Pedagogik - Ht22 Pedagogikens psykologi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Ht22 Pedagogikens psykologi

Föreläsare

professor i pedagogik Eriksson Inger /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

OBS! Kursen hålls i sin helhet på distans under följande tider:

måndag 10.10.2022 kl. 18:00-21:15

måndag 24.10.2022 kl. 18:00-21:15

måndag 14.11.2022 kl. 18:00-21:15

måndag 28.11.2022 kl. 18:00-21:15

måndag 12.12.2022 kl. 18:00-21:15

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

19.09.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studerande:

- känna till och beskriva centrala lärandeteorier inom pedagogisk psykologi

- känna till och beskriva kognitiva processer relaterade till lärande

- kunna reflektera över hur individuella skillnader (i kognitiva processer) är kopplade till de centrala lärandeteorierna inom pedagogisk psykologi.

Innehåll

Kursen syftar till att introducera psykologi som vetenskap med tyngdpunkt på centrala pedagogiskt psykologiska teorier. Utgående från dessa teorier diskuteras människans utveckling i ett kognitivt, språkligt, emotionellt och socialt perspektiv. Kursen betonar kunskap och insikter som berör individens självkännedom och lärande.

Arbetssätt

Kurs med nätföreläsningar och självstudier.

Litteratur

Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Natur och kultur. Imsen, G. (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Studentlitteratur.

Jerlang, E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A J., Ringsted, S, Wedel-Brandt, B. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion. Liber.

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur.

Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (2017). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Natur och kultur.

Sommer, D. (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. Liber.

Woolfolk, A & Karlberg, M. (2014). Pedagogisk psykologi. Pearson.

Övrig litteratur/ artiklar enligt lärarens anvisningar.

Övrig information

Kursen ingår i grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp). De olika delkurserna är:

Pedagogikens idé- och samhällshistoria, 5 sp

Pedagogikens sociologi, 5 sp

Pedagogikens psykologi, 5 sp

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 p

I mån av intresse kommer alla delkurser att erbjudas. Skild anmälan till varje kurs.

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 03:51