Lärarbehörighet inom småbarnspedagogik

Bli lärare i småbarnspedagogik genom att komplettera dina tidigare studier

Öppna högskolan ordnar på uppdrag av Ålands landskapsregering och i samarbete med Åbo Akademi en kompletterande utbildning på Åland 2019–2022 för lärarbehörighet i småbarnspedagogik.

Informationsträff

Måndagen 11 mars 2019 klockan 15 och 18 ordnas en infoträff för dig som är intresserad av utbildningen på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

Passar utbildningen för mig?

För att du ska ha möjlighet att lyckas med studierna är det en fördel om:

 • du har en tidigare utbildning med inriktning på barn
 • du har arbetat heltid på daghem och/eller förskola
 • du har ork/möjlighet att kunna studera på halvfart (ca 30-35 sp per termin)
 • du har möjlighet att vara studieledig för de kursdelar som ordnas i Vasa

Utbildningens upplägg

Du får en annorlunda studiegång som inleds med tillgodoräkning och validering och som följs av två läsårs studier inom Öppna högskolan och kan avslutas med ansökan om studierätt vid Åbo Akademi.

 • Utbildningen ordnas till största delen på Åland 2019-2022
 • Studietakten är ungefär ”halvfart”, dvs 30-35 sp per läsår (heltidsstudier motsvarar 60 sp/läsår)
 • Kurserna ordnas kvällar och veckoslut, utbildaren försöker ordna flexibla studiearrangemang och distansstudier

Studiegångens tre moment

Första momentet

 • Vi inleder med att kartlägga, bedöma och värdera dina faktiska kunskaper
 • Du får ett individuellt studieprogram som säger hur många studiepoäng av totala 180 sp du behöver avlägga

Det första momentet (2019-2020) är ansökan om tillgodoräknande och validering. För information om genomförande och tidtabell, se dokumentet Information om tillgodoräkning och validering Instruktioner för ansökan hittar du i valideringsformuläret Uppskattning av tillgodoräknande och validering vårterminen 2019.

I bestämmelserna skiljer man på tillgodoräknande och validering då det gäller hur många studiepoäng som kan ersättas i ett studieprogram. Tillgodoräknande på basen av betyg och intyg kan ge dig max 90 sp och validering av tidigare kunskaper och färdigheter kan ge dig max 80 sp. Antal studiepoäng du kan räkna dig tillgodo ger dig sen en uppfattning om hur många kurser och studiepoäng du behöver avlägga för att nå pedagogie kandidatexamen. Se utbildningsstrukturen för hela lärarutbildningen inom småbarnspedagogik.

I studiehandboken hittar du länk till alla kursbeskrivningar.

Inom den kompletterande utbildningen ordnas under tre läsår 110 studiepoäng fördelade på kurser inom delområdena akademiska studiefärdigheter, huvudämnesstudier i småbarnspedagogik och studier som ger yrkesfärdigheter och praktik. Därtill ingår 3 kurser i språk och kommunikation samt 15 sp valfria kurser.

Andra momentet

 • Studierna går de två första läsåren inom Öppna högskolan på Åland
 • Kurserna är öppna för alla, det betyder att den som vill kan anmäla sig till kurserna oavsett om man är antagen till utbildningen eller inte

Det andra momentet (2019-2020 och 2020-2021) i utbildningen innebär studier inom Öppna högskolan under de två första läsåren. Det första läsåret ordnas 7 kurser (35 sp) och det andra läsåret 8 kurser (45 sp). Kurserna inom öppna universitetet är öppna för alla och anordnas eftermiddagar/kvällar och veckoslut, vilket delvis möjliggör studier vid sidan om arbetet.

Undervisningen ordnas som närstudier på Åland eller som distansstudier främst nätkurser. Se samtliga kurser per termin.

Tredje momentet

 • Efter två års studier genomförs lärarlämplighetsprov i Vasa
 • 20-30 studerande antas till fakulteten vid Åbo Åkademi i Vasa

Det tredje momentet i utbildningen innebär lämplighetsprov/antagning och avslutande studier 30 sp. För att fullfölja studierna behöver du genomgå lämplighetsprov i Vasa och bli antagen till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, pedagogie kandidat + pedagogie magister. De som antagits avslutar den kompletterande utbildningen det tredje läsåret då en del av studierna genomförs på distans och en studieperiod ordnas i Vasa. Studierna består av 5 kurser varav en är en praktikperiod i Vasa.

Du som inte antagits har tillgodo allt du avlagt och kan efter antagning senare i egen takt avsluta vid fakulteten enligt en individuell studieplan.

Observera! Lämplighetsprov ordnas varje vår och du kan redan våren 2019 och våren 2020 ansöka om att bli antagen, men avlägga studierna först på Åland och sedan i Vasa. Om du väljer att gå båda läsåren inom Öppna högskolan kan du delta i lämplighetsprov i Vasa våren 2021.

Antagningen koordineras med högskolornas gemensamma antagning vid fakulteten på våren. Se närmare information om lämplighetsprov och antagning.

Överblick av utbildningens genomförande läsår 1-3

Illustrationen ger en schematisk beskrivning av utbildningen. Först momentet = orange, andra momentet = rött och tredje momentet = grönt. 

Hur anmäler jag mig till de olika kurserna?

När delkurserna läggs ut, så kommer du att hitta dem på sidan Alla kurser bland universitetskurser under ämnet Småbarnspedagogik. Välj kurserna du vill anmäla dig till och följ anvisningarna.

Vad kostar utbildningen?

De två första läsåren inom Öppna högskolan betalar du en terminsavgift på 90€ och då kan du gå hur många kurser du vill per termin.

Det tredje året som examensstuderande betalar du kåravgift och kostnaderna för studieperioden i Vasa samt terminsavgiften på 90€ för kurser inom Öppna högskolan i den mån de också ordnas det tredje läsåret.

Studiestöd

För studiesociala förmåner kontakta AMS.

Kontaktuppgifter

Mirjam Schauman, planerare på Öppna högskolan. Hon kan ge dig svar på det mesta eller hänvisa dig vidare.

Michaela Lithén, planerare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi, michaela.lithen@abo.fi, +358 503406647. Hon kan ge dig närmare information om tillgodoräknande och validering samt innehållet i kurserna och studierna vid fakulteten.

Terese Ahlström, planerare vid CLL, Åbo Akademi Vasa, terese.ahlstrom@abo.fi, +358 500 766074. Hon kan ge närmare information om utbildningens uppbyggnad och den öppna universitetsundervisningen.