman@ha.ax senast den 8.5.2019.

  Litteratur

  Anttonen, Anneli & Häikiö Liisa (2011). Care ’going market’: Finnish elderly-care policies in transition. Nordic Journal of Social Research Volume 2, Special Issue, pp. 1-21.

  Forsberg, Hannele & Kröger, Teppo eds (2010). Social work and Child Welfare Politics. Through

  Nordic lenses. Kapitlen 1-5 & 10-11 (s. 1-83, 147- 206). The Policy Press.

  Kroll, Christian; Blomberg, Helena & Kallio, Johanna (2012). Om nordiska socialarbetares syn på fattiga och ökade krav på klienten (s.335-364). I Swärd, Hans & Engelmark, Lena (red). Fattigdom utan gränser. Carlssons Bokförlag.

  Kröger, Teppo (2011). Returning the Nordic elfare municipality. Central regulation of social care under change in Finland. International Journal of Sociaology and Social Policy. Volume 31, Number 3-4, pp. 148-159.

  Kuivalainen, Susanna & Niemelä, Mikko (2010). From universalism to selectivism: the ideational turn of the anti-poverty policies in Finland. Journal of European Social Policy Volume 20, Number 3, pp. 263-276.

  Nygård, Mikael & Finnäs, Fjalar red. (2011). Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle – festskrift till Gunborg Jakobsson. Del 2. Det sociala arbetets praktiker och omvandling (s.105-156). Åbo Akademis förlag.

  Sipilä, Jorma; Anttonen, Anneli & Kröger, Teppo (2009). A Nordic welfare state in postindustrial society (s. 181-199). I Powell, Jason L. & Hendricks, John eds The welfare state in postindustrial society: A global perspective. Springer.

 • Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Vt19 Del 3 Forskningskunskap

  Universitetskurs
  08.04.2019
  22.03.2019
  10
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare – Vt19 Del 3 Forskningskunskap

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Kompletterande studier (lämplighetsprov) för behörighet som socialarbetare på Åland:
  Del 3 Forskningskunskap

  Beslut om erkännande av behörighet som socialarbetare fås på en personlig ansökan hos Ålands landskapsregering. Ansökningsblankett och -anvisning finns på landskapsregeringens webbsida http://www.regeringen.ax/utbildning-larande/behorigheter-erkannande-validering/utlandska-hogskoleexamina-studieprestationer

  Efter att landskapsregeringen givit en sökande besked om vilka provdelar som behöver avläggas anmäler man sig till Högskolan på Åland/Öppna högskolan, på webbadressen www.open.ax. Där finns de olika delarna med litteraturförteckning och instruktioner. Uppgifterna skickas direkt till den anmälda.

  Man kan anmäla sig till så många provdelar man vill, men allra senast 22.3. Samtliga provuppgifter har sista inlämningsdag 8.5.2019 kl. 12.00.

  Då uppgifterna lämnats in till Öppna högskolan skickas de vidare till examinatorerna för bedömning. Vid bedömningen följs kriterier för skalan ”godkända/underkända” prestationer. Bedömningen dokumenteras i ett vederbörligt intyg.

  Då studierna har avlagts kan en sökande anhålla hos Ålands landskapsregering om ett slutligt beslut om sin yrkesbehörighet. Till sin ansökan ska sökanden bifoga av högskolan utfärdat intyg på att studierna har genomförts och godkänts.

  Studierna omfattar fyra delar:

  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland
  Del 3 Forskningskunskap
  Del 4 Det sociala området på Åland

  Första anmälan

  04.03.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.03.2019

  Avgift €

  100

  Inledning

  Instruktioner och litteratur:
  Uppgiften är att skriva en metodologisk essä utgående från a) två finländska doktorsavhandlingar, b) en doktorsavhandling och fyra vetenskapliga artiklar. (Välj alternativ a eller b). Uppgiftens syfte är att ge studerandena en inblick i aktuell finländsk vetenskaplig forskning i ämnet socialt arbete: forskningsteman, teorier och metoder.
  Examinator är är Universitetslektor Johannes Kananen (johannes.kananen@helsinki.fi)

  Målgrupp

  Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

  Arbetssätt

  Självstudier, läskurs.

  Examination

  Essä. Mejlas till mirjam.schauman@ha.ax, senast den 8.5.2019.

  Litteratur

  Material samt formkrav:
  Doktorsavhandlingar:

  Clarke, Kris (2004). Access and Belonging in the Age of Viral Epidemic: Constructing MigrantsLiving with HIV/AIDS in the Finnish Welfare State. University of Tampere.

  Forssen, Katja (1998). Children, families and the welfare state: Studies on the outcomes of the Finnish family policy. Turun yliopisto.

  Julkunen, Ilse (2002). Being young and unemployed: reactions and actions in Northern Europe. Helsinki: University of Helsinki.

  Lillrank, Annika (1998). Living one day at a time. Parental Dilemmas of Managing the Experience and the Care of Childhood Cancer. Stakesin tutkimuksia 89. Jyväskylä.

  Lunabba, Harry (2013) När vuxna möter pojkar i skolan – insyn, inflytande och sociala relationer. Helsingfors: Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 1/2013.

  Nordberg, Camilla (2007). Boundaries of citizenship: the case of the Roma and the Finnish nation state. SSKH Srifter 23. Swedish Scool of Social Science, University of Helsinki.

  Närhi, Kati (2004). The eco-social approach in social work and the challenges to the expertise of social work. Jyväskylän yliopisto.

  Ranta-Tyrkkö, Satu (2010). At the intersection of theatre and social work in Orissa, India : Natya Chetana and its theatre. Tampere: Tampere University Press.

  Satka, Mirja (1995). Making social citizenship : conceptual practices from the Finnish poor law toprofessional social work. Jyväskylä: University of Jyväkylä.

  Turtiainen, Kati (2012). Possibilities of trust and recognition between refugees and authoroties -Resettlement as part of durable solutions of forced migration. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

  Wrede-Jäntti, Matilda (2010). Pengarna eller livet?: en kvalitativ och longitudinell studie om långtidsarbetslösa unga i aktörsperspektiv. Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd.

  Vetenskapliga artiklar:

  Clarke, Kris (2004). Invisible in plain sight – cultural diversity in Finnish multicultural vocational social care education. Nordisk sosialt arbeid 24 (2), 124-137.

  Ellonen, Noora & Korkiamäki, Riikka (2008). Social capital, social work and young lives. Nordisk sosialt arbeid 28 (2), 2-19.

  Julkunen, Ilse & Harder, Margit (2004). Från prevention till repression? – trender i socialt arbete i Norden. Nordiskt sosialt arbeid 24 (1), 34-48.

  Malmberg-Heimonen, Ira (2006). Unemployment benefits, job search activity and mental health -discouraging or buffering effects? Nordisk sosialt arbeid 26 (4), 2-16.

  Matthies, Aila-Leena & Kattilakoski, Mari & Rantamäki, Niina (2011). Citizens’ participation and community orientation – indicators of social sustainability of rural welfare services. Nordic Social Work Research 1 (2), 125-139.

  Nordberg, Camilla (2007). Med ödmjuka hälsningar från marginalen – romers anspråk på fullvärdigt medborgarskap. Nordisk sosialt arbeid 27 (4), 295-306.

  Pekkarinen, Elina (2007). Adolescent girls and group activity within the field of child welfare. Nordisk sosialt arbeid 27 (3), 182-193.

  Reinikainen, Marjo-Riitta (2006). Everyday Discourses on Disability: A barrier to successful disability policy? Nordisk sosialt arbeid 26 (3), 194-206.

  Instruktioner om essän: Essän ska vara mera än ett referat av avhandlingarna. Essäns fokus är forskningens teoretiska referensram och/eller begreppsliga utgångspunkter, forskningsfrågor, forskningsmaterialet och metoden samt de centrala forskningsresultaten. Skriv också ner dina egna reflektioner och tankar kring forskningen. Behandla avhandlingarna sida vid sida och diskutera valen av forskningsmaterial, metoder och forskningsresultat som en helhet (inte två miniessäer). I din text ska du svara på följande frågor:

  – Vad berättar forskarna om de teoretiska utgångspunkterna för forskningen? Utgår forskningen från en eller flera teorier (har den en teoretisk referensram)?

  – Vad undersöker forskarna? Vilka är forskningsfrågorna?

  – På vilket sätt har forskarna sökt reda på svaren på sina forskningsfrågor? Hurdant är forskningsmaterialet? Hurdana är forskningsmetoderna (kvalitativa, kvantitativa)? Hur har forskarna analyserat forskningsmaterialet (t.ex. innehållsanalys, diskursanalys, grounded theory-metoden)?

  – Vilka är forskningsresultaten? Hurdant svar har forskaren hittat till sina forskningsfrågor?

  – Egna reflektioner; kändes teman som forskningarna behandlade aktuella? Är avhandlingarna/artiklarna välgjord och välmotiverad? Var det något i forskningsrapporterna som väckte frågor eller misstänksamhet? Vad är bekant från tidigare studier och/eller praktiskt arbete? Vad lärde du dig av avhandlingarna? Hur

  kunde avhandlingarnas/artiklarnas resultat tillämpas i det praktiska sociala arbetet? Eller är de överhuvudtaget möjligt att tillämpa dem?

  Formkrav:

  – Essän ska omfatta 10-12 sidor (font Times New Roman, fontstorlek 12, radavstånd 1,5) med normala marginaler för ett A4 dokument.

  – Essän ska ha ett pärmblad med en rubrik, lärarens namn och titel samt ditt namn (förnamn och släktnamn) och personbeteckning (dag, månad, år -).

  – Rubriken kan du välja fritt. OBS! Du skriver en (1) essä där du behandlar båda avhandlingarna (avhandlingen + artiklarna) sida vid sida.

  – Essän ska omfatta en innehållsförteckning.

  – Essän ska vara indelad i kapitel.

  – Essän ska ha sidnumrering (t.ex. längst nere mitt på sidan (sidhuvud).

  – Ange gärna till vilka sidor i avhandlingarna/artiklarna du refererar till i det du skriver, sätt ut referenser.

  – Du får gärna hänvisa till annan litteratur än avhandlingarna/artiklarna men det är inte nödvändigt.

 • Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Vt19 Del 4 Det sociala området på Åland

  Universitetskurs
  08.04.2019
  22.03.2019
  10
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare – Vt19 Del 4 Det sociala området på Åland

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Kompletterande studier (lämplighetsprov) för behörighet som socialarbetare på Åland:
  Del 4 Det sociala området på Åland

  Första anmälan

  04.03.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.03.2019

  Avgift €

  100

  Inledning

  Beslut om erkännande av behörighet som socialarbetare fås på en personlig ansökan hos Ålands landskapsregering. Ansökningsblankett och -anvisning finns på landskapsregeringens webbsida http://www.regeringen.ax/utbildning-larande/behorigheter-erkannande-validering/utlandska-hogskoleexamina-studieprestationer

  Efter att landskapsregeringen givit en sökande besked om vilka provdelar som behöver avläggas anmäler man sig till Högskolan på Åland/Öppna högskolan, på webbadressen www.open.ax. Där finns de olika delarna med litteraturförteckning och instruktioner. Uppgifterna skickas direkt till den anmälda.

  Man kan anmäla sig till så många provdelar man vill, men allra senast 22.3. Samtliga provuppgifter har sista inlämningsdag 8.5.2019 kl. 12.00.

  Då uppgifterna lämnats in till Öppna högskolan skickas de vidare till examinatorerna för bedömning. Vid bedömningen följs kriterier för skalan ”godkända/underkända” prestationer. Bedömningen dokumenteras i ett vederbörligt intyg.

  Då studierna har avlagts kan en sökande anhålla hos Ålands landskapsregering om ett slutligt beslut om sin yrkesbehörighet. Till sin ansökan ska sökanden bifoga av högskolan utfärdat intyg på att studierna har genomförts och godkänts.

  Studierna omfattar fyra delar:

  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland
  Del 3 Forskningskunskap
  Del 4 Det sociala området på Åland

  Målgrupp

  Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

  Innehåll

  Tentamen består av frågor som visar att en socialarbetare är insatt i den åländska lagstiftning som ska tillämpas på Åland samt rättsfall som visar att en socialarbetare kan använda lagstiftningen i ett konkret ärende.
  Tentator i fråga om det sociala området på Åland är vicehäradshövding Cecilia Magnusson, e-post: cecilia.magnusson@helsinki.fi

  Arbetssätt

  Självstudier, läskurs.

  Examination

  Uppgifter som skickas till de anmälda och som sedan bedöms enligt godkänd/underkänd. Provtid mellan 8.4 och 8.5.2019. Svaren mejlas till mirjam.schauman@ha.ax

  Litteratur

  Litteraturlista och anvisningar:
  https://drive.google.com/open?id=1S4Mk1By_lZSvWJhShzwypxFdZkYJzvAY

  Anvisningar om lagar:
  https://drive.google.com/open?id=1kbpkkr_qQuSu7bQoCt7x1KGdnPxaQ69m
  https://drive.google.com/open?id=1qVyWEgJHxftFhLXB69PHDxSlgJRmb4It

 • Registreringen är stängd

  Konstvetenskap - Vt19 Arkitekturhistoria INSTÄLLD

  Universitetskurs
  15.03.2019
  24.02.2019
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Konstvetenskap – Vt19 Arkitekturhistoria INSTÄLLD

  Föreläsare

  FM Wolff-Helminen Pia /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 15.3.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 16.3.2019 kl. 08:45-13:45
  fredag 29.3.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 30.3.2019 kl. 08:45-13:45

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.02.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas studenten:
  – kunna överblicka arkitekturens kronologiska utveckling och dess lokala varianter
  – kunna identifiera olika stilar inom arkitekturen och placera dem i tid och rum
  – sammanfatta de viktigaste arkitekternas livsverk, ge exempel på enskilda monument
  – kunna redogöra för arkitekturteorins betydelse för västerlandets arkitekturhistoria.

  Innehåll

  Kursen fördjupar kunskaperna om den västerländska arkitekturens utveckling från antiken till postmodernismen, med tonvikt på arkitekturteori och funktion, byggnadsmaterial och byggnadstekniska innovationer.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och skriftliga uppgifter.

  Examination

  Godkända arbeten.

  Litteratur

  Fazio, Michael & Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World History of Architecture (2013)

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Vt19 Chock

  Universitetskurs
  01.03.2019
  06.02.2019
  35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi – Vt19 Chock

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 1.3.2019 kl. 17:00-21:00
  lördag 2.3.2019 kl. 09:00-16:30
  söndag 3.3.2019 kl. 09:00-15:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.02.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
  – kunna beskriva människors reaktioner i chockfasen mera ingående, såväl ur psykologisk som ur stressfysiologisk synvinkel
  – göra en åtskiljning på normala och störande reaktioner.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på teori och praktik kring akuta traumarelaterade
  stressreaktioner, närmare bestämt grunderna i psykotraumatologi och
  stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla
  stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner, övningar.

  Examination

  Examination i form av reflekterande dagbok / sammanfattning i samband med närstudietillfället och en hemuppgift baserad på tentlitteratur el. övrig litteratur som presenteras av kursansvarig i samband med närstudietillfället.

  Litteratur

  Michel, P-O., Lundin, T. & Otto, U. (2001). Psykotraumatologi. bedömning,
  bemötande och behandling av stresstillstånd. Studentlitteratur.
  Van der Kolk, A., Mcfarlane, A. C. & Weisaeth, L. (1996). Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on body, mind and society. Guilford Press.
  Seierstad Åsne. En av oss Anders Bering Breivik, om Utöyamassakern.
  Sävstam Malin. När livet stannar.

  Övrig information

  Kursen igår i grundstudierna (25 sp) i ämnet krispsykologi. Delkurserna är
  – Introduktion till krispsykologi, 5 sp
  – Chock, 5 sp
  – Intervention, 5 sp
  – Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
  – Massmedias roll vid kriser, 5 sp
  – PTSD/långtidsverkningar, 5 sp.

  För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart vilka fem kurser som helst av dessa sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas.

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Vt19 Intervention

  Universitetskurs
  05.04.2019
  18.03.2019
  35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi – Vt19 Intervention

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 5.4.2019 kl.17:00-21:00
  lördag 6.4.2019 kl. 09:00-16:30
  söndag 7.4.2019 kl. 09:00-15:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
  – kunna ge en ingående beskrivning av hur sorg och förlust tar sig uttryck
  – beskriva grunderna i metodträning, psykologisk debriefing och defusing och peer support
  – kritiskt lista för- och nackdelar med olika behandlingsmetoder.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris.
  Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, psykologisk debriefing samt defusing och peer support.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och övningar.

  Examination

  Obligatorisk närvaro (100%) och aktivt deltagande.

  Litteratur

  Boss, P. (2006). Loss, Trauma and Resilience – therapeutic work with ambigous loss. Norton.
  Hammarlund, C-O. (2001). Bearbetande samtal. Natur och Kultur.
  Dyregrov, A. (2012). Barn och trauma. Studentlitteratur

  Övrig information

  Kursen igår i grundstudierna (25 sp) i ämnet krispsykologi. Delkurserna är
  – Introduktion till krispsykologi, 5 sp
  – Chock, 5 sp
  – Intervention, 5 sp
  – Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
  – Massmedias roll vid kriser, 5 sp
  – PTSD/långtidsverkningar, 5 sp.

  För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart vilka fem kurser som helst av dessa sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas.

 • Registreringen är stängd

  Kvalitetsarbete - Vt19 Lean i administrativa processer

  Fortbildningskurs
  05.02.2019
  18.01.2019
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kvalitetsarbete – Vt19 Lean i administrativa processer

  Föreläsare

  HvM Hinders Marica /

  Kursram

  Behöver ni effektivera de administrativa rutinerna och få ett bättre resultat genom engagerade medarbetare?
  Då är Lean i administrativa processer något för er. Vi går igenom det populära Lean spelet för administration. Deltagarna utmanas att ta initiativ och beslut om kontinuerliga och ibland radikala förbättringar av arbetsplatsen. Tillämpning av olika leanprinciper varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg. Under den andra dagen går vi igenom ramarna för systematiskt förbättringsarbete.

  Kurstider

  Tisdag 5.2.2019 kl 9:00-16:00
  Tisdag 26.3.2019 kl 9:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.01.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  390

  Målgrupp

  Kursen passar för dig som vill effektivera verksamhetens administrativa processer, verksamhetsansvariga, kvalitetsansvariga eller utvecklingsansvariga. Kursen passar för personal både inom privat och offentlig sektor.

  Innehåll

  – lean filosofi och historia
  – lean spelet, du utmanas till att ta initiativ och beslut om kontinuerliga och ibland radikala förbättringar på din arbetsplats
  – tillämpning av olika Lean principer varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg
  – värdeflödeskartläggning
  – systematiskt förbättringsarbete.

  Övrig information

  Marica Hinders är certifierad inom Lean Competency System och arbetar som fortbildningschef för Social- och hälsovårdsområdet vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Marica är konsult för olika Leanprojekt där hon tillsammans med kunden kartlägger och utvecklar verksamheten.

 • Registreringen är stängd

  Ledarskap - VT19 Ledarskap för framtidens arbetsliv och morgondagens medarbetare

  Fortbildningskurs
  03.04.2019
  06.03.2019
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap – VT19 Ledarskap för framtidens arbetsliv och morgondagens medarbetare

  Föreläsare

  Rasmussen Sofia /

  Kurstider

  Onsdag 3.4.2019 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  295

  Målgrupp

  – Kursen vänder sig till dig som
  – är chef eller ledare eller som är intresserad av att bli det i framtiden
  – arbetar med unga som målgrupp, leder unga medarbetare eller kommunicerar med den unga målgruppen
  – arbetar med HR och/eller Employer Branding, arbetsgivarvarumärke eller långsiktig kompetensförsörjning
  – är intresserad av omvärldstrender, framtidens arbetsmarknad och den unga generationens värderingar och livsstilar.

  Mål

  Målet med utbildningen är att ge dig verktyg och insikter som är avgörande för att öka attraktionskraften som arbetsgivare på framtidens arbetsmarknad och bli en bättre och mer framtidsrustad ledare av framtidens medarbetare.

  Innehåll

  Förmiddag:
  – utifrån värderingsundersökningar: så utmärker sig dagens ungdomsgeneration från tidigare ungdomsgenerationer när det gäller värderingar, framtidsdrömmar, engagemang och livsstilar
  – en presentation av olika generationers värderingar och livsstilar
  – mänskliga värden i den digitala tidsåldern – hur präglar det digitala livet ungas värderingar och hälsa
  – ungas syn på framtiden, förebilder, tillit och demokrati
  – de ökade kraven på hållbarhet, jämställdhet och mångfaldsperspektiv
  – så kommunicerar vi framgångsrikt med de digitala infödingarna.

  Eftermiddag:
  – de viktigaste arbetsmarknadnadstrenderna och omvärldsförändringarna som påverkar framtidens arbetsliv
  – så blir vi attraktiva arbetsgivare för unga – Vad är viktigast för unga i valet av arbetsgivare? Vad är viktigast när det gäller att behålla unga medarbetare?
  – personlig utveckling i jobbet – hur skapar vi förutsättningarna för det?
  – så vill unga få utlopp för sin kreativitet i arbetslivet
  – konsten att leda unga medarbetare
  – det värderingsstyrda ledarskapets betydelse för engagemang
  – så attraherar vi talangerna efter #Metoo
  – sammanfattning: De viktigaste nycklarna för morgondagens attraktiva arbetsgivare och ledare.

  Övrig information

  Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker, författare, föreläsare samt grundare av och VD för Rasmussen Analys AB. Hon har i femton år undersökt arbetsmarknadsfrågor och olika generationers arbetslivsvärderingar. Som konsult har hon hjälpt en lång rad kunder inom både privat och offentlig sektor att öka sin attraktionskraft som arbetsgivare, utveckla mer värderingsstyrt ledarskap och anpassa HR-strategier till en ny omvärld. Hon genomför bland annat den årliga undersökningen Ungdomsfokus (2015-2019) i vilken över 10 000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv och kommunikation. Dessutom genomför hon den årligt återkommande undersökningen Equality Sweden 2018.
  Hon har en magisterexamen i statsvetenskap och har tidigare arbetat internationellt med kvinnors mänskliga rättigheter inom UNIFEM.

 • Psykologi - Vt19 Klinisk psykologi

  Universitetskurs
  04.05.2019
  10.04.2019
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi – Vt19 Klinisk psykologi

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  10

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  lördag 4.5.2019 kl. 09:00-15:30
  söndag 5.5.2019 kl. 09:00-14:45
  lördag 18.5.2019 kl. 09:00-15:30
  söndag 19.5.2019 kl. 09:00-14:45

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.04.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Observera att det är obligatorisk närvaro på alla närstudietillfällen (100%).

  Innehåll

  Kursen introducerar den kliniska psykologin, dvs den del inom psykologin
  som handlar om arbete med psykiska störningar.
  Under kursen presenteras de officiella kliniska klassifikationssystemen, och
  de vanligast störningstillstånden med tonvikt på hur de yttrar sig ur
  psykologisk synvinkel.

  Arbetssätt

  Allt material samlas på Moodle. Under kursen förväntas deltagarna dels idka
  självstudier, samt aktivt delta i diskussioner och också presentera ett
  grupparbete.

  Litteratur

  Vuxendelen:
  -Fahlke et al. (2012). Psykopatologi. Natur och Kultur: Stockholm. (ISBN 9789127119283)
  Boken avlägges genom att deltagarna skriver handledda essäer om de tre olika kapitlen, inlämnas på Moodle. Innehåller en introduktion till de största
  inriktningarna inom klinisk psykologi, deras framväxt och synsätt.

  -Kap ”F” ur ICD-10 (hittas på www.who.com ), här gäller det bara att känna till
  rätta undergrupp för olika störningstyper, i övrigt är detta uppslagskunskap.

  -Levander et. Al (2017). Psykiatri: En orienterande översikt. Studentlitteratur:
  Lund (ISBN 9789144109138)
  Kapitlen: 1,2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Här tas de centralaste störningarna
  upp på ett lättfattligt men ändå informativt sätt – inte så långa texter.

  -Rydén, G., Wallroth, P. (2008). Mentalisering -att leka med verkligheten.
  Natur och Kultur: Stockholm. (ISBN 978-91-27-02651-3).
  Ss 35-159. En lättskriven introduktion till det moderna sättet att se på
  anknytning, mentalisering och hur dessa kan medföra problem om de störs.

  Barn- och ungdomsdelen:
  -Broberg, et al. Klinisk barnpsykologi – utveckling på avvägar (2:a upplagan).
  Natur och Kultur: Stockholm (ISBN 9789127135888)
  Del II ss 265-517.

  -Hart, S., Schwartz, R (2010). Från interaktion till relation. Liber: Stockholm
  (ISBN 9789147099221)
  Boken fördjupar anknytningsperspektivet och presenterar de centralaste teoretikerna på området. Avlägges
  i form av handledda essäer som inlämnas på Moodle.

  Övrig information

  Kursfordringarna motsvarar Klinisk psykologi (5sp) samt
  Klinisk barn- och ungdomspsykologi (5sp) inom psykologprogrammet.

 • Registreringen är stängd

  Redovisning - Vt19 Financial Accounting

  Universitetskurs
  08.02.2019
  16.01.2019
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning – Vt19 Financial Accounting

  Föreläsare

  ED Spohr Jonas /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 8.2.2019 kl. 18:00-20:30
  lördag 9.2.2019 kl. 09:30-13:00

  OBS! Kursen pågår på nätet under tiden 8.2-15.4.2019

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Innehåll

  Undervisningen är praktiknära och innehåller både teori och genomgång av case/övningar.
  Syftet med kursen är att ge studerandena en förståelse om hur man läser bokslut och använder bokslutssiffrorna för att göra beslut, speciellt relaterat till företagsvärdering.

  Arbetssätt

  Närstudier och casövningar. Moodle används som lärplattform.

  Examination

  Avklarade och godkända caseövningar.

  Litteratur

  Som litteratur kan användas nästan alla Financial Accounting textböcker, t.ex. Financial Accounting -An International Approach, skriven av Jagdish Kothari och Elisabetta Barone, utgiven av FT Prentice Hall

 • Registreringen är stängd

  Rättsvetenskap - Vt19 Arbetsrätt

  Universitetskurs
  11.01.2019
  03.01.2019
  80
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap – Vt19 Arbetsrätt

  Föreläsare

  PL Långkvist Kurt /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 11.1.2019 kl.17:00-21:00
  lördag 12.1.2019 kl. 09:00-15:00
  söndag 13.1.2019 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till envar som är intresserad av att känna till vilka rättsregler
  som gäller inom ett anställningsförhållande. Vilka rättigheter och skyldigheter
  har man som anställd eller som arbetsgivare? Inom ramen för denna kurs
  behandlas inte de regler som gäller tjänsteavtalsförhållanden.

  Mål

  Målsättningen är att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar,
  varvid särskild uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag,
  arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill behandlas bl.a. frågor i anslutning till
  arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt företagsdemokrati
  och jämställdhet.
  Efter genomgången kurs förväntas de studerande ha ingående kunskaper om
  arbetsrättens centrala delar.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1. Paanetoja, Jaana. (2017). Työoikeus tutuksi – käsikirja. (behandlas under kursen)
  2. Författningar:
  Arbetsavtalslag (55/2001)
  ArbetarskyddsL (738/2002)
  L om samarbete inom företag (334/2007)
  L om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)
  L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
  L om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986)
  L om kollektivavtal (436/1946)
  L om arbetsdomstolen (646/1974)
  L om medling i arbetstvister (420/1962)
  L om samarbete inom företag (334/2007)
  L om personalenrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)
  Personalfondslag (934/2010)
  Arbetstidslag (605/1996)
  Semesterlag (162/2005)
  Skadeståndslag (412/1974) 3, 4, 7 kap.

  Lagstiftningen finns på svenska på:
  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/

 • Registreringen är stängd

  Rättsvetenskap - Vt19 Skatterätt

  Universitetskurs
  11.03.2019
  12.03.2019
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap – Vt19 Skatterätt

  Föreläsare

  JK Måtar Marcus /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 11.3.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 18.3.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 25.3.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 1.4.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 8.4.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 15.4.2019 kl. 18:00-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Denna kurs ska ge deltagaren god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som
  gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap
  om taxeringsförfarandet och mervärdesbeskattningen.

  Mål

  Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna skatterättens centrala
  delar, vilket innebär att studenten behärskar den skatterättsliga regleringen
  och den närmare tolkningen av de relevanta bestämmelserna.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge de studerande insikter i skatterättens
  centrala delar, varvid den direkta beskattningen av företag och enskilda
  ägnas särskild uppmärksamhet.
  Tyngdpunkten ligger på inkomstbeskattningen samt näringsbeskattning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1. Andersson & Frände, Inledning till skatterätten, 2014
  2. Kukkonen & Waldén, Elinkeinoverolaki käytännössä, 2 pain., 2010
  3. Författningar:
  Inkomstskattelag (1535/1992)
  L om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968)
  L om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986)
  Inkomstskattelag för gårdsbruk (543/1967)
  Mervärdesskattelag (1501/1993)
  L om skatt på arv och gåva (378/1940)
  L ang överlåtelseskatt (931/1996)
  Fastighetsskattelag (654/1992)
  L om förskottsuppbörd (1118/1996)
  L om beskattningsförfarandet (1558/1995)

 • Registreringen är stängd

  Skolpsykologi - Vt19 Sexualkunskap

  Universitetskurs
  11.04.2019
  15.03.2019
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi – Vt19 Sexualkunskap

  Föreläsare

  Sexualterapeut Åhman Susanna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  torsdag 11.4.2019 kl. 16:00-20:45
  fredag 12.4.2019 kl. 16:00-20:45
  lördag 13.4.2019 kl. 10:00-16:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande känna till den sexuella
  utvecklingen, den sexuella reaktionsserien och de sexuella rättigheterna samt
  ha grundläggande kunskaper i hur man kan beakta och ta upp ämnet med
  barn och unga.

  Allmänfärdigheter:
  Studeranden utvecklar färdigheten att ta ämnet till tals i sin yrkesroll,
  att beakta sexuella och könsminoriteter och vara medveten om såväl de
  positiva som de negativa sidorna av sexualiteten.

  Innehåll

  Kursen tar upp sexualitet och sexuell hälsa samt de sexuella rättigheterna.
  Barn och ungas sexuella utveckling samt det sexuella beteende behandlas,
  och hur man kan stöda utvecklingen. Myter, attityder och värderingar tas likaså
  upp.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussion, grupparbeten.

  Examination

  Tentamen samt 75% närvaro på föreläsningarna.

  Litteratur

  Lundberg, P. O.(2010). Sexologi. Liber.
  Alternativt
  Apter, D., Väisälä L. & Kaimola, K.(2006). Seksuaalisuus. Duodecim.
  Samt föreläsarens kompendium.

 • Specialpedagogik - Vt19 Matematiksvårigheter i grundskolan - kartläggning och stöd

  Fortbildningskurs
  26.04.2019
  29.03.2019
  90
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Vt19 Matematiksvårigheter i grundskolan – kartläggning och stöd

  Föreläsare

  Ped.mag Husberg Henrik /

  Kursram

  Under kursen presenteras teori och de senaste rönen om matematiksvårigheter.
  Vi går igenom hur man kan främja barns och ungdomars utveckling och lärande inom matematik samt hur man kartlägger matematiksvårigheter, vilka material det finns nu och vad som är på kommande för screening och testning. Under kursen går vi också igenom framgångsrika metoder och förhållningssätt som stöttar och främjar elevers engagemang och motivation för matematik.

  Kurstider

  Fredag den 26 april 2019 kl 9-15

  Första anmälan

  05.03.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  29.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Kursen finansieras av utbildningsavdelningen vid Ålands landskapsregering och är kostnadsfri för deltagare. Kaffe ingår.

  Målgrupp

  Kursen är avsedd för lärare och speciallärare i åk 1-9.

  Mål

  Målet med kursen är att deltagarna efter kursen ska kunna:
  – redogöra för hur matematiksvårigheter kan uppstå och vilka uttryck de kan ta sig
  – tillämpa verktyg och tillvägagångssätt för att screena och testa matematiksvårigheter hos individer och skapa en helhetsbild av deras behov av stöd, differentiering och individualisering
  – planera evidensbaserade stödåtgärder och utvärdera effekten av dem.

  Övrig information

  Henrik Husberg är pedagogie magister och doktorand vid Helsingfors Universitet. Ämnet för doktorsavhandlingen är matematiksvårigheter, självreglering och motivation. Han har tidigare jobbat som speciallärare i högstadiet och gymnasiet där han fått praktisk erfarenhet av att jobba med ungdomar med inlärningssvårigheter. Nu jobbar han sedan 2015 som projektforskare vid Niilo Mäki Institutet inom utvecklings- och forskningsprojektet ILS (InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor)

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Vt19 Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv

  Universitetskurs
  22.03.2019
  27.02.2019
  16
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Vt19 Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv

  Föreläsare

  Ped.lic. Sahlberg-Sjöblom Gerd /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 22.3.2019 kl. 17:00-20:15
  lördag 23.3.2019 kl. 09:00-13:00
  torsdag 4.4.2019 kl. 18:00-20:30
  fredag 5.4.2019 kl. 18:00-20:30
  lördag 6.4.2019 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  27.02.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursen syftar till att ge kunskap om den mångkulturella skolan och hur den kan bidra till synsättet om mångfalden som pedagogisk resurs. Kursens syfte är också att ge kännedom om undervisning och undervisningsarrangemang för elever med flykting- och invandrarbakgrund.

  Innehåll

  – mångkulturell pedagogik
  – interkulturell kompetens
  – mångfald och elevvariation i en skola för alla
  – invandrar- och flyktingundervisning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, case och gruppuppgifter samt egen presentation.

  Examination

  Aktiv närvaro, genomförda uppgifter samt godkända inlämningsarbeteb och/eller tentamen.

  Litteratur

  Litteraturen väljs i samråd med föreläsaren/examinatorn
  Banks, J.A. & Mc Gee Banks, C.A. (Eds.) (2005). Multicultural education: issues and
  perspectives. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  Lahdenperä, P & Lorentz, H. (red) (2010) Möten i mångfaldens skola. Interkulturella
  arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Studentlitteratur
  Lorentz, H. (2013). Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola.
  Studentlitteratur.
  Paavola, H., & Talib, M. T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa.
  Jyväskylä: PS-kustannus (behandlas under kursen).
  Övrig litteratur enligt föreläsarens rekommendationer

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Vt19 När mallen inte stämmer PLATSER KVAR!

  Fortbildningskurs
  29.03.2019
  08.03.2019
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Vt19 När mallen inte stämmer

  Föreläsare

  Specialpedagog, lärare i idrott och hälsa Hedevåg Kenth /

  Kursram

  Hur gör vi med dessa barn och ungdomar inom barnomsorgen/skolan?
  En del har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationen ändå. Föreläsningen tar upp:
  – hjärnforskning. Från teori till praktik. Informationssamhällets konsekvenser
  – vilka funktioner och förmågor behövs för att klara målen?
  – pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner
  – visuellt stöd för att ge och få information samt att hjälpa till att bearbeta information
  – vikten av kartläggning av styrkor och svårigheter
  – ”Hur det kan se ut från föräldrars utkikstorn”. Hur vi kan skapa en star länk mellan förskola/skola och vårdnadshavare/föräldrar.
  – barn och ungdomar med starka reaktioner, utbrott och sammanbrott. Vad kan vi göra?

  Kurstider

  Fredag den 29.3.2018 kl 9:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  285

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till personalen inom barnomsorgen och lärare i åk 1-9.

  Mål

  Kursens mål är:
  – att deltagarna ska få ökad teoretisk förståelse för hur hjärnan tar emot och processar information
  – se vilka pedagogiska konsekvenser detta får för barn och ungdomar som har ADHD, autism eller liknande problematik
  – kunskap om vilka pedagogiska strategier som kan användas på grupp- och individnivå.

  Litteratur

  Som referenslitteratur under kursen används boken Hedevåg K. (2017). När mallen inte stämmer. Hedevåg pedagogik. Boken kan köpas under kursen.

  Övrig information

  Kenth Hedevåg har lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Författare till boken ”När mallen inte stämmer”. Mer information på: www.hedevagpedagogik.se

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Vt19 Stöd för lärande och skolgång -att möta elever med särskilda behov (klass- och ämneslärare)

  Fortbildningskurs
  03.04.2019
  20.03.2019
  90
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Vt19 Stöd för lärande och skolgång -att möta elever med särskilda behov (klass- och ämneslärare)

  Föreläsare

  PeM, speciallärare Vataja Pia /

  Kursram

  Kursen finansieras av utbildningsavdelningen vid Ålands landskapsregering och är kostnadsfri för deltagare. Kaffe ingår.

  Kurstider

  Onsdag 3 april 2019 kl.12:30 – 16:00

  Första anmälan

  15.02.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Målgrupp

  Detta kurstillfälle riktar sig till klass- och ämneslärare.

  Mål

  Lärandemål är att:
  – känna till den åländska läroplanen om stöd för lärande
  – få verktyg för att kunna använda stödet i praktiken i skolans vardag
  – känna till arbetsgången och beslutsprocessen för stöd för lärande och skolgång.

  Innehåll

  Hur fungerar stöd för lärande och skolgång i din undervisningsgrupp?

  Denna halvdagskurs tar upp den åländska läroplanen om stöd för lärande och skolgång och anknyter stödet till skolans vardag. Under kursen får lärarna praktiska verktyg till hur man kan stödja elever med särskilda behov i klassen.

  Kursens målsättning, syfte och innehåll är att:
  – känna till bakgrund, mål och styrdokument kring stöd för lärande och skolgång
  – veta vad allmänpedagogiskt, specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd innebär i praktiken för eleven och läraren
  – få beredskap till att identifiera, stödja, bedöma och planera stödåtgärder för elever med särskilda behov
  – få förslag på stödåtgärder till skolvardagen
  – få konkret genomgång av uppgörande av åtgärdsprogram – både ut klass- och ämneslärarperspektiv
  – arbetsgång och beslutsprocess för stöd för lärande och skolgång i grundskolan på Åland.

  Övrig information

  Pia Vataja är pedagogie magister och speciallärare vid Svenska samskolan i Tammerfors. Hon är också doktorand vid Jyväskylä universitet. Pia har varit med om utvecklandet av trestegsstödet från teorin till praktiken. Hon har fungerat från början av reformen som koordinator för trestegsstödet. Pia är en flitigt anlitad föreläsare i Finland både som lärarfortbildare och som timlärare vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Hennes föreläsningsteman handlar om att möta elever med olika behov och hur dessa behov kan bemötas. Förutom trestegsstödet är bl.a. differentiering, teamlärarskap, elevbedömning, samt hinder för lärandet och pedagogiska konsekvenser hennes föreläsningsteman.

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Vt19 Stöd för lärande och skolgång -att möta elever med särskilda behov (skolledare och elevvårdspersonal

  Fortbildningskurs
  03.04.2019
  15.03.2019
  30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Vt19 Stöd för lärande och skolgång -att möta elever med särskilda behov (skolledare och elevvårdspersonal

  Föreläsare

  PeM, speciallärare Vataja Pia /

  Kursram

  Kursen finansieras av utbildningsavdelningen vid Ålands landskapsregering och är kostnadsfri för deltagare. Kaffe ingår.

  Kurstider

  Onsdag 3 april 2019 kl. 08:00 – 11:30

  Första anmälan

  15.02.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Målgrupp

  Detta kurstillfälle riktar sig till skolledare och elevvårdspersonal.

  Innehåll

  Denna halvdagskurs tar upp den åländska läroplanen om stöd för lärande och skolgång och anknyter stödet till skolans vardag.

  Kursens målsättning, syfte och innehåll är att:
  – känna till bakgrund, mål och styrdokument kring stöd för lärande och skolgång
  – veta vad allmänpedagogiskt, specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd innebär i praktiken för eleven och läraren
  – få beredskap till att identifiera, stödja, bedöma och planera stödåtgärder för elever med särskilda behov
  – få förslag på stödåtgärder till skolvardagen
  – få konkret genomgång av uppgörande av åtgärdsprogram – både ut klass- och ämneslärarperspektiv
  – arbetsgång och beslutsprocess för stöd för lärande och skolgång i grundskolan på Åland.

  Lärandemål är att:
  – känna till den åländska läroplanen om stöd för lärande
  – få verktyg för att kunna använda stödet i praktiken i skolans vardag
  – känna till arbetsgången och beslutsprocessen för stöd för lärande och skolgång.

  Övrig information

  Pia Vataja är pedagogie magister och speciallärare vid Svenska samskolan i Tammerfors. Hon är också doktorand vid Jyväskylä universitet. Pia har varit med om utvecklandet av trestegsstödet från teorin till praktiken. Hon har fungerat från början av reformen som koordinator för trestegsstödet. Pia är en flitigt anlitad föreläsare i Finland både som lärarfortbildare och som timlärare vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Hennes föreläsningsteman handlar om att möta elever med olika behov och hur dessa behov kan bemötas. Förutom trestegsstödet är bl.a. differentiering, teamlärarskap, elevbedömning, samt hinder för lärandet och pedagogiska konsekvenser hennes föreläsningsteman.

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Vt19 Stöd för lärande och skolgång -att möta elever med särskilda behov (speciallärare)

  Fortbildningskurs
  03.04.2019
  15.03.2019
  32
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Vt19 Stöd för lärande och skolgång -att möta elever med särskilda behov (speciallärare)

  Föreläsare

  PeM, speciallärare Risberg Ann-Katrin /

  Kursram

  Kursen finansieras av utbildningsavdelningen vid Ålands landskapsregering och är kostnadsfri för deltagare. Kaffe ingår.

  Kurstider

  Onsdag 3 april 2019 kl. 12:30-16:00

  Första anmälan

  15.02.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Målgrupp

  Detta kurstillfälle riktar sig till speciallärare.

  Mål

  Målsättningen är att deltagarna ska:
  – få större beredskap till att identifiera och analysera läs- och skrivsvårigheter
  – få kännedom om vad som kan ingå i en specialpedagogisk utredning
  – få ökad kunskap om hur resultaten tolkas
  – få information om vilka (nya) kartläggningsmaterial som finns tillgängliga.

  Föreläsningen baserar sig på teorier kring den nyaste forskningen om
  läs- och skrivsvårigheter.

  Innehåll

  Halvdagskursen för speciallärare fokuserar på kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga i olika åldrar (både grundläggande utbildning och vidareutbildning).

  Övrig information

  Ann-Katrine Risberg är pedagogie magister och speciallärare. Hon arbetar nu som projektforskare vid Niilo Mäki Institutet och är även doktorand vid Åbo Akademi. Ann-Katrine har lång erfarenhet av att utreda barn och unga med inlärningssvårigheter, främst läs- och skrivsvårigheter. Hon är även medförfattare till flera finlandssvenska material för kartläggning av läs- och skrivförmåga inklusive läsförståelse. Hennes föreläsningsteman berör främst läs- och skrivsvårigheter och kartläggning av dessa. Hon fortbildar även i det datorbaserade programmet ”Logos”, som testar elevers läs- och skrivförmåga.

 • Registreringen är stängd

  Språk - Vt19 Italienska grundkurs

  Yrkeshögskolekurs
  17.01.2019
  11.01.2019
  25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk – Vt19 Italienska grundkurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  torsdag 17.1.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 31.1.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 7.2.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 14.2.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 28.2.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 7.3.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 14.3.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 21.3.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 28.3.2019 kl. 18:00-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift YH

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den italienska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal.

  Innehåll

  Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

  Arbetssätt

  Dialoger i smågrupper, läsförståelseträning, uttalsövningar, skrivuppgifter, hemläxor.

  Examination

  Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter.
  Skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Kursmaterialet återfinns i kursrummet på läroplattformen

 • Registreringen är stängd

  Språk - Vt19 Spanska fortsättningskurs

  Yrkeshögskolekurs
  15.01.2019
  07.01.2019
  25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk – Vt19 Spanska fortsättningskurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  tisdag 15.1.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 22.1.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 5.2.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 12.2.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 26.2.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 5.3.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 12.3.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 19.3.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 26.3.2019 kl. 18:00-20:45

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift YH

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Spanska grundkurs, 3 sp eller motsvarande.

  Mål

  Den studerande skall efter genomgången kurs ha kommunikativa kompetenser motsvarande nivå B1 på CEFR-skalan:
  – Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad standardspanska om ämnet är bekant
  – Förstå det huvudsakliga innehållet i texter som handlar om redan bekanta förhållanden i vanliga genrer
  – Samtala om enkla sakförhållanden och ens personliga situation med en välvillig interlokutör
  – Skriva korta och enkla meningar om konkreta saker i presens, framtid och dåtid

  Innehåll

  – Texter ur läroboken och från andra media, i sht Internet. Texterna förekommer alltid i samband med bilder och/eller ljud/video för att ge mera kontext.
  – Betoning på interaktion och att det inte alltid är nödvändigt att förstå 100 % av texter – ej heller att producera helt korrekta meningar
  – Jämförelser med engelska texter för att understryka att cirka 50% av de spanska orden bör vara bekanta
  – Ljudinspelningar för att träna uttal
  – Skrivande, i sht dialoger, som sedan framförs
  – Internetresurser: språkinställningar av mjukvara, nyheter, musik, video

  Arbetssätt

  Muntliga och skriftliga övningar.

  Examination

  Skriftlig tentamen, minst 50% närvaro och alla muntliga och skriftliga uppgifter godkända.

  Litteratur

  Waldenström, E., Westerman, N. & Wik-Bretz, M. (2007). Caminando. 1. Stockholm: Natur & Kultur.

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
  Webbplattform med dokument och länkar till material.

 • Ungdomsvetenskap - Vt19 Unga med risk för marginalisering

  Universitetskurs
  26.04.2019
  03.04.2019
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Ungdomsvetenskap – Vt19 Unga med risk för marginalisering

  Föreläsare

  PeM, pedagogisk handledare Mickos-Spigiel Johanna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 26.4.2019 kl.17:00-20:30
  lördag 27.4.2019 kl.09:00-16:00
  söndag 28.4.2019 kl.09:30-14:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.04.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande:
  – känna till de centrala begreppen,
  – känna till utslagning som process samt riskfaktorer och främjande faktorer
  – känna till aktuella insatser som görs i samhället (främst Finland) för att förhindra utslagning
  – känna till de nyaste förändringarna i ungdomslagen samt huvuddragen i ungdomsgarantin
  – känna till vad som kan vara vändpunkterna för en ungdom i risk för utanförskap

  Innehåll

  Under kursen diskuteras begrepp såsom utslagning, utanförskap, marginalisering och delaktighet. Är det svårt att vara ung idag? Vem eller vad marginaliserar och vem är egentligen utslagen? Utslagning och marginalisering som process tas upp. Riskfaktorer och förebyggande faktorer behandlas samt statistik och vad fenomenet kostar samhället. Vad kan vi göra och vad gör samhället? Kursen behandlar också delar av ungdomslagen samt ungdomsgarantin. Vi ser också på verkstädernas och det uppsökande arbetets roll i förebyggandet av utanförskap. Sektoröverskridande samarbete samt kritiskt tänkande och reflektion är en röd tråd i kursen.
  Aktuella frågor:
  vad? (definitioner, begrepp)
  vem? (risk- och skyddsfaktorer, siffror och statistik, skolavbrott)
  varför? (hur mår unga idag, samhället i förändring, vad kostar utanförskap)
  hur? (bemötande, ungdomsverkstäder & uppsökande ungdomsarbete, samarbete, lagar berörande ämnet, vad görs i samhället)

  Arbetssätt

  Studiebesök, föreläsningar, diskussioner, inlämningsuppgifter.

  Examination

  Portfolio.

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Utvecklingspsykologi - Vt19 Introduktion till barnpsykoterapi

  Universitetskurs
  08.02.2019
  16.01.2019
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi – Vt19 Introduktion till barnpsykoterapi

  Föreläsare

  Psykolog, psykoterapeut Wager Ingrid /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 8.2.2019 kl. 17:00-21:00
  lördag 9.2.2019 kl. 09:00-16:30
  söndag 10.2.2019 kl. 09:00-15:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerandena känna till de grundläggande
  målsättningarna för barnpsykoterapi, terapiprocessen, de centrala teknikerna,
  samt även vara bevandrade i centrala begrepp.

  Innehåll

  Att ge deltagarna grundläggande kännedom om psykoterapeutiskt arbete
  med barn i olika åldrar samt ungdomar. Även tidig vård av växelverkan
  mellan föräldrar och spädbarn genomgås, samarbetet mellan terapeut och
  föräldrar under barnets alla åldrar betonas. Olika teoretikers bidrag till
  terapifältets utvecklande genomgås.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier, gruppdiskussioner.

  Examination

  Hemtentamen i form av uppsats.

  Litteratur

  Öst Lars-Göran red., KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin, Natur & Kultur, 2010.
  Weisz, John R.; Kaxdin. Alan E. Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents.

  Artiklar:
  http://www.apa.org/news/press/release/2006/09/childre-meds.aspx
  (+ andra artiklar enligt anvisning)

  Tilläggslitteratur:
  1. Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 2015. Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting, 2015.
  Exemplar går att beställa via www.bup.se, hela skriften hittas också online på http://bup.sidvisning.se/bupriktlinjer2015/
  Bup riktlinjer
  bup.sidvisning.se

 • Registreringen är stängd

  Utvecklingspsykologi - Vt19 Mental träning

  Universitetskurs
  25.01.2019
  23.01.2019
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi – Vt19 Mental träning

  Föreläsare

  Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 25.1.2019 kl.17:00-21.00
  lördag 26.1.2019 kl. 09:00-16:00
  söndag 27.1.2019 kl. 09:00-15.00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Motivation och intresse för ämnet.

  Mål

  Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla
  grundläggande kunskap om mental träning. Kursen är inte avsedd att ge
  kompetens för att undervisa andra i ämnet.

  Innehåll

  Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som
  motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är
  desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur man
  kan träna sig själv mentalt för att nå bästa möjliga resultat, främst inom
  idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad
  praktiskt tillämpbar kunskap.

  Arbetssätt

  Föreläsningar.

  Examination

  Tentamen eller uppsats.

  Litteratur

  Uneståhl, L.-E., & Nilsson, A. (2016). Mental träning i idrott. Buena Vida.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Vt19 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

  Fortbildningskurs
  01.04.2019
  15.03.2019
  8
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Vt19 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

  Föreläsare

  Doktorand, Fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna /

  Kurstider

  Måndag 1.4.2019 kl. 9:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  175

  Målgrupp

  Det krävs att man är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare för att delta i kursen.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagaren:
  – ha kunskap om konceptet ABCDE samt lättare kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten
  – kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård
  – kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av
  patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.
  Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med
  ABCDE, samt övriga sjuksköterske vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av patienten. Därtill HLR övningar och defibrillator.

  Innehåll

  – teorigenomgång av konceptet ABCDE
  – praktiska övningar i samband med ABCDE
  – kort uppdatering av Hjärt- och Lung Räddning och defibrillatorn.

  I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.

  Examination

  Godkänd/underkänd. 100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna före och under kursen. Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.

  Övrig information

  Spec.ssk/fil mag. Anna Lundberg har arbetat 10 år som sjukskötare inom
  akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar vid Högskolan på Åland/sjöfart som timlärare och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i Hälso och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Hon är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019 samt doktorand vid Umeå Universitet sen april 2018.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Vt19 Inläggande och handhavande av perifer venkateter -teori och praktiska övningar

  Fortbildningskurs
  29.03.2019
  01.03.2019
  10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Vt19 Inläggande och handhavande av perifer venkateter -teori och praktiska övningar

  Föreläsare

  Doktorand, Fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna /

  Kurstider

  Fredag den 29.3.2019 kl 9:00-12:15

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  135

  Förkunskaper

  Legitimerad sjuksköterska. Kursdeltagaren skall ha läst litteraturen innan kursdagen.

  Målgrupp

  Kursen är avsedd för sjukskötare/sjuksköterskor som vill uppdatera sina kunskaper inom PVK samt praktiska övningar vid PVK inläggningen. Kursdeltagaren skall ha läst litteraturen innan kursdagen.

  Mål

  Syftet med kursen är att sjukskötaren skall uppdatera sin kunskap om indikationer för intravenös behandling med betoning på perifer venkateter (PVK) samt inläggande och handhavande av PVK. Syftet är även att sjukskötaren har kunskaper i hur komplikationer vid hantering av PVK förebyggs och hanteras.

  Innehåll

  – indikationer för intravenös behandling
  – inläggning av PVK
  – handhavande av PVK
  – förebyggande av komplikationer vid hantering av PVK
  – handhavande av komplikationer vid hantering av PVK.

  Arbetssätt

  Kursen inleds med en teoretisk utbildning och därefter följer praktiska övningar på inläggning av PVK på en övningsarm och ev. på de andra kursdeltagarna.

  Examination

  Godkänt inläggande av perifer venkateter och deltagande i diskussionerna. Deltagaren erhåller kursbevis över godkänd kurs.

  Litteratur

  http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/2858/Stickr%C3%A4dsla.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  https://www.mededcoventry.com/Specialties/Anaesthetics/Essence_of_Clinical_Procedures/3_Peripheral_venous_cannulation.pdf

  (nedanstående två artiklar skickas ut till deltagarna i fulltext via mejl före kursstarten)

Vanliga frågor & svar

 • Varför får jag inte längre kurskatalogen hemskickad?

  Vi vill spara på naturen och har därför gått in för i huvudsak digitala lösningar. Du kan alltid bekanta dig med vårt aktuella kursutbud på kurswebbplats. Två gånger per år delas en folder ut till alla hushåll på Åland med kort information om vårt kommande kursutbud.

 • Hur anmäler jag mig till era kurser?

  Du anmäler dig till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats  – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

   

 • Kan ni skräddarsy en kurs till min arbetsplats?

  Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand eller läsa mera under fliken Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

 • Kan jag läsa en kurs på något av högskolans utbildningsprogram?

  Det går bra att läsa kurser som extern studerande och under förutsättning att det finns plats. Kontakta respektive  utbildningsprograms studiekoordinator för mera information.

 • Hur får jag mitt kursintyg?

  All information om kursintyg finna att läsa under fliken Information för kursdeltagare > kursintyg

Bli lärare i småbarnspedagogik

Öppna högskolan ordnar i samarbete med Åbo Akademi en kompletterande utbildning för lärarbehörighet i småbarnspedagogik på Åland 2019–2022. Utbildningen ordnas på uppdrag av Ålands landskapsregering och riktar sig till dig som har en tidigare utbildning och har arbetat på daghem eller förskola.

Läs mer om utbildningen

Kalender