Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (barnomsorgen)

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (barnomsorgen)

Föreläsare

FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

Kursram

Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både barn och personal inom barnomsorg.

Inom Välbefinnande som ledord får team från daghem arbeta med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön. Ett team från daghem får gärna bestå av personal inom olika professioner t.ex. från daghemmets ledning, barnskötare, lärare och specialbarnträdgårdslärare.

Den som är intresserad av att gå fortbildningen ska före anmälan kontakta sin utbildningschef för att informera om sitt deltagande i fortbildningen. Utbildningscheferna kommer att bli ansvariga över att få ihop team från sina distrikt.

Uppge vid anmälan vilket distrikt du jobbar i, vilken utbildningschef du har varit i kontakt med samt din yrkestitel.

Kurstider

Våren 2022:

Dag 1-2:

Onsdag 11.5.2022 kl 09:00-16:00

Torsdag 12.5.2022 kl 09:00-16:00

Hösten 2022:

Dag 3: Tisdag 20.9.2022 kl 09:00-16:00

Våren 2023:

Dag 4: Tisdag 24.1.2023 kl 09:00-16:00 (närstudier)

Dag 5: Tisdag 18.4.2023 kl 09:00-16:00 (på distans) (Obs! Nytt datum)

Första anmälan

08.12.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

05.05.2022

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Kommentar

inkl. för- och eftermiddagskaffe

Inledning

Fortbildningen helfinansieras av Ålands landskapsregeringen och är således kostnadsfri för deltagare.

Målgrupp

Den här fortbildningen är avsedd för personalen inom barnomsorgen på Åland som är intresserade av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i det daghem där man jobbar.

Mål

Målet med fortbildningen är att:

- mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos

både barn och personalen

- deltagarna från barnomsorgen bildar team som samarbetar mellan enheterna för att bygga upp en gemensam plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön

- målmedvetet och systematiskt bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i det egna daghemmet genom samarbetet mellan enheterna.

Innehåll

Dag 1-2:

Inledning till välbefinnande som ledord i det egna daghemmet

- vi ger en översikt över hur man kan se på välbefinnande och olika vägar till stärkt välbefinnande på daghem

- vi ser på processen i att bygga upp en plan för ett hållbart och levande förändringsarbete på sikt

- arbetet med det egna daghemmets plan för ökat välbefinnande inleds. Varje team får börja skissa på hur den egna planen för välbefinnande kunde se ut utgående från det egna daghemmets behov och utmaningar

- vad gör vi redan för stärkt välbefinnande som vi vill lyfta upp och hålla kvar? Vilka är våra behov och vart vill vi vara på väg? Vad är viktigast? Vad vill vi att just vår plan för välbefinnande ska fokusera på? Vem behöver vi involvera (föräldrar, barnskydd, ungdomsarbetare, idrottsföreningar osv?)

Dag 3:

Mellanrapport: Så här långt har vi kommit

-under dagen får varje team presentera hur långt man kommit med sin plan för daghemmets välbefinnande och får feedback och handledning i hur man kan arbeta vidare med sin plan

- på samma gång får teamen utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

Dag 4:

Vårt daghemmets plan för välbefinnande presenteras

- under den fjärde och sista närstudiedagen presenterar alla team sin plan för välbefinnande för varandra

- vi skapar tillsammans ett nätverk för medverkande daghem. Nätverket är tänkt som ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetet kring välbefinnande.

Dag 5:

Uppföljning: Hur har det gått så här långt?

Uppföljningstillfälle (via webben)

- hur har arbetet med planen för välbefinnande kommit igång? Vad har vi lyckats med? Finns det något vi behöver uppdatera och utveckla i vår plan?

Arbetssätt

Fortbildningen förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och ett uppföljningstillfälle som genomförs på distans. Under närstudiedagarna kommer varje deltagande team att arbeta med att skapa en konkret plan för stärkt välbefinnande inom den egna enheten. Dagarna byggs upp av föreläsningar och teori varvat med diskussioner, övningar, deltagarpresentationer och konkret arbete på det egna daghemmets plan för välbefinnande.

Ett team från daghem får gärna bestå av personal inom olika professioner t.ex. från daghemmets ledning, barnskötare, lärare och specialbarnträdgårdslärare.

För att bygga upp en hållbar och fungerande plan för välbefinnande är det viktigt att involvera så många viktiga vuxna kring våra barn som möjligt. Därför rekommenderas att teamen som deltar i fortbildningen även involverar representanter inom Hem- och skola i uppgörandet av planen.

Fortbildningen genomförs under ett år så att tillräcklig tid finns för att mellan

träffarna arbeta med själva planen.

Övrig information

Som föreläsare fungerar FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare Åse Fagerlund och Hem och skolas verksamhetsledare

Micaela Romantschuk.

Utskriven 02 december 2022 kl 04:13