Krispsykologi - Ht21 PTSD/långtidsverkningar

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Krispsykologi - Ht21 PTSD/långtidsverkningar

Föreläsare

Psykiater Viltblom Karolina /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Närstudier:

fredag 26.11.2021 kl. 18:00-21:15

lördag 27.11.2021 kl. 9:00-14:45

fredag 17.12.2021 kl. 18:00-21:15

lördag 18.12.2021 kl. 9:00-14:45

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

03.11.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

- kunna ge en ingående beskrivning av symptombilden och aktuella teorier beträffande posttraumatiskt stressyndrom

- beskriva förekomst av PTSD, riskfaktorer, och samsjuklighet

- beskriva lämpliga diagnosticerings- och behandlingsmetoder och främjande av psykisk hälsa efter kriser.

Innehåll

Kursen presenterar diagnoser, teori och praktik kring posttraumatisk stress och relaterade diagnoser. Kursinnehållet fokuserar på vad PTSD är, samsjuklighet mellan PTSD och andra diagnoser, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt efter ett trauma.

Arbetssätt

Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

Examination

Tentamen/uppsats.

Litteratur

Friedman, M. J., Keane, T. M. & Resick, P. A. (ed). 2014. Handbook of PTSD: Science and practice. Guilford Press.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Övrig information

Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

Introduktion till krispsykologi, 5 sp

Chock, 5 sp

Intervention, 5 sp

Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

Massmedias roll vid kriser, 5 sp

PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 22:45