Pedagogik - Ht21 Funktionella arbetsmetoder -ett aktivt och inkluderande lärande (åk4-åk9)

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Ht21 Funktionella arbetsmetoder -ett aktivt och inkluderande lärande (åk4-åk9)

Föreläsare

/

Kursram

Workhopen delfinansieras av landskapsregeringen.

Kurstider

Fredag 5.11.2021 kl 09:00-12:30

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

11.10.2021

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

25

Kommentar

Inkl kaffe.

Inledning

De funktionella undervisningsmetoderna är olika sinsemellan och kan innebära till exempel olika former av grupparbete, drama forskningsuppgifter mm. Lärande genom fysisk aktivitet kan också ses som ett sätt att lära sig genom samarbete (Koskenkari 2013,Sahlberg & Leppilampi 1994).

Lärandet påverkas av den verksamhet som sker i klassrummet och av elevernas funktioner för självstyrning, hjärnverksamhet och kroppskontroll. Elevens kognitiva utveckling står i samband med fysisk aktivitet, sambandet kan sammanfattas som så att eleven rör på sig för att upptäcka och upptäcker för att röra på sig.

Målgrupp

Den här workshopen är riktad till lärare i åk 4- 9.

Innehåll

Under workshopen får du ta del av:

- fakta om fördelarna med ökad motion under skoldagen

- fördelarna med ökad motion för studierna

- fördelar med ökad motion för det sociala

- fördelarna med ökad motion för det psykiska

- fördelarna med ökad motion för det fysiska

- motionsrekommendationen 2021 (7-18 åringar)

- var är vi nu gällande ökad fysisk aktivitet på den egna läroanstalten/ klassen

- hur kan vi utveckla det?

- elevmedverkan?

- tips och idéer på aktivt lärande.

Övrig information

PeM Johanna Berlin har arbetat som klasslärare i Helsingfors sedan år 2002. Hennes intresse för mångkulturella språkmiljöer och fysisk fostran väcktes redan under studietiden. Hennes intresse för medveten rörelseträning väcktes tidigt under studietiden. Genom kunskap och erfarenhet har metoderna emellertid förädlats. Hon är övertygad om att fysisk aktivitet och dagliga motionsstunder tillsammans med eleverna stärker deras minne, problemlösningsförmåga, självkänsla och självbild. I tillägg därtill bidrar den fysiska aktiviteten till ökad samhörighet och ökat välbefinnande. Under det senaste årtiondet har en hel del forskning utförts på området och forskarna är rörande överens om ett positivt samband mellan motorik, god fysisk kondition och skolframgång.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 22:37