Krispsykologi - Ht22 Massmedias roll vid kriser

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Krispsykologi - Ht22 Massmedias roll vid kriser

Föreläsare

PD, docent Backholm Klas /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 9.12.2022 kl. 17:00-21:00

lördag 10.12.2022 kl. 9:00-15:30

söndag 11.12 2022 kl. 9:00-12:00 (tidigare avslut)

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

23.11.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

- besitta grundläggande kunskaper om hur man som organisation/myndighet ska planera mötet med massmedier i en krissituation

- besitta grundläggande kunskaper om hur journalister arbetar i en kris

- besitta grundläggande kunskaper om vad lagstiftningen säger om massmedierapportering i krissituationer

- besitta grundläggande kunskaper om vad forskningen säger om hur krisrapportering kan inverka på de drabbade och allmänheten.

Innehåll

I kursen presenteras massmediernas roll vid krissituationer ur de drabbades, myndigheternas, allmänhetens, och journalistens synvinkel. Mera bestämt presenteras massmediers arbets- och tankesätt vid kriser, vilka lagar som relaterar till mediernas arbete på krisplatser, och vad forskningen visat om mediers roll i kriser. Rekommendationer för hur en organisation ska planera sitt möte med medier vid en krissituation ges också.

Litteratur

MSimpson, R. & Cote, W. 2006. Covering violence. Columbia University Press.

Huhtala, H. & Hakala, S. 2007. Kriisi ja viestintä. Gaudeamus.(behandlas under kursen)

Övrig information

Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

Introduktion till krispsykologi, 5 sp

Chock, 5 sp

Intervention, 5 sp

Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

Massmedias roll vid kriser, 5 sp

PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 04:16