Arbetsplatspsykologi - Ht22 Organisationspsykologi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Arbetsplatspsykologi - Ht22 Organisationspsykologi

Föreläsare

PeM Lindholm-Gerlin Carola /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

måndag 22.8.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

måndag 29.8.2022 kl. 17:00-20:00 (zoom)

måndag 5.9.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

måndag 12.9.2022 kl. 17:00-20:00 (zoom)

måndag 19.9.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

16.06.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studerande:

- inneha grundkunskaper om organisationspsykologi

- kunna redogöra för vad organisationer är, hur de fungerar och hur de kan beskrivas utifrån olika teoretiska perspektiv

- kunna definiera och förstå centrala begrepp kopplade till området organisationspsykologi

- kunna analysera och diskutera praktiska implikationer av organisatoriska processer och strukturer.

Allmänfärdigheter: Studerande utvecklar analytisk tankeförmåga, reflektionsfärdigheter,diskussionsfärdigheter, samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete.

Innehåll

Organisationspsykologi är ett brett vetenskapsområde som väckt tvärvetenskapligt intresse. Kursen strävar efter att ge studerande grundkunskaper om centrala begrepp och teorier kopplade till organisationspsykologi. I denna kurs läggs fokus på organisatoriska strukturer och processer vilka gagnar individens och organisationens

lärande, effektivitet och välmående. Grundläggande kunskaper ges om hur organisatorisk struktur kan beskrivas och om hur organisatoriska processer kan ta sig till uttryck. Temaområden som behandlas under kursens gång är t.ex. motivation, samspelet mellan arbete och övrigt liv samt rekrytering och urval. Praktiska exempel kommer att analyseras och diskuteras, utgående från centrala teoretiska antaganden.

Arbetssätt

Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

Examination

Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

Litteratur

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M., & Torbiörn, I. (2012).

Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & Kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Övrig information

Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

Organisationspsykologi (5 sp)

Ledarskap I (5 sp)

Ledarskap II (5 sp)

Konflikthantering (5 sp)

Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

Arbetsplatsmobbning (5 sp)

Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 27 juni 2022 kl 03:34