Öppna högskolan är öppen för dig!

Gå kurserna hemma på Åland – slipp resorna och spara både tid, pengar och naturresurser

Titta på vårt kursutbud – de flesta kurser kan du delta i utan formella krav på tidigare utbildning. Du vet väl att vi kan hjälpa till med kompetensutvecklingen på din arbetsplats?

Eventuella restriktioner i samband med pandemin kan leda till justeringar i programmet för vårterminen 2021.

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Vt21 Anmälningstestkurs

  Universitetskurs
  06.11.2020
  31.05.2021
  10
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt21 Anmälningstestkurs

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  5

  Första anmälan

  06.11.2020 kl. 14:00

  Sista anmälan

  31.05.2021

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Anmäl dig här Vt21 Anmälningstestkurs fortbildningskurs

  Fortbildningskurs
  01.01.2021
  31.05.2021
  0
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt21 Anmälningstestkurs fortbildningskurs

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  06.11.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.05.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Arbetsplatspsykologi - Vt21 Konflikthantering

  Universitetskurs
  12.04.2021
  22.03.2021
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt21 Konflikthantering

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 12.4.2021 kl. 17:00-20:15 (närstudier)

  onsdag 21.4.2021 kl. 17:00-20:15 (distans)

  måndag 3.5.2021 kl. 17:00-20:15 (närstudier)

  onsdag 19.5.2021 kl. 17:00-20:15 (distans)

  måndag 24.5.2021 kl. 17:00-20:15 (närstudier)

  Om inte närstudier är möjliga körs kursen helt på distans.

  OBS!Vi har lång väntelista på denna kurs. Om du som är anmäld inte ämnar gå kursen vänliga avboka din plats så följande i kön kan delta (open@ha.ax eller 018-537711).

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.03.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

  Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen eftersträvar.

  Innehåll

  Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Jordan, T. 2015. Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Gleerups.

  Isokorpi, T. 2006. Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus. (behandlas under kursen)

  Lennéer Axelson & Thylefors. 1996. Om konflikter. Hemma och på jobbet. Stockholm: Natur och kultur.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

  De olika delkurserna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt21 Ledarskap II

  Universitetskurs
  25.01.2021
  04.01.2021
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt21 Ledarskap II

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 25.1.2021 kl. 17:00-20:15

  onsdag 10.2.2021 kl. 17:00-20:15

  måndag 15.2.2021 kl. 17:00-20:15

  onsdag 10.3.2021 kl. 17:00-20:15

  måndag 22.3.2021 kl. 17:00-20:15

  OBS! Denna kurs körs helt på distans, men under de planerade kurstiderna. Mer info skickas till de anmälda.

  OBS!Vi har lång väntelista på denna kurs. Om du som är anmäld inte ämnar gå kursen vänliga avboka din plats så följande i kön kan delta (open@ha.ax eller 018-537711).

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.01.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande: -Kunna definiera och förstå aktuella begrepp och moderna teorier kopplade till området ledarskap -Kunna analysera och diskutera praktiska implikationer som berör organisation och ledarskap ur olika synvinklar -Inneha fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi och förstå betydelsen av kontext

  Allmänfärdigheter: Studerande utvecklar analytisk tankeförmåga, reflektionsfärdigheter, diskussionsfärdigheter, samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete.

  Innehåll

  Ledarskap är ett tvärvetenskapligt område, och i denna kurs kommer ledarskap att behandlas ur både ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kursen strävar efter att ge studerande fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Ledares roll i moderna organisationer kommer att diskuteras, där mycket fokus läggs på betydelsen av kontext. Dessutom kommer praktiska exempel att analyseras och diskuteras, med avstamp i moderna teorier och aktuell forskning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall och självstudier. Kursen hålls via zoom.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

  Sowcik, M., Andenoro, A.C., McNutt, J. & Mu S.E. 2015. Building Leadership Bridges: Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts and Emerging Trends. Emerald Group Publishing Limited.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

  De olika delkurserna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Communication - Vt21 Intercultural Communication

  Yrkeshögskolekurs
  04.02.2021
  04.02.2021
  25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Communication - Vt21 Intercultural Communication

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland. Kursen hålls på svenska ifall alla behärskar språket, i annat fall hålls kursen på engelska.

  Kurstider

  torsdag 4.2.2021 kl. 18:00-20:30

  torsdag 11.2.2021 kl. 18:00-20:30

  torsdag 18.2.2021 kl. 18:00-20:30

  torsdag 4.3.2021 kl. 18:00-20:30

  torsdag 11.3.2021 kl. 18:00-20:30

  torsdag 18.3.2021 kl. 18:00-20:30

  torsdag 25.3.2021 kl. 18:00-20:30

  ONSDAG 31.3.2021 kl. 18:00-20:30

  torsdag 8.4.2021 kl. 18:00-20:30

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.02.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Upon completion of the course, the student will:

  - know how cultures differ from each other (values, codes, symbols, rituals)

  - be able to see how these differences affect reactions, nonverbal behavior, thinking, statements, cooperation, conflicts, integration, etc.

  - be able to identify obstacles to good communication and know how to remove them

  - know some key concepts in intercultural communication: values, norms, codes, categories, groups, roles, power, integration, stereotypes, communication processes, cultural clashes, culture shock, self-fulfilling prophecy, cultural dimensions, etc.

  Efter avslutad kurs ska den studerande:

  - ha kunskap om de olika sätt kulturer skiljer sig på och kompetens att se hur dessa skillnader påverkar reaktioner, icke-verbalt beteende, tänkande, uttalanden, samarbete, konflikter, integration, etc.

  - kompetens att identifiera hinder för god kommunikation och veta hur de kan avlägsnas

  - kunskap om några centrala begrepp i interkulturell kommunikation: värderingar, normer, koder, kategorier, grupper, roller, makt, integration, stereotyper, kommunikationsprocesser, kulturkrockar, kulturchock, den självuppfyllande profetian, kulturella dimensioner, etc.

  Innehåll

  Contents

  - literature about what generally applies to communication across cultural borders

  - current information about selected countries and groups in countries

  - film and other cultural expressions for examples and analysis

  - interviews of representatives of different cultures

  - analysis of experiences and statements of and about their own and other cultures.

  Innehåll

  - litteratur om vad som allmänt gäller kommunikation över kulturella gränser

  - aktuell information om utvalda länder och grupper inom länder

  - film och andra kulturella yttringar för exempel och analys

  - intervjuer av företrädare för olika kulturer

  - analys av upplevelser och uttalanden av och om den egna och andras kulturer.

  Litteratur

  Litterature according to instructions by the lecturer.

  Enligt föreläsarens anvisningar.

 • Företagsekonomi - Vt21 Löneräkning och personaladministration

  Fortbildningskurs
  20.04.2021
  23.03.2021
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi - Vt21 Löneräkning och personaladministration

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Utbildningen ordnas i samarbete med Hanken & SSE Executive Education.

  Kurstider

  Modul 1:

  Tisdag 20.4.2021 kl 09:00- 12:00 (ges online)

  Onsdag 21.4.2021 kl 09:00-12:00 (ges online)

  Torsdag 22.4. 2021 kl 09:00-16:00

  Modul 2:

  Tisdag 4.5.2021 kl 09:00-16:00

  Onsdag 5.5.2021 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.03.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  1590

  Kommentar

  inkl för- och eftermiddagskaffe och elektroniskt kursmaterial.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till löneräknare och personaladministratörer som

  ansvarar för företagets personal- och lönefrågor samt arbetsrättsliga frågor. Programmet vänder sig även till ägare/personal på bokföringsbyråer

  som sköter löneräkning åt sina kundföretag.

  Mål

  Under utbildningen får du en grundläggande genomgång av de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens koppling till löne- och personaladministrationen.

  Utbildningen ger dig en inblick i hur den finska arbetsrätten fungerar.

  Vi går även igenom de centrala punkterna i kollektivavtalen som deltagande

  företag är bundna till.

  Under utbildningens gång får du även möjlighet att diskutera

  aktuella problem med övriga kolleger från andra organisationer

  och få svar av experter på de frågor du har gällande din egen

  organisation.

  Tidigare deltagare har gett programmet snittbetyget 4,8/5.

  Innehåll

  Modul 1

  20 april-21 april 2021: (Karl-Johan Sigfrids, online föreläsningar)

  Företagets löneadministrativa

  rutiner

  - lönebetalning och krav på lönebokföring

  - förskottsinnehållning

  - arbetsgivaravgifter och deras betalningsgrund

  - kostnadsersättningar

  - natura förmåner och personalförmåner.

  22 april 2021: (Dan Liljedal)

  Praktisk och teknisk löneräkning

  - genomgång av arbetsmetoder och -rutiner

  olika problemsituationer

  - underlag för löneräkning

  - hantering av kontakter till löntagare och uppdragsgivare

  - praktiska lösningar

  - underlag för att underlätta praktiska löneräkningar

  - möjligheter att överföra data från externa tidsuppföljningssystem.

  Modul 2

  4 maj 2021: (Max Lindholm)

  Finsk arbetsrätt och centrala

  kollektivavtal

  - arbetsavtalsrätt (ingående av arbetsavtal, anställningsformer,

  ändring av arbetsavtal, avslutande av arbetsavtal)

  - arbetstagarens frånvaro (sjukfrånvaro, ledigheter,

  semester).

  5 maj 2021: (Max Lindholm)

  Finsk arbetsrätt och

  centalakollektivavtal, fortsätter

  - integritetsskydd i arbetslivet

  - centrala kollektivavtal (tillämpningsområden, arbetstidsreglering, semester,

  lön, övriga bestämmelser)

  - GDPR.

  Övrig information

  Utbildningen hålls av Karl-Johan Sigfrids, ekon.mag. Utexaminerad från Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1981. Har under de senaste 20 åren på heltid arbetat med utbildning inom mervärdes- och företagsbeskattning samt extern redovisning med bl.a. de flesta av landets handelskamrar, Skatteförvaltningen, ett stort antal bokföringsbyråer, Finlands kommunförbund m.fl. som uppdragsgivare. Vald till Handelskamrarnas årets utbildare 2015. Hemsida: www.certima.fi

  Dan Liljedal, ekon.mag, utexaminerad från Svenska handelshögskolan i Vasa 1985. GRM revisorsexamen år 1995. Grundade bokföringsbyrån Oy Dama Consulting Ab 1987 och har sedan dess arbetat heltid som företagare inom redovisningsbranschen. Löneredovisning har hela tiden varit en del av vardagen. Har vid sidan om företagande även kontinuerligt haft olika uppdrag som föreläsare.

  Max Lindholm, advokat. Driver sedan 2009 en egen advokatbyrå i Helsingfors. Under studierna vid Helsingfors Universitet specialiserade han sig främst på arbetsrätt, men också på avtalsjuridik och familje- och kvarlåtenskapsrätt. Han har i drygt tio års tid jobbat med affärsjuridiska frågor på Förbundet för Finsk Handel och Företagarna i Finland samt som Personalchef för Varner Retail AS i Finland.

  Hemsida: http://maxlindholm.fi/sv/

 • Registreringen är stängd

  Förskolepedagogik - Vt21 Att stärka välbefinnande och resurser på daghem -positiv psykologi för barnomsorgen, (grupp 1, kl 8-11)

  Fortbildningskurs
  23.03.2021
  19.02.2021
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Förskolepedagogik - Vt21 Att stärka välbefinnande och resurser på daghem -positiv psykologi för barnomsorgen, (grupp 1, kl 8-11)

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Kursen handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande hos både barn och personal genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi.

  Insatser i positiv psykologi* har visat sig främja välbefinnande, öka en positiv sinnesstämning och hoppfullhet hos barn samtidigt som negativa känslor och symptom på depression minskat.

  *Åse Fagerlund, Folkhälsans forskningscentrum, projektet Styrka, glädje och medkänsla, 2020.

  Kurstider

  Tisdag 23.3.2021 kl 08:00-11:00

  Måndag 17.5.2021 kl 08:00-11:00

  Hösten 2021:

  Måndag 27.9.2021 kl 08:00-11:00

  OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagarna på distans.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.02.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  inkl. kaffe.

  Inledning

  Utbildningen finansieras av Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagarna.

  Det erbjuds tre halvdagsföreläsningar med samma innehåll för två olika grupper, så att en grupp kan delta på förmiddagen och en på eftermiddagen. Deltagarna väljer själv vilken grupp de vill delta i.

  Den här föreläsningen gäller grupp 1 som deltar på förmiddagar.

  Max antal deltagare per grupp är 25.

  Vid tillräckligt stort intresse erbjuds det eventuellt en ny omgång av föreläsningarna under hösten 2021.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till all personal inom barnomsorgen och fritidsverksamheten.

  Innehåll

  Under kursen kommer bl.a följande teman tas upp:

  - positiv sinnesstämning. Hur kan vi stärka en bra stämning i barngruppen och mellan kolleger på daghemmet?

  - mina styrkor och goda egenskaper. Vi arbetar med hur vi kan stärka självkänsla genom att se och utgå från våra styrkor. Hur berömmer vi barn på ett sätt som stärker deras utveckling?

  - positiva relationer. Positiva relationer handlar om att stärka vänlighet, tacksamhet, empati, hänsyn och förlåtelse. Vi tar upp praktiska metoder att systematiskt stärka goda relationer och sund konfliktlösning mellan både barn och personal.

  Arbetssätt

  Kursen genomförs som tre halvdagar.

  Utbildningsdagarna innefattar teori, praktik och diskussioner kring praktisk tillämpning av positiv psykologi inom daghemmen. Mellan utbildningsdagarna ges praktiska uppgifter som syftar till att förankra innehållet i den vardagliga verksamheten både med barn och inom personalgruppen.

  Syftet är både att få in nya metoder i de dagliga rutinerna och att personalen ska inspireras att skapa egna, kreativa tillämpningar av dem.

  Övrig information

  Åse Fagerlund, FD, PsL, specialistpsykolog i neuropsykologi, psykoterapeut och seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum.

  Åse har arbetat med barn med olika former av utmaningar i många år både som psykolog och forskare. Det har handlat om allt från inlärningssvårigheter till olika former av psykologiska svårigheter och utsatthet. I sökandet efter metoder att stärka barns resurser, potential och självkänsla kom Åse in på den positiva psykologin. Hon leder sedan några år forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla vid Folkhälsans forskningscentrum.

  Projektet syftar till att ta fram metoder för att stärka barns och vuxnas välbefinnande. Åse har utbildat sig i positiv psykologi vid Oslo universitet och Institute of Positive Education vid Geelong Grammar School.

  Till Åses styrkor hör hennes iver att lära sig nya saker, kreativitet och mod i omtanke om andra.

 • Registreringen är stängd

  Förskolepedagogik - Vt21 Att stärka välbefinnande och resurser på daghem -positiv psykologi för barnomsorgen, (grupp 2, kl 13-16)

  Fortbildningskurs
  23.03.2021
  19.02.2021
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Förskolepedagogik - Vt21 Att stärka välbefinnande och resurser på daghem -positiv psykologi för barnomsorgen, (grupp 2, kl 13-16)

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Kursen handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande hos både barn och personal genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi.

  Insatser i positiv psykologi* har visat sig främja välbefinnande, öka en positiv sinnesstämning och hoppfullhet hos barn samtidigt som negativa känslor och symptom på depression minskat.

  *Åse Fagerlund, Folkhälsans forskningscentrum, projektet Styrka, glädje och medkänsla, 2020.

  Kurstider

  Tisdag 23.3.2021 kl 13:00-16:00

  Måndag 17.5.2021 kl 13:00-16:00

  Hösten 2021:

  Måndag 27.9.2021 kl 13:00-16:00

  OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagarna på distans.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.02.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  inkl. kaffe.

  Inledning

  Utbildningen finansieras av Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagarna.

  Det erbjuds tre halvdagsföreläsningar med samma innehåll för två olika grupper så att en grupp kan delta på förmiddagen och en på eftermiddagen.

  Deltagarna väljer själv vilken grupp de vill delta i.

  Den här föreläsningen gäller grupp 2 som deltar på eftermiddagar.

  Max antal deltagare per grupp är 25.

  Vid tillräckligt stort intresse erbjuds det eventuellt en ny omgång av föreläsningarna under hösten 2021.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till all personal inom barnomsorgen och fritidsverksamheten.

  Innehåll

  Under kursen kommer bl.a följande teman tas upp:

  - positiv sinnesstämning. Hur kan vi stärka en bra stämning i barngruppen och mellan kolleger på daghemmet?

  - mina styrkor och goda egenskaper. Vi arbetar med hur vi kan stärka självkänsla genom att se och utgå från våra styrkor. Hur berömmer vi barn på ett sätt som stärker deras utveckling?

  - positiva relationer. Positiva relationer handlar om att stärka vänlighet, tacksamhet, empati, hänsyn och förlåtelse. Vi tar upp praktiska metoder att systematiskt stärka goda relationer och sund konfliktlösning mellan både barn och personal.

  Arbetssätt

  Kursen genomförs som tre halvdagar.

  Utbildningsdagarna innefattar teori, praktik och diskussioner kring praktisk tillämpning av positiv psykologi inom daghemmen. Mellan utbildningsdagarna ges praktiska uppgifter som syftar till att förankra innehållet i den vardagliga verksamheten både med barn och inom personalgruppen.

  Syftet är både att få in nya metoder i de dagliga rutinerna och att personalen ska inspireras att skapa egna, kreativa tillämpningar av dem.

  Övrig information

  Åse Fagerlund, FD, PsL, specialistpsykolog i neuropsykologi, psykoterapeut och seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum.

  Åse har arbetat med barn med olika former av utmaningar i många år både som psykolog och forskare. Det har handlat om allt från inlärningssvårigheter till olika former av psykologiska svårigheter och utsatthet. I sökandet efter metoder att stärka barns resurser, potential och självkänsla kom Åse in på den positiva psykologin. Hon leder sedan några år forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla vid Folkhälsans forskningscentrum.

  Projektet syftar till att ta fram metoder för att stärka barns och vuxnas välbefinnande. Åse har utbildat sig i positiv psykologi vid Oslo universitet och Institute of Positive Education vid Geelong Grammar School.

  Till Åses styrkor hör hennes iver att lära sig nya saker, kreativitet och mod i omtanke om andra.

 • Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt21 Fortsättningskurs i hållbar utveckling

  Yrkeshögskolekurs
  25.03.2021
  03.03.2021
  20
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt21 Fortsättningskurs i hållbar utveckling

  Föreläsare

  MSc Scott Erica / m.fl.

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  torsdag 25.3.2021 kl.18:00-20:30

  torsdag 8.4.2021 kl.18:00-20:30

  torsdag 15.4.2021 kl.18:00-20:30

  torsdag 22.4.2021 kl.18:00-20:30

  torsdag 29.4.2021 kl.18:00-20:30

  torsdag 20.5.2021 kl.18:00-20:30

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.03.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Godkänd närvaroprocent (75%) vid introduktionskursen i hållbar utveckling är ett krav för deltagande.

  Mål

  Deltagaren får fördjupad förståelse för komplexa utmaningar och möjligheter inom ledarskap och verksamhetsstyrning för hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

  Innehåll

  1. Översiktlig genomgång av hållbarhetsutmaningen och strategisk metod.

  2. Fred och juridiska rättigheter som en förutsättning för hållbar utveckling.

  3. Att göra skillnad med hjälp av psykologi.

  4. Ekonomins roll som ett medel för hållbar utveckling.

  5. Ledarskap för omställning.

  6. Presentation av slutuppgift.

  Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla dig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan. (läs mera i bifogade PDF-filen).

  Examination

  Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

  Litteratur

  Länk till PDF-fil med litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:

  https://drive.google.com/file/d/1t-XElAC8bcnecq4vBWypugEMwwZ1Q2yy/view?usp=sharing

 • Registreringen är stängd

  Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt21 Introduktion till hållbar utveckling

  Yrkeshögskolekurs
  21.01.2021
  06.01.2021
  20
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt21 Introduktion till hållbar utveckling

  Föreläsare

  MSc Scott Erica / m.fl.

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  OBS! Kursen startar på distans den 21.1, mer info skickas så fort allt är klart. I mån av möjlighet hålls vissa kurstillfällen som närstudier. Oberoende så håller dessa kurstider:

  torsdag 21.1.2021 kl.18:00-20:30

  måndag 1.2.2021 kl.18:00-20:30

  torsdag 4.2.2021 kl.18:00-20:30

  torsdag 11.2.2021 kl.18:00-20:30

  torsdag 18.2.2021 kl.18:00-20:30

  torsdag 11.3.2021 kl.18:00-20:30

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.01.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Deltagaren får grundläggande förståelse för utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Kunskaperna och insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

  Innehåll

  1. Nedslag i historien - från miljö till hållbar utveckling.

  2. Strategisk hållbar utveckling.

  3. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

  4. Planetära gränser och goda exempel.

  5. Social hållbarhet.

  6. Presentation av slutuppgift.

  Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla sig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan (läs mer i bifogade PDF-filen).

  Examination

  Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

  Litteratur

  Länk till PDF-fil med litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:

  https://drive.google.com/file/d/1vQThbslgOpZOXSBbhuQodHDRi3UJUxmg/view?usp=sharing

  Övrig information

  Våren 2021 erbjuds också en Fortsättningskurs i hållbar utveckling (5 sp).

 • Registreringen är stängd

  Informationssystem - Vt21 Kravhantering av mjukvarusystem

  Universitetskurs
  12.01.2021
  15.12.2020
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem - Vt21 Kravhantering av mjukvarusystem

  Föreläsare

  ED Sell Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går online under tiden 12.1-17.3.2021.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.12.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

  - definiera och förstå skillnaden mellan olika systemutvecklingsmetodologier och livscykler

  - definiera och utföra en kravanalys samt förstå och definiera alla aspekter som täcks av en kravanalys (användbarhet, säkerhet, etik, legala aspekter osv).

  - analysera ett domänproblem och modellera detta problem med hjälp av lämpliga modelleringstekniker (t.ex. UML).

  Innehåll

  Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i metoder, tekniker och verktyg för att analysera krav, behov och genomförbart av mjukvarusystem.

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar.

 • Informationsvetenskap - Vt21 Informationsledning

  Universitetskurs
  15.03.2021
  07.03.2021
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Vt21 Informationsledning

  Föreläsare

  FM Pettersson Nancy /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen hålls online under tiden 15.3–23.5.2021.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.03.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  - att ha kunskaper om begreppsapparaten i informationsledning och informationens och kunskapens roll i företag och organisationer

  - att ha kunskaper om informations- och kunskapsprocesser och verktyg

  - att ha kunskaper om grundläggande principer för informationshantering.

  Innehåll

  Efter genomgången kurs förväntas studenten känna till och överskådligt kunna redogöra för ämnets informationsledning grundbegrepp och definitioner samt områdets utveckling och grundläggande teorier. Studenten ska ha kännedom om informations- och kunskapsprocesser och verktyg i företag och andra organisationer samt kunskap om grundläggande principer för informationshantering.

  Innehåll:

  - centrala begrepp inom området informationsledning

  - informationens och kunskapens roll i företag och organisationer

  - informations- och kunskapsprocessmodeller

  - verktyg för hantering av informations- och kunskapsprocesser

  - principer för informationshantering

  - strategisk ledning av informationshantering.

  Arbetssätt

  Nätkurs, uppgifter lämnas in kontinuerligt under kursens gång.

  Litteratur

  Titel: Kunskapsöverföring & knowledge management. Författare: Jonsson, A. Upplaga: 2012 Förläggare: Liber

  Titel: Knowledge management in theory and practice. Författare: Dalkir, K. Upplaga: 2011 (eller nyare) Förläggare: MIT Press

  Titel: Information management. Författare: Huotari, M.-L. Upplaga: 2002 Förläggare: Tampere University Press Tilläggsinformation: i Mäkinen, I. & Sandqvist, K. (Eds.) Introduktion till informationsvetenskapen, 134-166.

  Övrigt material: Litteratur enligt överenskommelse

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Vt21 Logistik

  Universitetskurs
  18.01.2021
  07.01.2021
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Vt21 Logistik

  Föreläsare

  ED Nyholm Monica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under tiden 18.1-28.3.2021

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.01.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i marknadsföring 5 sp och Marknadsföring i praktiken 5 sp eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  - förstå och använda de grundläggande begreppen inom logistiken

  - förklara kopplingen mellan logistik och marknadsföring

  - visa en grundläggande förståelse för tjänstemarknadsföring på industriella marknader

  - beskriva de aktiviteter och tjänster som ingår i logistikbranschen.

  Innehåll

  På kursen studeras grunderna i logistik och styrning av leveranskedjor. Logistiken ses här närmast ur ett marknadsföringsperspektiv, t.ex. distribution och värdeökande logistiktjänster. Samtidigt behandlas logistikbranschens uppbyggnad och utbudet av transport- och andra logistiktjänster ur ett tjänstemarknadsföringsperspektiv.

  Arbetssätt

  Övningar individuellt och i grupp, föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Godkända övningar och seminarier.

  Litteratur

  Oskarsson, Björn, Håkan Aronsson och Bengt Ekdahl (2013): Modern logistik – för ökad lönsamhet, Liber

  Annat material enligt föreläsarens anvisningar.

 • Juridik - Vt21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 20.3.2021

  Universitetskurs
  20.03.2021
  03.03.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 20.3.2021

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 20 mars 2021 klockan 9:00-13:00

  OBS! Provet hålls helt på distans. Mera info skickas till de anmälda!

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.03.2021

  Avgift €

  20

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

  Litteratur

  Författningslista OBS: uppdat. 1.3.202

  Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (nedan nämnd LBG)

  Ursprungliga lagförslaget:

  - LF 28/2018-2019

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

  - Lagtingets beslut 74/2019

  - Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

  - Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

  Första ändringsförslaget:

  - LF 11/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

  - Lagtingets beslut 11-19/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:52)

  Andra ändringsförslaget:

  - LF 7/2019-2020

  - Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

  - Lagtingets beslut 30/2019-2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:72)

  Tredje ändringsförslaget:

  - LF 28/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

  - Lagtingets beslut 67/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:132)

  Fjärde ändringsförslaget:

  - LF 3/2020-2021

  - Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

  - Lagtingets beslut 97/2020:

  - Ålandsdelegationens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021:27)

  Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

  - Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:117)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021:28)

 • Juridik - Vt21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 22.5.2021

  Universitetskurs
  22.05.2021
  06.05.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 22.5.2021

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 22 maj 2021 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.05.2021

  Avgift €

  20

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

  Litteratur

  Författningslista OBS: uppdat. 1.3.202

  Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (nedan nämnd LBG)

  Ursprungliga lagförslaget:

  - LF 28/2018-2019

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

  - Lagtingets beslut 74/2019

  - Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

  - Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

  Första ändringsförslaget:

  - LF 11/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

  - Lagtingets beslut 11-19/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:52)

  Andra ändringsförslaget:

  - LF 7/2019-2020

  - Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

  - Lagtingets beslut 30/2019-2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:72)

  Tredje ändringsförslaget:

  - LF 28/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

  - Lagtingets beslut 67/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:132)

  Fjärde ändringsförslaget:

  - LF 3/2020-2021

  - Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

  - Lagtingets beslut 97/2020:

  - Ålandsdelegationens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021:27)

  Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

  - Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:117)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021:28)

 • Registreringen är stängd

  Karriärvägledning - Vt21 Påtvingad förändring – öppning för nya möjligheter

  Fortbildningskurs
  16.02.2021
  29.01.2021
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Karriärvägledning - Vt21 Påtvingad förändring – öppning för nya möjligheter

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Kursram

  Står du inför förändringar i din yrkeskarriär?

  Denna kurs är planerad för att utgående från den erfarenhet och de styrkor du har utforska hur även en påtvingad förändring kan leda till nya möjligheter. Kursen är främst riktad till dem som har högskoleutbildning.

  Kurstider

  Tisdag 16.2 2021 kl 09:00-12:00

  Tisdag 9.3 2021 kl 09:00-12:00

  Tisdag 13.4 2021 kl 09:00-12:00

  Om coronan gör det omöligt att träffas, så ordnas kursen via zoom.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  29.01.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  145

  Kommentar

  inkl för och eftermiddagskaffe.

  Mål

  Målet är att du har en individuell plan för hur gå vidare, baserat på dina intresseområden, styrkor och din motivation, och att du under våren tagit några steg åt detta håll och provat dig fram.

  Deltagarna sparrar varandra i sparringpar, så att alla har en inidivid som är intresserad av det man provar på och uppmuntrar när man kanske känner sig uppgiven.

  Innehåll

  Påtvingad förändring och hjärnan

  Identifiera det som händer i vår hjärna när något vi inte önskat oss sker och vad vi kan göra för att ur stress och försvar se möjligheter

  - stress och känslohantering

  - beslutsförmåga, planering

  - relationer, samverkan

  - förmåga till förändring och lärande.

  Nya möjligheter

  Kartläggning av historia, nuläge och framtid för att möjliggöra beslut

  Besluta vad göra och prova sig fram

  - eget kunnande

  - livssituation

  - intresseområden

  - nätverk.

  Uppföljning och nästa steg

  Vad har jag lärt mig, var står jag nu, vad är nästa steg

  - eget kunnande bas för produkter eller personligt brand

  - olika former för arbete (företagare, freelancare osv).

  Arbetssätt

  Utbildningen är byggd enligt aktivitets- och erfarenhetsinlärning, dvs man har korta föreläsningar och provar sedan teorin i praktiken och följer upp även på litet längre sikt vad man konkret haft nytta av och lärt sig. Detta delger man sedan också åt varandra, så att man även har nytta av varandras erfarenheter och kunskap.

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Vt21 Chock

  Universitetskurs
  12.02.2021
  01.02.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Vt21 Chock

  Föreläsare

  Fysioterapeut, arbetshandledare, krigsbrottsforskare Carlsson Lise-Lotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  OBS! Kursen hålls på distans under dessa tider. Mer info skickas till de anmälda.

  fredag 12.2.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 13.2.2021 kl. 09:00-16:30

  söndag 14.2.2021 kl. 09:00-16:30

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.02.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna beskriva människors reaktioner i chockfasen mera ingående, såväl ur psykologisk som ur stressfysiologisk synvinkel

  - göra en åtskiljning på normala och störande reaktioner.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på teori och praktik kring akuta traumarelaterade stressreaktioner, närmare bestämt grunderna i psykotraumatologi och stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats. Moodle används som lärplattform.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Michel, P-O., Lundin, T. & Otto, U. 2001. Psykotraumatologi. bedömning, bemötande och behandling av stresstillstånd. Studentlitteratur.

  van der Kolk, A., Mcfarlane, A. C. & Weisaeth, L. 1996. Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on body, mind and society. Guilford Press.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Chock, 5 sp

  Intervention, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

 • Litteraturvetenskap - Vt21 Längtan efter framtiden?

  Seminarium
  26.03.2021
  19.03.2021
  35
  Kurstyp

  Seminarium

  Ämne/kursnamn

  Litteraturvetenskap - Vt21 Längtan efter framtiden?

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Fredagen den 26.3.2021 klockan 8:30-11:00

  OBS! Seminariet hålls digitalt och länk skickas till de anmälda.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.03.2021

  Målgrupp

  Seminariet är öppet för alla intresserade och ordnas i samarbete med Mariehamns litteraturdagar.

  Speciellt bibliotekarier, pedagoger och personer som arbetar med barn och unga kan ha nytta av dessa föreläsningar.

  Innehåll

  Tv-och dataspel fortsätter att i stadig takt bli en allt större del av vår kultur, speciellt för barn och unga. Men hur kan den bredare allmänheten få en större förståelse och exempelvis bibliotekarier och pedagoger integrera denna typ av kultur i deras arbete? Anders Olsson, ungdomsbibliotekarie på Dynamo, berättar ur olika perspektiv hur man kan arbeta med tv-spel i biblioteksverksamhet och i läsfrämjande projekt.

  Litteraturvetaren och spelutvecklaren Petter Skult (FD) kommer även att besöka oss och diskutera den post-apokalyptiska genren och hur den tar sig uttryck i både romaner, film och spel. Genren är mer populär än någonsin idag, och orsaken verkar uppenbar: en rädsla för vad framtiden bär med sig. Men genren har även andra dimensioner, särskilt ifall upplevelsen av den post-apokalyptiska verkligheten är interaktiv, som i spel. Skult kommer hålla en föreläsning om genrens historia, moderna uttrycksformer och framtid.

 • Organisation och ledning - Vt21 Change management and organizational behaviour

  Universitetskurs
  15.03.2021
  07.03.2021
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning - Vt21 Change management and organizational behaviour

  Föreläsare

  TD Inkinen Heli /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  The course is held in English online during 15.3. – 10.5.2021.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.03.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  After the course the participants should be able to:

  - analyse processes of organisational change

  - discuss various perspectives of change management

  - practically use various methods of change management

  - conduct and summarize case analyses of change processes in organizations

  - have a basic understanding of how change affects members in an organization.

  Innehåll

  The only thing constant in life is change. The world is constantly changing and the ability to change with it is of vital importance for the survival of an organization. Change is hence in many ways inevitable to life within organizations, and the ability to manage change have become crucial for the management of organizations. This course will give the participants an understanding of how to analyse, drive and lead organizational change, focusing on context, content, structures and processes. During the course you will hence get aquainted to several perspectives on change management. We will also look at how change affects the individual within organizations. E.g: How do people cope with change? How do people resist to change? And how can managers prevent resistance to change?

  Litteratur

  Jean Helms-Millls, Kelly Dye, Albert J Mills: Understanding Organizational Change or equivalent litterature.

  Other material according to instructions by examiner.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Ht20 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning

  Fortbildningskurs
  28.09.2020
  25.09.2020
  30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht20 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Utbildningen ordnas i samarbete med Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

  Kurstider

  Kurstart är flyttad till hösten 2020:

  Måndag 28.9.2020 kl 08:30-16:00

  Tisdag 29.9.2020 kl 09:00-16:00

  Måndag 9.11.2020 kl 09:00-16:00

  Tisdag 10.11.2020 kl 09:00-16:00

  Våren 2021:

  Torsdag 28.1.2021 kl 09:00-16:00

  Fredag 29.1.2021 kl 09:00-16:00

  Övriga tider meddelas senare.

  Första anmälan

  10.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.09.2020

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  400

  Kommentar

  Inkl. förmiddagskaffe samt kursmaterial.

  Utbildningen stödfinansieras av

  Visa vägen

  - för en vägledning i samverkan

  Målgrupp

  I det dagliga arbetet är det helt naturligt att vägledningens metod, modeller och tänkesätt blir en del av ens omedvetena kompetens. Vi kommer helt enkelt inte alltid ihåg varför vi vägleder som vi gör. Det här är en fortbildning för dig som vill förbättra, utöka och säkerställa din vetenskapliga grund för karriärvägledning, dvs. för vägledning till utbildning och arbete. Den riktar sig till dig som arbetar med vägledning/handledning för unga och vuxna inom och utom utbildningsväsendet.

  Mål

  Förväntade studieresultat

  Kunskap och förståelse:

  - kunskap om modeller och metoder för vägledning och deras teoretiska grund

  - kunskap om karriärteorier i vägledningsarbetet

  Färdighet och förmåga:

  - genomföra och analysera vägledningssamtal utifrån centrala begrepp

  i olika vägledningsmodeller

  - analysera fallbeskrivningar utifrån karriärteorier

  - ge kvalificerad feedback på andras vägledningssamtal

  - genomföra en egen karriärplanering

  Innehåll

  Kursen behandlar modeller och metoder för studie- och yrkesvägledning samt teorier som ligger till grund för dessa. Utifrån olika modeller tränas och analyseras färdigheter i vägledningssamtal. Kursen behandlar även gruppsykologi för skola och arbetsliv.

  Arbetssätt

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborativ färdighetsträning och Skypeseminarium.

  Examination

  För att få ett intyg skall samtliga uppgifter vara godkända och deltagaren medverkat vid de obligatoriska träffarna.

  Litteratur

  Egan Gerard, The skilled helper: a problem-management and opportunitydevelopment approach to helping.

  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria, Professionell vägledning - med samtal som

  redskap. Lund. Studentlitteratur.

  Sharon Kolb, PATH metoden (artiklar samt PP, delas ut vid kursstart).

  Hwang Philip, Nilsson Björn, Gruppsykologi: för skola, arbetsliv och fritid1. utg.

  Stockholm, Natur & kultur 2014: 255 s. ISBN: 978-91-27-13368-6. Obligatorisk.

  Jacobs Edward E., Group counseling:strategies and skills, ISBN 1305087305.

  Lovén Anders, Karriärvägledning: en forskningsöversikt, Lund. Studentlitteratur 2015, 347 s. ISBN: 9 789 144 097 435.

  Brown, Duane & Associates, Career Choice and Development. Fourth Edition.

  Vetenskapliga artiklar på karriärteorier läggs ut på Cambro inför kursstart.

  Övrig information

  Cecilia Stigedahl Stenberg (universitetsadjunkt och vägledare) och Svea Maria Kuoppa (lektor och legitimerad psykolog, författare av vägledningslitteratur) är verksamma vid Umeå universitet och är erfarna lärare och har lång erfarenhet av vägledning, utbildning i vägledning för både studenter och yrkesverksamma vägledare.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 3

  Uppdragsutbildning
  16.03.2021
  28.02.2021
  38
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 3

  Föreläsare

  Speciallärare Björsell Maria /

  Kursram

  Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande en fort-bildningshelhet i förskolepedagogik med fokus på verksamheten med 6-åriga barn.

  Första kursdagen hölls på våren 2020 och nu kommer resterande fyra under våren 2021.

  Fortbildningen är gratis för deltagarna och bekostas av Ålands landskapsregering.

  Kurstider

  Tisdagen den 16.3.2021 klockan 9:00-15:00

  Kursdagen hålls helt digitalt. Mer info skickas till de anmälda när kursdagen närmar sig.

  Ha gärna egen lärplatta eller telefon till hands.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2021

  Målgrupp

  Personal inom barnomsorgen på Åland.

  Observera att önskemålet är att en person från varje daghem deltar vid varje tillfälle. Antingen samma person eller olika personer.

  Antal platser: 38.

  Mål

  Dagen betonar vilkten av förskolepedagogisk verksamhet för barns språkliga utveckling. Den tydliggör och visar vilken stor roll interaktion, lekar, samtal och pyssel har för barns kunskapsutveckling samt ger konkreta tips på språkutvecklande lärandelekar och synliggör den kompetens som många redan sitter på.

  Dagen innehåller också en praktisk workshop där vi tränar på konkreta verktyg för att skapa läs- och lyssnarlust samt funderar kring hur vi kan lyfta sagostunden till en språkutvecklande stund med hjälp av utvecklande samtla och dialogisk läsning. Under workshopen arbetar och diskuterar vi också kring aktiv läsning med hjälp av lässtrategier, ämnesövergripande arbete med hjälp av sagor och lekar samt föräldradialog.

  Innehåll

  Språk och interaktion genom lärandelekar, utvecklande samtal och dialogisk läsning.

  Arbetssätt

  Eftersom tanken är att bara en person från varje daghem deltar ska hen föra kunskapen från kursdagen vidare till sina kolleger på jobbet. Verktyg och stöd för detta kommer att ges under dagen.

  Litteratur

  Här finns länk till programupplägget för alla fem olika kursdagarna våren 2020-våren 2021:

  https://drive.google.com/file/d/1L_TIBMVTUKWvowjpm1TGN_rrY3T_EdoM/view?usp=sharing

  Flyern:

  https://drive.google.com/file/d/1SIoQ3o-K4k36kPuV43DEtNv2R20edrI-/view?usp=sharing

  Övrig information

  Utbildare är Maria Björsell, speciallärare, författare, pedagogisk influenser och läromedelsutvecklare, Lärandelek (Sverige).

 • Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 4

  Uppdragsutbildning
  13.04.2021
  28.03.2021
  38
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 4

  Föreläsare

  PeD Henriksson Ann-Catherine /

  Kursram

  Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande en fort-bildningshelhet i förskolepedagogik med fokus på verksamheten med 6-åriga barn.

  Första kursdagen hölls på våren 2020 och nu kommer resterande fyra under våren 2021.

  Fortbildningen är gratis för deltagarna och bekostas av Ålands landskapsregering.

  Kurstider

  Tisdagen den 13.4.2021 klockan 9:00-15:00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17. OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagen på distans.

  Lunchpaus 12.00-13.00, möjlighet att värma medhavd mat finns. Kaféet är öppet under kaffepausen.

  OBS! Ta med egen lärplatta eller telefon för att kunna dokumentera.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.03.2021

  Målgrupp

  Personal inom barnomsorgen på Åland.

  Observera att önskemålet är att en person från varje daghem deltar vid varje tillfälle. Antingen samma person eller olika personer.

  Antal platser: 38.

  Mål

  Matematik finns överallt i förskolans vardag bara vi tittar omkring oss genom matematikglasögon. Under fortbildningsdagen utnyttjar vi bl.a. lekar, berättelser och rörelse som pedagogiskt stöd för att träna tal- och tidsuppfattning, mätning, geometri, matematiska relationer, programmering och problemlösning. Barnets helhetsbetonade lärande ökar då olika sinnen på flera olika sätt är involverade i aktiviteterna. Vi reflekterar kring hur det matematiska tänkandet utvecklas hos barn i olika ålder, hur det matematiska lärandet är kopplat till barnets språkutveckling och hur vi som pedagoger kan stöda barnets lärande.

  Innehåll

  Jag räknar och klurar - matematik och problemlösning i förskolan.

  Arbetssätt

  Eftersom tanken är att bara en person från varje daghem deltar ska hen föra kunskapen från kursdagen vidare till sina kolleger på jobbet. Verktyg och stöd för detta kommer att ges under dagen.

  Litteratur

  Här finns länk till programupplägget för alla fem olika kursdagarna våren 2020-våren 2021:

  https://drive.google.com/file/d/1L_TIBMVTUKWvowjpm1TGN_rrY3T_EdoM/view?usp=sharing

  Flyern:

  https://drive.google.com/file/d/1SIoQ3o-K4k36kPuV43DEtNv2R20edrI-/view?usp=sharing

  Övrig information

  Utbildare ärAnn-Catherine Henriksson, utbildare och ämnesdidaktisk handledare inom Centret för livslångt lärande och projektet Skolresurs, Åbo Akademi.

 • Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 5

  Uppdragsutbildning
  04.05.2021
  18.04.2021
  38
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt21 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 5

  Föreläsare

  PeD Henriksson Ann-Catherine /

  Kursram

  Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande en fort-bildningshelhet i förskolepedagogik med fokus på verksamheten med 6-åriga barn.

  Första kursdagen hölls på våren 2020 och nu kommer resterande fyra under våren 2021.

  Fortbildningen är gratis för deltagarna och bekostas av Ålands landskapsregering.

  Kurstider

  Tisdagen den 4.5.2021 klockan 9:00-15:00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17. OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagen på distan

  Lunchpaus 12.00-13.00, möjlighet att värma medhavd mat finns. Kaféet är öppet under kaffepausen.

  OBS! Ta med egen lärplatta eller telefon för att kunna dokumentera.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.04.2021

  Målgrupp

  Personal inom barnomsorgen på Åland.

  Observera att önskemålet är att en person från varje daghem deltar vid varje tillfälle. Antingen samma person eller olika personer.

  Antal platser: 38.

  Mål

  Barn är fyllda av naturlig nyfikenhet och kreativitet. Forskning visar att också unga barn är kompetenta att ta ställning till och vara delaktiga i beslut som berör hållbar utveckling. Varför regnar det? Vilken boll rullar snabbast? Hur blir skuggan längre? Barnet funderar, ställer frågor och söker svar på sina frågor. För pedagogen handlar det ofta om att fånga och utnyttja ögonblicken.

  Under dagen får deltagaren redskap för hur vi kan ta tillvara och stärka barnets naturliga intresse genom att utmana barnets tankar, ställa öppna frågor och låta barnet undersöka, pröva och upptäcka. Dagen ger konkreta verktyg i form av sorteringsuppgifter och olika slags undersökningar för alla sinnen. Många av idéerna kan med fördel genomföras utomhus i olika lärmiljöer.

  Innehåll

  Jag undersöker och upptäcker - naturvetenskap i förskolan.

  Arbetssätt

  Eftersom tanken är att bara en person från varje daghem deltar ska hen föra kunskapen från kursdagen vidare till sina kolleger på jobbet. Verktyg och stöd för detta kommer att ges under dagen.

  Litteratur

  Här finns länk till programupplägget för alla fem olika kursdagarna våren 2020-våren 2021:

  https://drive.google.com/file/d/1L_TIBMVTUKWvowjpm1TGN_rrY3T_EdoM/view?usp=sharing

  Flyern:

  https://drive.google.com/file/d/1SIoQ3o-K4k36kPuV43DEtNv2R20edrI-/view?usp=sharing

  Övrig information

  Utbildare ärAnn-Catherine Henriksson, utbildare och ämnesdidaktisk handledare inom Centret för livslångt lärande och projektet Skolresurs, Åbo Akademi.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt21 Lämplighetsprov för lärare i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarutbildning avlagd i Sverige

  Universitetskurs
  25.01.2021
  25.01.2021
  10
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt21 Lämplighetsprov för lärare i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarutbildning avlagd i Sverige

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Är du lärare med en grundlärarexamen från Sverige avsedd för undervisning i F-3 eller 4–6 och har du fått ett villkorligt beslut på erkännande av yrkeskvalifikationer från Ålands landskapsregering kan du välja att anmäla dig till ett lämplighetsprov för lärare. I så fall ersätter lämplighetsprovet anpassningsperioden, som är det andra alternativet för dig med villkorligt beslut att erhålla slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Lämplighetsprovet ordnas av Öppna högskolan på Åland på uppdrag av Ålands landskapsregering och sker i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, som är det examinerande universitetet.

  Lämplighetsprovet ordnas en gång per termin och sista anmälan för våren är 25.1.2021

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.01.2021

  Avgift €

  400

  Innehåll

  Provet består av två delar:

  Del 1: En essä om grundskolan på Åland. Deltagaren skriver en essä enligt anvisningar från examinator. Deadline för inlämning är 1.3.2021 .

  Del 2: Undervisningsprov som anordnas vid Vasa Övningsskola under tre dagar i april. Deltagaren står själv för resor och boende under provet i Vasa. Om coronaläget så kräver kommer undervisningsprovet att skötas på distans.

  Examination

  Man behöver bli godkänd i båda delarna för att få ett intyg från Öppna högskolan över avklarat lämplighetsprov. Mot uppvisande av intyget över godkänt lämplighetsprov för lärare ansöker man det slutliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering.

  Övrig information

  Vid frågor vänligen kontakta:

  Mirjam Schauman, Öppna högskolan, 018-537712, mirjam.schauman@ha.ax

  Susanne Nylund-Torp, Åbo Akademi, +358-504677315, susanne.nylund-torp@abo.fi

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt21 Pedagogikens sociologi

  Universitetskurs
  22.03.2021
  01.03.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt21 Pedagogikens sociologi

  Föreläsare

  professor i pedagogik Eriksson Inger /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  OBS! Kursen hålls på distans pga coronläget. Mer info skickas till de anmälda.

  Dessa tider gäller:

  måndag 22.3.2021 kl. 18:00-19:30

  måndag 12.4.2021 kl. 18:00-20:30

  fredag 23.4.2021 kl. 18:00-20:30

  lördag 24.4.2021 kl. 09:00-11:30

  måndag 10.5.2021 kl. 18:00-20:30

  fredag 28.5.2021 kl. 18:00-20:30

  lördag 29.5.2021 kl. 09:00-11:30

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.03.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs ska den studerande:

  - ha kännedom om central teoribildning inom pedagogikens sociologi

  - ha förståelse av relationen mellan fostran, utbildning och socialisation

  - ha grundläggande insikter i samband mellan samhällsutveckling, samhällssituation och lärande

  - ha utvecklat en förståelse för grupprocesser

  - förstå betydelsen av en jämlikhetsbefrämjande pedagogik och undervisning.

  Innehåll

  Kursens målsättning är att studerande når kunskap om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetensutveckling i institutionella och icke- institutionella sammanhang med särskilt fokus på det finländska samhället förr och nu.

  Arbetssätt

  I grupp och enskilt med inlämningsuppgifter. Föreläsningar. Starten sker digitalt med verktyg som meddelas senare.

  Examination

  Genom två mindre gruppuppgifter samt en individuell litteraturbaserad inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. &Huotelin, H. (1996). Living in a learning society. New York: Routledge.

  Giddens, A. (1999). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos.

  Gytz Olesen, S. & Moller Pedersen; P (red.). (2011). Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv. Lund: Studenstlitteratur.

  Månsson, P. (2015). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norstedts.

  Røthing, Å. (2011). Sex och samlevnad: perspektiv på undervisning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

  Saaristo, K. & Jokinen, K. (2005). Sociologi. St Mickel: Sanoma Pro.

  Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudier i allmän pedagogik, 25 sp. Vi planerar att erbjuda även de andra kurserna som ingår i grundstudierna.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht20 KBT för elev- och studerandehälsan

  Fortbildningskurs
  12.11.2020
  04.11.2020
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht20 KBT för elev- och studerandehälsan

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Kognitiva beteendeterapeutiska verktyg för skolkuratorer och andra yrkesgrupper inom elev- och studerandehälsan som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med barn och ungdomar.

  Kurstider

  Hösten 2020:

  12-13 november 2020 kl 09:00-16:00 (online via Zoom)

  Våren 2021:

  19-20 januari 2021 kl 09:00-16:00 (online via Zoom)

  16-17 mars 2021 kl 09:00-16:00 (online via Zoom)

  11-12 maj 2021 kl 09:00-16:00

  Hösten 2021:

  27-28 augusti 2021 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  09.09.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.11.2020

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  2350

  Kommentar

  Inkl för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Utbildningen ordnas i samarbete med Magelungen Utveckling AB.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom elev- och studerandehälsan, men även till dig som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården eller inom tredje sektorn.

  Mål

  Personal inom elev- och studerandehälsan har många och viktiga arbetsuppgifter där en av de viktigaste är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har mest stöd i forskning när det gäller att minska symptom på stress (Cognitive Behavior Therapy for Stress-Related Disorders - Elin Lindsäter, Karolinska Institutet 2020).

  Denna utbildning i KBT-verktyg och metoder för personalen inom elev- och studerandehälsan syftar till att utrusta deltagarna med verktyg och metoder för att klara det utmanande arbetet att hjälpa elever och studerande att klara skolan.

  Innehåll

  En grundläggande del av KBT är att göra en noggrann och detaljerad analys av olika situationer. Att tillämpa beteendeanalys kräver upprepad träning och behärskning av inlärningspsykologiska principer.

  Att använda beteendeanalys i skolan har också visat sig vara ett bra och effektivt sätt att hjälpa barn och lärare med olika typer av beteendeproblem i klassrummet. Förståelse handlar om att öva samtliga steg i beteendeanalysen utifrån egna och fiktiva fallbeskrivningar.

  Att skapa förutsättningar för förändring är en fördjupning i de kommunikativa verktygen som används för att öka chansen till en god relation och gott samarbete med exempelvis en elev eller ett lärarlag.

  Utbildningen är uppdelad i två block som utgår från kunskapen om hur vi får till en förändring på både individ- och organisationsnivå. Samtliga delar i utbildningen vilar på en vetenskaplig grund.

  Del 1: Förståelse och att skapa förutsättningar för förändring

  Utbildningsdag 1: Introduktion och översikt samt grundläggande inlärningsteori

  Utbildningsdag 2: Inlärningsteori fortsättning

  Utbildningsdag 3: Tillämpad beteendeanalys

  Utbildningsdag 4: Relation & kommunikation

  Utbildningsdag 5: Öka begripligheten, mål och värderingar

  Utbildningsdag 6: Tillämpad beteendeanalys

  Utbildningsdag 7: Förståelse och anpassning vid neuropsykiatriska funktionsvariationer.

  Del 2: Skapa och bibehålla förändring

  Utbildningsdag 8: Feedback

  Utbildningsdag 9: Färdighetsträning

  Utbildningsdag 10: Stress hos elever/studerande.

  Arbetssätt

  Tio heldagar fördelas under tre terminer och kursdagarna ordnas på två varandra följande dagar.

  Under närstudiedagarna varvas föreläsningar med övningar i grupp.

  En del videomaterial används som diskussionsunderlag och för att illustrera nyckelfärdigheter. Övningar med direkt återkoppling och skattningar används för att träna på de verktyg som lärs ut under kursen.

  Examination

  För att bli godkänd på utbildningen krävs:

  - obligatorisk närvaro vid samtliga utbildningstillfällen, för att bli godkänd krävs minst 80% närvaro

  - aktivt deltagande i muntliga och skriftliga övningar

  - genomförd examination i form av hemskrivning efter sista kurstillfället

  - betygsskalan godkänd/underkänd.

  Litteratur

  Förberedande litteratur som deltagarna skaffar och bekostar på egen hand.

  Linton, Steven & Flink, Ida (2011), 12 verktyg i KBT. Från teori till färdighet. Stockholm: Natur & Kultur.

  Kåver, Anna (2016). KBT i utveckling. En introduktion till kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Natur & Kultur. Tidigare upplagor går också bra att använda.

  Linton, Steven. Berggbom. Landström Flink, Ida, (2019). Beteendeanalys steg för steg. Studentlitteratur.

  Stöd i skolan – ett sätt att lyckas, Ålands landskapsregering. 2019.

  Artiklar och litteratur tillkommer under utbildningens gång.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt21 Motiverande samtal (MI), grundkurs

  Fortbildningskurs
  24.03.2021
  26.02.2021
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt21 Motiverande samtal (MI), grundkurs

  Föreläsare

  leg.sjuksköterska, magister i folkhälsoarbete och utbildad tränare i Motiverande samtal Höddelius Lisbeth /

  Studiepoäng

  2

  Kursram

  Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Motiverande samtal är en metod som bygger på att aktivt lyssna och att med respekt, medkänsla och genom bekräftelse stärka personens egen inre motivation till en beteendeförändring. Genom att lägga stor vikt vid att utforska hans/hennes egen syn på problem och lösningar. Rådgivaren lyssnar, försöker förstå personens perspektiv och väntar sig att han/hon själv ska hitta sina svar, ta ansvar för sitt eget liv och fatta egna beslut. Metoden kan användas när man vill motivera någon till ändrat beteende, som till exempel vid samtal om alkohol, droger, kost/övervikt, fysisk aktivitet, tobak, sexuellt riskbeteende, spelberoende, skolmotivation och kriminalitet.

  Kurstider

  Onsdag 24.3.2021 kl 09:00-16:00

  Torsdag 25.3.2021 kl 09:00-16:00

  Onsdag 5.5.2021 kl 08:00-15:30

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  445

  Kommentar

  Inkl för- och eftermiddagskaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialvård, tandvård och skola.

  Mål

  Syftet med kursen är att deltagarna ska utvecklas i sin roll som rådgivare och få en modell att följa i egna samtal om livsstilsförändringar eller andra livsförändringar där klienten har tydliga valmöjligheter.

  Innehåll

  Dag 1:

  - teori, bakgrund, evidens

  - fyra processer i MI

  - förhållningssätt/MI-andan

  - motivation

  - diskrepans

  - lyssnarteknik och kommunikationsfärdigheter

  - träna tekniken i motiverande samtal.

  Dag 2:

  - förändringsprocessen

  - förändringsprat

  - ambivalensutforskning och övriga strategier vid beteendeförändringar

  - lära sig att förebygga och hantera motstånd

  - träna tekniken i motiverande samtal.

  Dag 3

  - repetition av teori och teknik i motiverande samtal

  - deltagarnas erfarenheter av att prova motiverande samtal i praktiken diskuteras

  - träning på motiverande samtal.

  Arbetssätt

  Utbildningen varvar teori, praktiska övningar, demonstration och film och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

  Examination

  Till det sista tillfället får deltagarna spela in och skriva ner ett samtal från sitt dagliga arbete och får då samtidigt praktiskt träna sina MI-kunskaper i sin vardag. Deltagarna sitter i grupper och kodar samtalen utifrån metoden och får konstruktiv återkoppling.

  Litteratur

  Holm Ivarsson, B. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för skolan. Gothia Förlag.

  Holm Ivarsson, B. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Gothia Förlag.

  Holm Ivarsson, B, Ortiz L, Wirbing P. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för socialt arbete. Gothia Förlag.

  Holm Ivarsson, B, Sjögren, K. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för tandvården. Gothia Förlag.

  Holm Ivarsson, B. (2013) Motiverande samtal. Praktisk handbok för äldreomsorgen. Gothia Förlag.

  Det rekommenderas att deltagarna skaffar sig en av de ovanstående kursböckerna.

  Övrig information

  Lisbeth Höddelius är legitimerad sjuksköterska och vårdlärare med magisterexamen i folkhälsoarbete och utbildad tränare i Motiverande samtal. Hon har under många år arbetat med folkhälsofrågor i landstingets regi. I dag arbetar hon i eget företag med utbildningar i Motiverande samtal, Handledning och Coaching. Lisbeth Höddelius är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

 • Psykologi - Vt21 Socialpsykologi

  Universitetskurs
  08.05.2021
  14.04.2021
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt21 Socialpsykologi

  Föreläsare

  Leg.psyk, PsM Toivonen Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  lördag 8.5.2021 kl. 09:00-16:00

  söndag 9.5.2021 kl. 09:00-13:00

  lördag 22.5.2021 kl. 09:00-16:00

  söndag 23.5.2021 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.04.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Målsättningen är att ge deltagarna kännedom om teorier och begrepp inom socialpsykologin. Deltagarna skall efter kursen ha en baskunskap i hur den sociala miljön och interaktionen i och mellan grupper inverkar på individens tänkande, känslor och handling.

  Efter avklarad kurs ska studerande:

  - känna till socialpsykologisk forskning

  - känna till vad socialt tänkande är

  - känna till hur attityder skapas, upprätthålls och hur de kan förändras

  - känna till olika aspekter av sociala relationer på individ och samhällsnivå

  - känna till var och hur i samhället man kan studera socialpsykologiska fenomen.

  Innehåll

  På kursen behandlas: Social perception och kognition, Socialisation, Grupper och deras dynamik, Attraktion, Attityder och fördomar, Ledarskap och makt, Normer och roller, Genus och Social påverkan.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppuppgift.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Huvudbok:

  Eliot R. Smith, Diane M. Mackie, Heather M. Claypool. (2014, 4th ed). Social Psychology. Taylor & Francis group.(tillhandahålls under kursen)

  Svenskt alternativ:

  Philip Hwang, Ingvar Lundberg, Ann-Charlotte Smelder (ed.). Grunderna i vår tids psykologi. Natur & Kultur.

  Artiklar och e-material enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Ryska - Ht20-Vt21 Ryska 2

  Universitetskurs
  18.09.2020
  26.08.2020
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Ryska - Ht20-Vt21 Ryska 2

  Föreläsare

  FM, universitetslektor Kristola-Backlund Carina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  OBS! Kursen hålls till en början som onlinekurs. Ifall coronaläget lättar kan det tänkas att man återgår till närstudier. Kursen körs enligt de planerade tiderna:

  fredag 18.9.2020 kl. 18:00-20:30

  lördag 19.9.2020 kl. 09:00-12:15

  fredag 9.10.2020 kl.18:00-20:30

  lördag 10.10.2020 kl. 09:00-12:15

  fredag 6.11.2020 kl. 18:00-20:15

  lördag 7.11.2020 kl. 09:00-12:15

  fredag 4.12.2020 kl. 18:00-20:15

  lördag 5.12.2020 kl. 09:00-12:15

  fredag 15.1.2021 kl. 18:00-20:30

  lördag 16.1.2021 kl. 09:00-12:15

  fredag 12.2.2021 kl.18:00-20:30

  lördag 13.2.2021 kl. 09:00-12:15

  fredag 12.3.2021 kl. 18:00-20:15

  lördag 13.3.2021 kl. 09:00-12:15

  fredag 16.4.2021 kl. 18:00-20:15

  lördag 17.4.2021 kl. 09:00-12:15

  Första anmälan

  04.06.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.08.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Avklarad Ryska 1, 5 sp eller motsvarande kunskaper (A1).

  Mål

  Lärandemål: Färdighetsnivå A1- A2 enligt den europeiska referensramen för språk.

  Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna läsa och förstå vardagsnära texter (tryckstil och skrivstil) med bekant tema;

  kunna förstå vardagligt tal med långsamt tempo på standardspråk;

  kunna skriva dialoger och enkla texter med någorlunda korrekta språkliga grundstrukturer om sig själv, sin boendemiljö och personliga erfarenheter; och

  kunna berätta om sig själv samt klara av korta sociala samtal om bekanta ämnen även utan längre förberedelse.

  Innehåll

  Ryska 2 bygger direkt vidare på Ryska 1. Kursen riktar sig till studerande från alla fakultetsområden. Kursdeltagarna lär sig förstå och använda ryska i bekanta, vardagliga situationer.

  Vi utvidgar ordförrådet och diskuterar bl.a. intressen, boende, hälsotillstånd, resor, kulturevenemang och aktuella händelser i Ryssland. Vi repeterar, utvidgar och aktiverar kasusböjningen av adjektiv, substantiv och pronomen. Aspektsystemet, tempusformerna behandlas mera ingående än på grundkursen. Imperativanvändningen och rörelseverben introduceras och aktiveras.

  De grammatikaliska strukturerna övas i både muntliga kommunikativa övningar och i skriftliga översättningar och kortare uppsatser. Kursdeltagarna ges också en möjlighet att öva hörförståelser och grammatik via nätet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och övningar. Moodle används som lärplattform.

  Examination

  Tentamen. Minst 75% närvaro krävs för godkänd kurs.

  Litteratur

  Kafe Piter 2.

  Kompendium som kan köpas vid kursstart eller från kansliet för 7 €.

 • Rättsvetenskap - Vt21 Avtalsrätt

  Universitetskurs
  09.04.2021
  21.03.2021
  80
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Vt21 Avtalsrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 9.4.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 10.4.2021 kl. 09:00-15:00

  söndag 11.4.2021 kl. 09:00-13:00

  Kursen hålls med närstudier, ifall coronaläget så kräver hålls kursen online under samma tidpunkt.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.03.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande principerna för hur sådana problem ska lösas.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt).

  Kursen innefattar följande delområden:

  Allmän avtalsrätt; köp- och annan kontraktsrätt; internationella köp.

  Arbetssätt

  Föreläsningar.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1) Wilhelmsson & Sevon & Koskelo: Huvudpunkter i köplagen. 3. rev. uppl. Helsingfors: Talentum 2006. ISBN 952-14-0950-9

  2) Sandvik, Björn - Sisula-Tulokas, Lena: Internationella köplagen. Lakimiesliiton Kustannus 2013. ISBN: 978-952-246-239-8. Obs. Det är rekommendabelt att läsa boken Huvudpunkter i köplagen innan denna bok läses.

  3) Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet. 7., uud. painos. Helsinki: Talentum 2009. ISBN: 978-952-14-1374-2 (behandlas under kursen)

  Författningar:

  Köplag (355/1987)

  F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

  L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6

  Jordabalk (540/1995) kap. 2

  Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag

  L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag

  L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag

  I kurslitteraturen nämnda författningar i övrigt läses kursoriskt.

 • Skolpsykologi - Vt21 Missbrukarproblematik

  Universitetskurs
  09.04.2021
  17.03.2021
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi - Vt21 Missbrukarproblematik

  Föreläsare

  Socionom YH, leg. psykoterapeut Rönnlund-Nygård Anette /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 9.4.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 10.4.2021 kl. 09:00-13:00

  fredag 7.5.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 8.5.2021 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  17.03.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas de studerande inneha kunskap om missbrukarproblematik, dess orsaker, förlopp, konsekvenser och behandlingsformer. Kursen omfattar beskrivningar av olika typer av missbruk med speciell fokus på alkohol- och narkotikamissbruk hos ungdomar. Bakgrunden till missbruk tas upp.

  Innehåll

  Kursen omfattar kopplingar till såväl medicinsk problematik som psykologiska symptom som uppstår i samband med olika former av missbruk. Social problem i anknytning till missbruk tas också upp. Dessutom behandlas skillnader beroende på kön och ålder. Sjukdomsförloppet beskrivs, från debuten till det starkaste beroendet. Dessutom presenteras olika behandlingsformer och hur man väljer behandlingsform beroende på klientens personlighet och problematik.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Tentamen eller uppsats.

  Litteratur

  Agerberg, M. (2019): Kidnappad hjärna. Studentlitteratur

  Heilig, M. (2019): Beroendetillstånd. Mekanismer, diagnostik och behandling. Studentlitteratur.

  Sandström, S. (2019): Missbruk, trauma, samsjuklighet. Gothia Fortbildning

  Övrig litteratur: Nakken, C (2016): Beroendepersonligheten – att förstå beroendeprocessen och tvångsmässigt beteende

 • Registreringen är stängd

  Småbarnspedagogik - Vt21 Musikdidaktik

  Universitetskurs
  12.02.2021
  08.02.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Småbarnspedagogik - Vt21 Musikdidaktik

  Föreläsare

  PeM, MuM Henriksson Monica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 12.2.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 13.2.2021 kl. 09:00-13:00

  fredag 12.3.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 13.3.2021 kl. 09:00-13:00

  OBS! Första kurstillfället sker på distans, det andra med närstudier, om möjligt. Mer info skickas till de anmälda.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.02.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

  Mål

  Att den studerande:

  - blir medveten om betydelsen av musikaliska läroprocesser och utvecklar ett målinriktat arbetssätt

  - utvecklar förståelse för att skapa musikaliskt inspirerande lärmiljöer

  - blir medveten om hur man stöder och utvecklar barns musikalitet genom att fokusera på de musikaliska grundelementen

  - utvecklar förståelse för att använda musik som medel och mål i den pedagogiska verksamheten

  - blir medveten om läroplanernas mål och innehåll i musik

  - utvecklar förståelse för kritiska aspekter för lärande i musik.

  Lärandemål:

  Att den studerande:

  - har tillägnat sig fördjupad kunskap i att planera, genomföra och utvärdera musikpedagogik verksamhet för barn i åldern 3-6 år

  - har tillägnat sig fördjupad kunskap i att skapa musikaliskt inspirerande lärmiljöer

  - har tillägnat sig kunskap i att använda musiken som mål och medel i daghems- och förskoleverksamheten.

  Innehåll

  - musikaliska lärprocesser

  - lärmiljöer

  - planering, dokumentation och utvärdering

  - musikaliska grundelement

  - musiken som medel och mål

  - läroplanernas innehåll.

  kritiska aspekter

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppundervisning, självstudier, seminarier, verksamhetsförlagd undervisning.

  Examination

  Skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, muntliga presentationer, gruppuppgifter, tentamen.

  Litteratur

  Angelo, E. & Sæter, M. (2014). Barnet och musiken. En introduktion i musikpedagogik för förskollärare. Malmö: Gleerups. (valda delar)

  Holmberg, Y. (2012). Musikstunder i förskolepraktik. Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer. Nordisk barnehageforskning 5 (1), 1-14. Pramling Samuelsson, I, Asplund Carlsson, M., Olsson, B., Pramling, N. & Wallerstedt, C. (2008). Konsten att lära barn estetik. Stockholm: Nordsteds Akademiska. ISBN: 978-91-7227-574-4 . (valda delar)

  Pramling Samuelsson, I. & Tallberg Broman, I. (2013). (Red.) Barndom, lärande och ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. (valda delar).

  Ruokonen, I. (2016). Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka. Helsinki: Finn Lectura. (valda delar, behandlas under kursen)

  Still, J. (2011). Musikalisk lärandemiljö. Planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem. Åbo Akademi. www.doria.fi. (valda delar)

  Wallerstedt, C. (2015). Musikdidaktik i förskolan. Att utveckla barns skapande förmåga. Stockholm: Gothia. (s. 7-77)

  Wallerstedt, C., Lagerlöf , P. & Pramling, N. (2014). Lärande i musik. Barn och lärare i tongivande samspel. Malmö: Gleerups. (valda delar)

  Studerande gör självständig internationell artikelsökning.

  Övrig kurslitteratur enligt lärarens anvisningar

 • Småbarnspedagogik - Vt21 Rörelsedidaktik

  Universitetskurs
  26.03.2021
  03.03.2021
  35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Småbarnspedagogik - Vt21 Rörelsedidaktik

  Föreläsare

  speciallärare, gymnastiklärare Nykvist Tom /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 26.3.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 27.3.2021 kl. 09:00-16:30

  söndag 28.3.2021 kl. 09:00-16:30

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.03.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

  Mål

  Att den studerande:

  - tillägnar sig kunskap om barns fysiska och motoriska utveckling samt utvecklar sin egen syn på motorisk utveckling

  - utvecklar förståelse för den vuxnes pedagogiska förhållningssätt för att stödja barns fysiska och motoriska utveckling

  - lär sig omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet genom att utveckla sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika lek- och rörelseaktiviteter

  - tillägnar sig kunskap om den fysiska miljöns betydelse för barns fysiska- och motoriska utveckling samt lek och lärande.

  Lärandemål

  Att den studerande:

  - kan beskriva barns fysiska och motoriska utveckling samt motivera och beskriva sin egen syn på motorisk utveckling

  - lärt sig omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet genom att utveckla sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera lek- och rörelseaktiviteter med småbarn.

  Innehåll

  - fysisk och motorisk utveckling

  - pedagogiska förhållningssätt

  - fysiska miljön

  - planering, dokumentation och utvärdering

  - lek- och rörelseaktiviteter-

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppundervisning, övningar, seminarier, självstudier.

  Examination

  Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och arbetsuppgifter utförda under småbarnspraktiken.

  Litteratur

  Osnes, H., Skaug, HN. & Eid Kaarby, KM. (2012). Kropp, rörelse och hälsa i förskolan. Lund: Studentlitteratur (kapitel 2 s. 23-51, 4 s. 71-96 och 5 s.97-124)

  Soini, A., Tammelin, T., Sääkslahti, A., Watt, A., Villberg, J., Kettunen, T., Mehtälä, A. & Poskiparta, M. (2014). Seasonal and daily variation in physical activity among three-year-old Finnish preschool children. Early Child Development and Care, 2014, 184 (4), 589-601

  https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2013.804070

  Artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar.

 • Småbarnspedagogik - Vt21 Vetenskaplig metod

  Universitetskurs
  12.04.2021
  22.03.2021
  35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Småbarnspedagogik - Vt21 Vetenskaplig metod

  Föreläsare

  Professor Svensson Ann-Katrin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Kursen hålls online under tiden 12.4.-21.5.2021.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.03.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

  Mål

  Den studerande ska:

  - få kunskap om vetenskapsteori, centrala ansatser och grundbegrepp inom forskning

  - utveckla ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt

  - utveckla förståelse för kvalitativ och kvantitativ inriktning i pedagogisk forskning

  - få kännedom om metoder för insamling och analys av empirisk data

  - kunna reflektera över olika metoders användbarhet i förhållande till forskningsfrågan

  - ha fördjupad kunskap om etiskt förhållningssätt i forskning dess tillämpning, särskilt i förhållande till barn.

  Innehåll

  Kursen ska introducera studeranden i vetenskapligt tänkande med fokus på pedagogisk forskning och de olika metodologiska ansatser som finns inom densamma. Kursen ska ge kunskaper om hur olika data insamlingsmetoder såsom intervju, observation och enkät kan konstrueras och bearbetas och analyseras. Vidare behandlas forskningsetiska frågor och etiskt förhållningssätt vid studier av barn och pedagoger.

  Arbetssätt

  Gruppundervisning, grupparbete, litteraturstudier, självstudier, verksamhetsintegrerade dagar.

  Examination

  Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer.

  Litteratur

  Ahrne, G. & Svensson, P. (Red.) (2016). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. (275 s)

  Christoffersen, L. & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur. (208 s).

  Doverborg, E. & Pramling-Samuelsson, I. (2012). Att förstå barns tankar – kommunikationens betydelse. Stockholm: Liber. 93 s

  Fejes, A. & Thornberg, R. (red). 2015. Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. (288 s)

  Lindgren, A-L. (2016). Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Stockholm: Gleerups. (127 s.)

  Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (2014), Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber (188 s).

  Thurén, T. (2007), Vetenskapsteori för nybörjare. 2 upplagan. Stockholm: Liber (184 s).

 • Specialpedagogik - Vt21 Elevers välbefinnande och elevvård

  Universitetskurs
  16.04.2021
  24.03.2021
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Vt21 Elevers välbefinnande och elevvård

  Föreläsare

  Speciallärare Siemssen Andreas /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  OBS! Kursen kommer att köras helt på distans under tiden:

  fredag 16.4.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 17.4.2021 kl. 09:00-16:30

  söndag 18.4.2021 kl. 09.00-15.45

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.03.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter kursens slut kan den studerande:

  - beskriva olika perspektiv på barn och ungas psykiska välbefinnande

  - ge exempel på uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande samt hur dessa uttryck påverkar vardagen i daghems- och skolkontext

  - redogöra för huvuddragen i barnskyddslagen och bestämmelser kring elevvården

  - ge exempel på elevvårdens olika stödinsatser samt faktorer som kan påverka till bättre utvecklingsmöjligheter

  Innehåll

  - olika perspektiv på barn och ungas välbefinnande

  - olika uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande

  - tillämpning av barnskyddslagen

  - tillämpning av lagen om elev- och studerandevård

  - förebyggande arbetsmetoder i daghem/skola

  - kunskap om hur daghem/skola, hem och instanser utanför skolan kan samarbeta för att stödja barn och unga som visar tecken på psykisk ohälsa

  Examination

  Tentamen eller inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Broberg, A. (2015 eller tidigare upplagan 2003). Klinisk barnpsykologi- utveckling på avvägar. Stockholm: Natur & Kultur.

  Buhler, M. m.fl. (2018). Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Lund: Studentlitteratur.

  Börjesson, M. (2019). Hälsofrämjande samtal med tonåringar och unga vuxna. Lund: Studentlitteratur.

  Gren Landell, M. (2014). Orolig och blyg i skolan: att möta elever med vanliga och osynliga besvär. Stockholm: Natur & Kultur.

  Von Knorring, A-L. (2012). Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur.

  Åkerman, S. (2009). För att överleva: en bok om självskadebeteende. Stockholm: Natur & kultur.

  Övriga styrdokument och övrig aktuell lagstiftning enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Språk - Vt21 Spanska fortsättningskurs

  Yrkeshögskolekurs
  19.01.2021
  06.01.2021
  25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk - Vt21 Spanska fortsättningskurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  tisdag 19.1.2021 kl. 18:00-20:45

  tisdag 26.1.2021 kl. 18:00-20:45

  tisdag 2.2.2021 kl. 18:00-20:45

  tisdag 9.2.2021 kl. 18:00-20:45

  tisdag 16.2.2021 kl. 18:00-20:45

  tisdag 2.3.2021 kl. 18:00-20:45

  tisdag 9.3.2021 kl. 18:00-20:45

  tisdag 16.3.2021 kl. 18:00-20:45

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.01.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Spanska grundkurs, 3 sp eller motsvarande.

  Mål

  Den studerande skall efter genomgången kurs ha kommunikativa kompetenser motsvarande nivå B1 på CEFR-skalan:

  - Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad standardspanska om ämnet är bekant

  - Förstå det huvudsakliga innehållet i texter som handlar om redan bekanta förhållanden i vanliga genrer

  - Samtala om enkla sakförhållanden och ens personliga situation med en välvillig interlokutör

  - Skriva korta och enkla meningar om konkreta saker i presens, framtid och dåtid

  Innehåll

  - Texter ur läroboken och från andra media, i sht Internet. Texterna förekommer alltid i samband med bilder och/eller ljud/video för att ge mera kontext.

  - Betoning på interaktion och att det inte alltid är nödvändigt att förstå 100 % av texter - ej heller att producera helt korrekta meningar

  - Jämförelser med engelska texter för att understryka att cirka 50% av de spanska orden bör vara bekanta

  - Ljudinspelningar för att träna uttal

  - Skrivande, i sht dialoger, som sedan framförs

  - Internetresurser: språkinställningar av mjukvara, nyheter, musik, video

  Arbetssätt

  Muntliga och skriftliga övningar.

  Examination

  Skriftlig tentamen, minst 50% närvaro och alla muntliga och skriftliga uppgifter godkända.

  Litteratur

  Waldenström, E., Westerman, N. & Wik-Bretz, M. (2007). Caminando. 1. Stockholm: Natur & Kultur.

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

  Webbplattform med dokument och länkar till material.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Vt21 Grundkurs i forensisk omvårdnad

  Yrkeshögskolekurs
  01.03.2021
  10.02.2021
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt21 Grundkurs i forensisk omvårdnad

  Föreläsare

  Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  måndag 1.3.2021 kl. 18:00-21:30

  tisdag 2.3.2021 kl. 18:00-21:30

  onsdag 10.3.2021 kl. 18:00-21:30

  måndag 15.3.2021 kl. 18:00-21:30

  tisdag 16.3.2021 kl. 18:00-21:30

  OBS! Kursen genomförs med närstudier, om möjligt, men vissa kursmoment kan vid behov även köras på distans.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.02.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  - känna till och tillämpa självständigt relevanta lagar, författningar och övriga styrdokument utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt

  - ha kunskap om samtalstekniker och upptagning av anamnes i misstanke om våldssituationer

  - ha kunskap om spårsäkring och skadedokumentation samt hur avläsning sker och värdering av fysiska skador på en kropp

  - ha kännedom kring grundprinciperna gällande provtagning för sexuellt överförbara infektioner och toxikologi inom ämnet

  - ha kunskap om att kunna beskriva krisreaktioner, både akuta och kroniska

  - ha kunskap gällande olika aktörers ansvarsområden i samverkan runt offer, närstående samt gärningsman

  - ha kännedom kring att samordna resurser medicinskt, psykologiskt, och rättsligt i samband med att ett brott har begåtts och kunna samverka med andra aktörer inom området.

  Innehåll

  Relevanta lagar, författningar och övriga styrdokument utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt.

  Samtalstekniker och upptagning av anamnes i situationer där misstanke om våld och brott finns.

  Spårsäkring och skadedokumentation samt hur avläsning sker och värdering av fysiska skador på en kropp.

  Provtagning för sexuellt överförbara infektioner och toxikologi.

  Krisreaktioner, både akuta och kroniska.

  Identifikation om olika parters ansvarsområden/arbetsuppgifter som sker i samverkan runt offer, närstående samt gärningsman.

  Olika resurser inom både medicinska, psykologiska, och rättsliga kontextet och samverkan mellan dessa.

  Arbetssätt

  Obligatoriska föreläsningar som består dels av teori, gruppdiskussioner, praktiska övningar, självstudier samt examination i form av en hemuppgift.

  100 % närvaro krävs för godkänd kurs. Vid frånvaro får den studerande en individuell kompletterande studieuppgift av kursledaren.

  Examination

  Examinationen sker genom en individuell studieuppgift som inlämnas till examinator på utsatt tid. Innehållet i examinationsuppgiften är enligt kursinnehållet som presenterats i kursen.

  Litteratur

  Förundersökningslagen (805/2011). Hämtad från Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110805

  Hedrenius, S., & Johansson, S. (2016). Krisstöd. Vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Stockholm: Natur och kultur.

  Isdal, P. (2017). Medkänslans pris: om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma. Stockholm: Gothia fortbildning.

  Isdal, P. (2017). Meningen med våld. (2. uppl.). Stockholm: Gothia fortbildning.

  Koskinen, L., Likitalo, H., Aho, J., Vuorio, O., & Meretoja, R. (2014). The professional competence

  profile of Finnish nurses practising in a forensic setting. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(4), 320-326. doi: 10.1111/jpm.12093

  Lange Thomsen, J. (2006). Rättsmedicin. Stockholm: Liber.

  Leppäkoski, T., Åstedt-Kurki, P., & Paavilainen, E. (2010). Identification of women exposed to acute physical intimate partner violence in an emergency department setting in Finland. Scandinavian

  Journal of Caring Sciences, 24(4), 638-647. doi: 10.1111/j.1471- 6712.2009.00754.x

  Lynch, V. A., & Duval, J. B. (2011.) Forensic nursing science. (2. ed.). St. Louis: Mosby/Elsevier. (utvalda delar).

  Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK). (2011). Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. (2010:4). Hämtat från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/492/nck-rapport-att-fraga-om-valdsutsatthet-som-en-del-av-anamnesen-2010-4.pdf#__utma=1.1486299927.1570097249.1570608644.1571037352.3&__utmb=1.3.10.1571037352&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1570537741.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121920651

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (2008). Handbok: nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. (2008:1). Hämtad från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/483/nck-handbok-nationellt-handlingsprogram-sexuella-overgrepp-2008-rev2010.pdf#__utma=1.573362438.1569244898.1569244898.1569246704.2&__utmb=1.1.10.1569246704&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1569246704.2.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=106075523

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (2016). Våld mot äldre kvinnor: En forsknings- och kunskapsöversikt. (2016:1). Hämtad från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/512/nck-rapport-vald-mot-aldre-kvinnor-2016-1.pdf

  Olsson, J., & Kupper, T. (2009). Grundläggande kriminalteknik. Stockholm: Jure förlag.

  Rahmqvist, J. (2018). Forensic care for victims of violence and their family members in the emergency department. (Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, Växjö, Linnaeus University Dissertations ; 337/2018). Hämtad från http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1262268/FULLTEXT01.pdf

  Socialstyrelsen. (2016). Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. (Artikelnummer 2016-6-37). Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf

  Strafflagen (39/1889). Hämtad från Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001

  World Health Organization. (2005). WHO multi-country study on womens health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and womens responses. Retrieved from https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/24159358X/en/

  van Wyk, N., & van der Wath, A. (2015). Two male nurses’ experiences of caring for female patients after intimate partner violence: a South African perspective. Contemporary Nurse, 50(1), 94-103.

  doi: 10.1080/10376178.2015.1010254

  Övrig information

  Som examinator på kursen fungerar doktorand, FM i vårdvetenskap, spec.sjukskötare Anna Lundberg.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Vt21 Handledarutbildning -att utvecklas som handledare

  Fortbildningskurs
  04.03.2021
  24.02.2021
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt21 Handledarutbildning -att utvecklas som handledare

  Föreläsare

  HvM Ulenius Katarina / Fil.mag Lindroth Mona

  Studiepoäng

  7 1/2

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är

  enligt följande:

  Vid minst 10 deltagare 230€+ moms

  Vid minst 12 deltagare 200€+ moms

  Vid minst 15 deltagare 165€+moms

  Kurstider

  Torsdag 4.3.2021 kl 09:00-16:00 (online via Meet)

  Fredag 5.3.2021 kl 09:00-16:00 (online via Meet)

  Måndag 29.3.2021 kl 08:00-16:00

  Tisdag 30.03.2021 kl 08:00-16:00

  Tisdag 20.4.2021 kl 08:00-16:00

  Onsdag 21.4.2021 kl 08:00-16:00

  OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagarna på distans.

  Övriga tider (under hösten 2021) meddelas senare.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.02.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgift €

  230

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe.

  Inledning

  Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som är eller vill bli handledare för sjukskötarstuderande i verksamhetsförlagd utbildning. Den vänder sig även till dig som vill utveckla din roll som handledare och förtydliga din egen

  betydelse som handledare.

  Under utbildningen är målet att – enskilt och i grupp – få reflektera över studerandes lärande, hur du som handledare kan bidra i detta lärande,

  etiska aspekter på handledning samt återkoppling och

  bedömning av de studerande.

  Du som handledare lär dig att med hjälp av styrdokument och lagar, utbildningsplaner och kursbeskrivningar få veta vad studerande kan och ska kunna under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen, liksom betydelsen av studerandes individuella behov i lärandeprocessen.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare visa att du har:

  - kunskap om handledning som pedagogisk process, om strategier för handledning, bedömning, vetenskaplighet och profession, reflekterande handledning samt om etik och handledning

  - förmåga att i handledningsprocessen använda pedagogisk kunskap, omvårdnadskunskap samt kunskap i personlig utveckling

  - förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper om handledning i yrkesmässig växt, att stödja och vägleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning samt att utvärdera och bedöma den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i vårdande och vårdarbete

  - ett kritiskt, analyserande och reflekterande förhållningssätt och förmåga att bedöma och värdera handledningssituationer etiskt samt utifrån genusperspektiv.

  - insikter i den kommunikativa process och de pedagogiska strategier som utformar grunden för handledningsprocessen.

  Innehåll

  Innehållet i utbildningen är bl.a. följande:

  - sjukskötarutbildningen i dag, lagstiftning och styrdokument

  - litteratursökning samt introduktion till digitala lärrum (Google Classroom)

  - integrering teori och praktik under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vad är vetenskapligt förhållningssätt i samband med detta

  - vård/omvårdnad som vetenskaplig disciplin och evidensbaserat arbete som mål och verktyg

  - pedagogik, reflektion och handledarrollen

  - handledningsprocessen, bedömning och praktiska rutiner

  - betydelsen av etik och genus i samband med handledning av sjukskötarstuderande.

  Arbetssätt

  Utbildningen är uppbyggd på 6 närstudietillfällen (12 dagar) där förmiddagen består av föreläsningar och eftermiddagen av workshops där teoretiskt material bearbetas och diskuteras för att sedan användas i handledning av sjukskötarstuderande. Vi delar erfarenheter av att handleda, diskuterar hur

  litteraturen kan användas för att utveckla handledningen av studerande och även omvårdnaden och vårdarbetet tillsammans med den studerande och kolleger.

  Ubildningen består av föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och workshops samt reflektionstillfällen i samband med närstudierna, självstudier och handledning av sjukskötarstuderanden under verksamhetsförlagd

  utbildning. Utbildningen är delvis nätbaserad.

  Examination

  Examination sker i form av workshops baserade på kurslitteratur och annat relevant material, handledning av sjukskötarstuderande under verksamhetsförlagd utbildning samt handledares loggbok under den tiden.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Vt21 Kroppens regleringssystem samt hur man kan påverka dem medicinskt - en inblick i det kardiovaskulära systemet

  Fortbildningskurs
  19.03.2021
  19.02.2021
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt21 Kroppens regleringssystem samt hur man kan påverka dem medicinskt - en inblick i det kardiovaskulära systemet

  Föreläsare

  Universitetslektor Segerstråle Mikael /

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:

  Vid minst 10 deltagare 365€+24 % moms

  Vid minst 12 deltagare 330€+24% moms

  Vid minst 15 deltagare 280€ +24% moms

  Kurstider

  Fredag den 19.3.2021 kl 09:00-16:00

  OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagen på distans.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.02.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  365

  Målgrupp

  Målgrupp för utbildningen är vårdare inom allmän sjukvård, farmaceuter och provisorer.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är bl.a. följande:

  - introduktion till kroppens regleringssystem – kort om hormonell och nervös reglering samt hur cellernas funktion påverkas av signalsubstanser

  - vårt hjärt- o kärlsystem. Hur är det uppbyggt och hur regleras det?

  - njurarnas och lungornas roll i regleringen av vätskebalans, pH och elektrolyter

  - cirkulationssystem och vätskebalans. Hur hänger allt ihop? Vad kan gå fel och hur kan man behandla det med farmaka.

  Arbetssätt

  Utbildningen består av föreläsningar, diskussioner och eventuellt även praktiska patientfall.

  Övrig information

  Mikael Segerstråle är forskare och universitetslektor i neurovetenskaper. Han arbetar på Helsingfors Universitet och fungerar också som studiehandledare. Mikael har en 20 års erfarenhet av undervisning, speciellt inom människans fysiologi. Förutom universitetet har han agerat som utbildare på bl.a. Suomen Lääketietokeskus och olika läkemedelsföretag.

Information om coronaviruset

På grund av rådande pandemi kan det bli ändringar i våra kurser. En del av kurserna kan komma att ges online medan andra vid behov skjuts upp. För de kurser som ges på plats finns…
Läs mer

Studera på Öppna högskolan

Saknar du sysselsättning?

Som studerande vid Öppna högskolan kan du läsa öppna universitets- och yrkeshögskolekurser. Du kan också studera på något av högskolans program som extern studerande. Studier vid Öppna högskolan kosta 90 € per termin, oavsett hur många kurser du läser.

Läs mera om våra kurspaket här

Vanliga frågor & svar

Vi vill spara på naturen och har därför gått in för i huvudsak digitala lösningar. Du kan alltid bekanta dig med vårt aktuella kursutbud på kurswebbplats. Två gånger per år delas en folder ut till alla hushåll på Åland med kort information om vårt kommande kursutbud.

Du anmäler dig till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats  – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

 

Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand eller läs mera under fliken Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

Det går bra att läsa kurser som extern studerande och under förutsättning att det finns plats. Kontakta respektive utbildningsprograms studiekoordinator för mera information.

All information om kursintyg finna att läsa under fliken Information för kursdeltagare > kursintyg

Facebook

Till Facebook

Kalender

Just nu finns inga aktuella händelser, se tidigare händelser