Pedagogik - Vt22 Fortbildning i hälsokunskap för lärare i åk 5-6

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Vt22 Fortbildning i hälsokunskap för lärare i åk 5-6

Föreläsare

/

Kursram

Välkommen med på en fortbildningshelhet för lärare som undervisar hälsokunskap i åk 5-6 på Åland.

Under sammanlagt sex studietillfällen tar vi avstamp i den åländska läroplanen i hälsokunskap och fördjupar oss i centrala teman tillsammans med sakkunniga utbildare och föreläsare.

Kurstider

Våren 2022:

Tisdag den 29.3.2022 kl. 14:00 – 17:00 (online via Zoom)

Onsdag den 6.4.2022 kl.14:00-17:00 (online via Zoom)

Tisdag den 19.4.2022 kl 14:00-17:00 (närstudier)

Torsdag den 19.5.2022 kl 14:00-17:00 (online via Zoom)

Hösten 2022:

Måndag den 12.9.2022 kl 14:00-17:00 (närstudier)

Onsdag den 12.10.2022 kl 09:00-16:00 (närstudier, obs tiden!)

Första anmälan

08.12.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

08.03.2022

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

85

Kommentar

Inkl. kaffe.

Inledning

Fortbildningen ordnas på uppdrag av Ålands landskapsregering som också delfinaniserar utbildningen.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Centret för livslångt vid Åbo Akademi (CLL) och Öppna Högskolan på Åland.

Målgrupp

Fortbildningen riktar sig till lärare i åk 5-6 på Åland.

Innehåll

Våren 2022:

Tillfälle 1: 29.3.2022

Hälsokunskapens pedagogik och didaktik

Fortbildningshelheten inleds av Dr PH och docent Anna Forsman,

akademilektor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi.

Tillsammans med Forsman gör deltagarna en djupdykning i läroplanstexten:

- vad innebär läroplanstexten konkret för arbetet i skolan och i

undervisningen?

- därtill ger Forsman en överblick kring aktuella hälsofenomen och trender i

samhället, kopplat och förankrat till den senaste forskningen. Ett särskilt

fokus riktas på rusmedel, droger och psykisk ohälsa.

Tillfälle 2: 6.4.2022

Puberteten och hur den påverkar kroppen

Suss Åhman, Folkhälsans specialist i sexuell hälsa leder studietillfället med det

övergripande temat ”puberteten och hur den påverkar kroppen”.

Tillsammans med Åhman fördjupar vi oss i den unga människans utveckling,

sexualitet och får möjlighet till diskussion kring deltagarnas egna frågor och

funderingar. Åhman är en mångsidig föreläsare som engageras som sakkunnig av Åbo Akademi och även syns i finlandssvenska medier inom temat.

Tillfälle 3: 19.4.2022

Hbtqia+, samtycke och trakasserier

Tillsammans med jämlikhetsexpert Malin Gustavsson och Ekvalita gör vi en

djupdykning i sexualitetsrelaterade frågor. Vi lyfter och diskuterar viktiga

aktuella begrepp som Hbtqia+, jämlikhet, samtycke och trakasserier.

Gustavsson arbetar engagerat för ett mer inkluderande och rättvist samhälle

genom föreläsningar och handledningsarbete.

Tillfälle 4: 19.5.2022

Socialt välmående

Psykolog Anna Avellan leder studietillfället kring socialt välmående med fokus

riktat på barn och unga. Avellan delar aktuella rön och egna erfarenheter för

att deltagarna ska få en bild av unga människors sociala liv med dess

utmaningar och trender.

Hösten 2022:

Tillfälle 5: 12.9.2022

Säkerhet i nödsituationer, första hjälp och egenvård

Tillsammans med sjuksköterska och tidigare brottsofferjour handledare Ann

Kvarnström får deltagarna konkret handledning och råd för hur man som

lärare kan hantera men också didaktiskt lära ut om olika typer av

nödsituationer. Deltagarna får därtill kontaktnätverk till olika organisationer som kan bistå med hjälp och handledning. Vänligen notera att studietillfället inte till så stor del omfattar konkret första hjälp. Under studietillfället får deltagaren en övergripande bild över olika typer av nöd- och vårdsituationer som hen kan ta med sig till den egna undervisningen.

Tillfälle 6 och7 / avslutande tillfälle: 12.10.2022 kl. 9.00 – 16.00.

(Obs en heldag!)

kl 9-12:

Stresshantering och styrkebaserat lärande

Tillsammans med PeM Eva Åstrand, projektledare och utbildningsplanerare

på CLL fokuserar vi på lärarens egen stresshantering och sätt att öka det egna välbefinnandet och orken. Deltagarna får även en inblick i styrkebaserat lärande och vad dess verktyg kan åstadkomma i klassrummet. Åstrand är utbildad mental tränare, personlig tränare och styrkecirkel mentor och har lett flera omfattande fortbildningsprojekt med fokus på välbefinnande inom skola och utbildning.

Kl. 13.00 – 16.00

Hälsokunskapens pedagogik och didaktik. Helhetens avslutning.

Dr PH och docent Anna Forsman, akademilektor i hälsovetenskaper vid Åbo

Akademi återkopplar till läroplanen och de kunskaper och erfarenheter som

deltagarna inhämtat under fortbildningshelheten.

Inför tillfället kommer deltagarna att ombes skriva ner tankar, erfarenheter,

beprövade modeller eller idéer som de vill dela med sig av till gruppen.

Utifrån detta diskussioner med andra deltagare och med Forsman kring

hälsokunskapsämnets pedagogik och didaktik i skolorna på Åland.

Arbetssätt

Studietillfällen på distans arrangeras via mötesprogrammet Zoom. Länk för deltagande skickas till de anmälda per e-post.

Utskriven 27 juni 2022 kl 02:25