Psykologi - Ht21 Styrka, glädje och medkänsla –utbildning inom välbefinnande och positiv psykologi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Psykologi - Ht21 Styrka, glädje och medkänsla –utbildning inom välbefinnande och positiv psykologi

Föreläsare

FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

Kursram

Utbildningen delfinansieras av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Kurstider

Hösten 2021:

Tisdag 28.9.2021 kl 09:00-16:00

Måndag 8.11.2021 kl 09:00-16:00

Våren 2022:

Måndag 17.1.2022 kl 09:00-16:00

Måndag 14.2.2022 kl 09:00-16:00

Måndag 4.4.2022 kl 09:00-16:00

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

13.09.2021

Bindande anmälan

Ja

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

250

Kommentar

Inkl. för- och eftermiddagskaffe.

Inledning

Styrka, glädje och medkänsla handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande hos både elever och pedagoger genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi och pedagogik.

Positiv psykologi handlar om att stärka mentalt välbefinnande och resurser. Den positiva pedagogiken är positiv psykologi applicerad inom utbildning. Det handlar om att stöda alla barn och unga att nå sin potential, i samspel med och i omtanke om andra.

Anti-mobbningsarbete är viktigt. Men att minska på det som är svårt är inte detsamma som att bygga resurser. Minst lika viktigt är att införa metoder och konkreta verktyg i våra skolor för att stärka välbefinnande. Genom detta arbete lär sig eleverna att arbeta utgående ifrån sina styrkor i svåra situationer. De lär sig att stärka en positiv sinnesstämning och ett dynamiskt mindset för att kunna lära sig bättre. De lär sig om medkänsla och att stärka relationer. Dessutom lär sig eleverna metoder att komma igen vid motgångar, som under COVID19 pandemin. Min forskargrupps forskning i finlandssvenska skolor visar att metoderna har betydande effekter för elevers välbefinnande och stresshantering, men också för den skolpersonal som arbetar med dem.

Målgrupp

Den här fortbildningen är i första hand riktad för skolpersonal inom grundläggande utbildning men den är öppen även för personal inom barnsomsorgen.

Innehåll

1. En positiv sinnesstämning

Positiva känslor som glädje, tacksamhet, intresse, hopp eller stolthet är inte bara ett tecken på en individs övergripande nivå av välbefinnande eller lycka. Neurovetenskapliga studier har visat att en positiv sinnesstämning uttryckligen leder till mer bredd och flexibilitet i tanke och handling. Studier som jämfört skillnader i inlärningsförmåga vid olika sinnesstämningar visar att en hjärna i positiv sinnesstämning både lär sig bättre och fungerar mera kreativt. På sikt leder ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till att bygga upp resurser fysiskt, psykologiskt, socialt och intellektuellt.

Deltagarna lär sig att ta vara på och öka ett brett spektrum av positiva känslor.

2. Ett positivt jag

Ett tyngdpunktsområde inom positiv psykologi har varit forskning kring människors goda egenskaper och styrkor. Karaktärsstyrkor ses som en individs förmågor att tänka, känna och bete sig vilket kan ge olika uttryck i t.ex. uthållighet, kreativitet och vänlighet. Genom att använda sig av sina styrkor kan en individ stärka både sin självkänsla och sin medkänsla. Styrkor kan också medvetet användas för att utveckla sina talanger, intressen, förmågor och resurser. Deltagarna lär sig att se och arbeta med styrkor, vilket kan fungera som en buffert gentemot psykiska svårigheter. Processen handlar om att lära känna sina styrkor, utveckla dem och använda sig av dem för att hantera utmaningar i livet.

3. Engagemang, meningsfullhet och grit

För att hitta meningsfullhet och ett engagemang i sin inlärning behöver eleverna uppleva att de jobbar mot egna, viktiga målsättningar i livet. Förutom meningsfulla mål behöver eleverna lära sig mångsidiga strategier att jobba mot målen, d.v.s. stärka en realistisk hoppfullhet. Deltagarna lär sig metoder för att hitta meningsfullhet och engagemang samt metoder för att stärka ett dynamiskt mindset. Vi ser också på den nya forskningen om grit och vad den kan lära oss ifråga om ett uthålligt och passionerat förhållningssätt till det viktiga i livet.

4. Resiliens och självmedkänsla – att komma igen vid motgångar

Vi stöter alla på motgångar i livet. Det kan handla om allt från små dagliga motgångar då något inte går som vi tänkt till stora livsomvälvande motgångar. Vare sig det handlar om en COVID19 pandemi, föräldrarnas skilsmässa, mobbning eller ett underkänt prov är det viktigt att eleverna får lära sig hur de kan komma igen då de stöter på svårigheter och motgångar. Metoderna vi lär ut till elever utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). Under kursen får deltagarna grundläggande verktyg i att använda metoderna preventivt med elever. Studier har visat att sådana här skolinsatser i resiliens är mycket effektiva och kan halvera förekomsten av depression bland unga.

Vi ser också på självmedkänsla som handlar om hur vi kan stärka omtanke och vänlighet med oss själva för att må bra.

5. Att stärka goda relationer

Goda relationer med andra människor är av avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Det handlar om att stärka medkänsla, vänlighet, tacksamhet, empati, hänsyn och förlåtelse. Deltagarna får ta del av praktiska metoder att systematiskt stärka goda relationer och sund konfliktlösning. Till dessa metoder hör forskning kring aktiva konstruktiva svar samt så kallad assertiv konfliktlösning.

Arbetssätt

Utbildningen innefattar teori, praktiska övningar, reflektioner och diskussioner.

Utbildningen är uppbyggd som en fortbildningshelhet på 5 heldagar.

Övrig information

Åse Fagerlund, FD, PsL, specialistpsykolog i neuropsykologi, psykoterapeut och seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum.

Åse har arbetat med barn med olika former av utmaningar i många år både som psykolog och forskare. Det har handlat om allt från inlärningssvårigheter till olika former av psykologiska svårigheter och utsatthet. I sökandet efter metoder att stärka barns resurser, potential och självkänsla kom Åse in på den positiva psykologin. Hon leder sedan några år forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla vid Folkhälsans forskningscentrum.

Projektet syftar till att ta fram metoder för att stärka barns och vuxnas välbefinnande. Åse har utbildat sig i positiv psykologi vid Oslo universitet och Institute of Positive Education vid Geelong Grammar School.

Till Åses styrkor hör hennes iver att lära sig nya saker, kreativitet och mod i omtanke om andra.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 21:59