Spanska - Ht22-Vt23 Spanska 1

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Spanska - Ht22-Vt23 Spanska 1

Föreläsare

FM Laaksonen Marjaana /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 16.9.2022 kl. 18:00-21:00

lördag 17.9.2022 kl. 9:15-13:00

fredag 30.9.2022 kl. 18:00-21:00

lördag 1.10.2022 kl. 9:15-13:00

fredag 15.10.2022 kl. 18:00-21:00

lördag 16.10.2022 kl. 9:15-13:00

fredag 28.10.2022 kl. 18:00-21:00

lördag 29.10.2022 kl. 9:15-13:00

OBS! Kursen fortsätter under våren 2023 med lika många kurstillfällen.

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

24.08.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk.

Lärandemål:

Efter avslutad kurs förväntas de studerande:

- kunna förstå huvuddragen i enkla texter och meddelanden med bekant tema

- kunna uppfatta information som gäller bekanta vardagssituationer när taltempot är långsamt

- kunna skriva en enkel text om sig själv och sitt liv

- kunna uttala enligt de grundläggande reglerna och intonationsmönstren så att en person med spanska som modersmål förstår det sagda.

Innehåll

Spanska 1 är en nybörjarkurs. De studerande börjar bekanta sig med språket och den spanska kulturen, lära sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjar använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är ett gott uttal av europeisk eller latinamerikansk spanska.

Under kursen övar man förståelse av enkelt tal med vanlig vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. Man lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. Man läser korta texter från alldagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform m.m.). Man skriver korta texter om mycket bekanta ämnen. Vi sysslar mycket med muntliga övningar under lektionerna, med de skriftliga för det mesta görs hemma. Inom grammatiken behandlas bl a presens, futurum med ir a + infinitiv, perfekt, possessiva pronomen samt man-passiv och objektsformer delvis.

Arbetssätt

Gruppundervisning och olika slags övningar kring de fyra språkliga färdighetsområdena: läsa, skriva, lyssna, tala.

Examination

Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter som grundar sig på kursens lärandemål. Aktivt och regelbundet deltagande i undervisningen, uppgifter som ingår i kursen, mellan- och slutförhör.

Tentamensrätt uppnås: Aktiv och regelbunden närvaro krävs på kursen, minst 75 % närvaro vid närstudietillfällena, godkända förhör och uppgifter inom utsatt tid.

Litteratur

Elisabet Waldenström, Vicky Béjar Alonso, Ninni Westerman, Åsa Bretz, Märet Wik-Bretz och Åsa Gustafsson. (2018) Caminando 1. Fjärde upplagans fjärde tryckning! (ISBN: 978-91-27-43714-2). Natur och kultur.

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 27 juni 2022 kl 02:52