Vård - HT21 Vård vid kognitiv svikt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Vård - HT21 Vård vid kognitiv svikt

Föreläsare

/

Studiepoäng

30

Kursram

Utbildningen delfinansieras av Ålands landskapsregering.

Anmälan bör göras i samråd med arbetsgivaren/ansvarig för vård och omsorg av äldre i kommunen då antalet deltagare per kommun är begränsat.

Kurstider

Utbildningen inleds med en närstudieträff onsdagen den 10 november 2021

kl 09:00-16:00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

Innan första tillfället ska deltagarna lämna in två uppgifter. Mera information om detta skickas ut per mejl efter att anmälningstiden gått ut.

Övriga kurstillfällen under hösten är följande:

Onsdag den 24.11.2021 kl 08:00-16:00

Onsdag den 15.12.2021 kl 09:00-16:00

Samtliga kursdagar är heldagar. Det bör noteras att utbildningen till stor del bygger på självstudier i form av litteraturstudier och tillämpat arbete på arbetsplatsen.

Utbildningen fortsätter under våren 2022 enligt följande:

Delkurs 2: Omvårdnad av personer med kognitiv svikt, 1

Onsdag 12.1.2022 kl 09:00-16:00

Tisdag 1.2.2022 kl 09:00-16:00

Onsdag 16.2.2022 kl 09:00-16:00

Onsdag 9.3.2022 kl 09:00-16:00

Delkurs 3: Omvårdnad av personer med kognitiv svikt, 2

Onsdag 23.3.2022 kl 09:00-16:00

Onsdag 6.4.2022 kl 09:00-16:00

Måndag 25.4.2022 kl 09:00-16:00 (distans)

Onsdag 18.5.2022 kl 09:00-16:00

Hösten 2022:

Delkurs 4 går av stapeln under hösten 2022 och innefattar tre närträffar:

Fredag den 19.8.2022 kl 09:00-16:00

Onsdag den 24.8.2022 kl 09:00-16:00

Onsdag den 28.9.2022 kl 09:00-16:00 Seminarier och avslutning

Obs! Ta gärna med din egen dator till närstudietillfället. Om du inte har en egen dator så kan du låna en dator på plats.

Första anmälan

25.08.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

28.09.2022

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

200

Kommentar

inkl för- och eftermiddagskaffe

Inledning

Enligt tillämpningsguiden till Äldrelag (2020:9) för Åland ska personal som arbetar inom effektiverat serviceboende och institutionsvård ha tilläggsutbildning inom demensvård motsvarande ett halvt års studier eller

30 studiepoäng.

Högskolan på Åland/Öppna högskolan erbjuder på uppdrag av Ålands landskapsregering (Beslut 145 U2, 26.5.2021) ett kompetenshöjande utbildningspaket för yrkesverksam personal i kommunerna som i sitt vård-/omsorgsarbete möter personer med kognitiv svikt.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer med grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare, sjukskötare, socionomer eller motsvarande) som har arbetserfarenhet (minst ett år) inom äldreomsorgen. För deltagare utan grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen krävs minst fem års arbetserfarenhet.

Antalet deltagare för utbildningen är begränsat till max 30 deltagare.

Om antalet anmälda överstiger detta fördelas platserna enligt följande:

Jomala kommun (2)

Finströms kommun (2)

Saltviks kommun (3 inkl. institutionsvård Sunnanberg)

Sunds kommun (1)

Vårdö kommun (1)

Mariehamns stad (6 inkl. institutionsvård Trobergshemmet)

Eckerö kommun (1)

Hammarlands kommun (1)

Lemlands kommun (1)

Lumparlands kommun (1)

Kökars kommun (1)

Sottunga kommun (1)

Kumlinge kommun (1)

Brändö kommun (1)

Föglö kommun (1)

Geta kommun (1)

Oasen boende- och vårdcenter (3 inkl. institutionsvård

flertal medlemskommuner)

Kommunernas socialtjänst (2)

Totalt 30

Mål

Målet med utbildningen är att få en fördjupad förståelse för olika typer av kognitiva sjukdomar och kognitiva funktionsnedsättningar. Deltagarna ska kunna erbjuda personer med kognitiv svikt evidensbaserad omvårdnad grundad i personcentrerad vård, etiska riktlinjer och

social- och hälsovårdens regler.

Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha en kunskap och beredskap att vårda personer med specifika omvårdnadsproblem i relation till kognitiv svikt, kunna erbjuda meningsfull tillvaro och kunna ge god vård vid livets slut. Därtill ska de ha förståelse för sin roll i organisationen och sitt ansvar för att utveckla vården.

Innehåll

Utbildningen består av fyra delkurser med obligatoriska närstudieträffar samt självstudier mellan träffarna. Antagna förutsätts att delta i alla fyra delkurser som ingår i utbildningen.

Delkurs 1: Kognitiv svikt (133 h/ 5 sp)

- kognition och kognitiv svikt, de vanligaste kognitiva symtomen och funktionsnedsättningarna

- hjärnans anatomi, fysiologi och patofysiologi vid kognitiv svikt

- sjukdomslära: Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontallobsdemens, Parkinsons sjukdom med demens, Lewykroppsdemens

- utredning och behandling vid kognitiv svikt.

Tidpunkt: november och december 2021

Antal närträffar: 3

Delkurs 2: Omvårdnad av personer med kognitiv svikt 1 (200 h/ 7,5 sp)

- att möta och bemöta: Personcentrerad vård, levnadsberättelse, etik, kommunikation

- att leva med kognitiv svikt: Patientperspektiv, hur kognitiv svikt kan påverka vardagen och livet

- närstående: anhörigperspektiv, intressebevakning, närståendestöd

- omgivning och hjälpmedel: Miljöns inverkan och möjlighet, kognitiva hjälpmedel, boendemiljö, tillgänglighet och trygghet

- hjälp och stödinsatser som samhället kan erbjuda, tredje sektorn

- lagstiftning och riktlinjer styr vården av äldre

- riktlinjer för äldreomsorgen.

Tidpunkt: Vårterminen 2022

Antal närträffar: 4

Delkurs 3: Omvårdnad a v personer med kognitiv svikt 2 (200 h/ 7,5 sp)

- omvårdnadsbehov och utmaningar relaterat till kognitiv svikt: Nutrition och munhälsa, hygiensituationer, aktivitet och rörelse, smärta, BPSD, palliativ vård, sexualitet

- meningsfull tillvaro: Syn på vad ett meningsfullt liv är, att utnyttja levnadsberättelsen, att främja delaktighet i vardagen, musik som stöd för kommunikation och rörelse.

Tidpunkt: Vårterminen 2022

Antal närträffar: 4

Delkurs 4: Medarbetarskap/ ledarskap och utvecklingsarbete (267 h/ 10sp)

- att vara god förebild i vården av personer med kognitiv svikt

- utvecklingsarbete: att på ett undersökande och utvecklande sätt använda de senaste metoderna för att komma med motiverade förslag på hur arbetsmiljön kan utvecklas. Att sakkunnigt dela med sig av kunnande.

Tidpunkt: augusti och september 2022

Antal närträffar: 3

Övrig information

Vid frågor om utbildningen, vänligen kontakta:

Överlärare Erika Boman (utbildningens innehåll och genomförande)

e-post: erika.boman@ha.ax tfn. 018-537783 fr.o.m. 5.8.2021

Planerare Pia Sjöstrand (anmälan och administration)

e-post: pia.sjostrand@ha.ax tfn. 018-537713 fr.o.m. 16.8.2021

Utskriven 27 juni 2022 kl 02:08