Rättsvetenskap - Ht21 Marknads- och immaterialrätt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Rättsvetenskap - Ht21 Marknads- och immaterialrätt

Föreläsare

JD, ED Enkvist Joachim /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet och i samarbete med Västra Nylands Folkhögskola.

Kurstider

Kursen streamas digitalt under tiden:

fredag 19.11.2021 kl. 18:00-20:30

lördag 20.11.2021 kl. 10:00-15:15

söndag 21.11.2021 kl. 10:00-15:15

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

01.10.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Grundkurs i juridik eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna redogöra för begreppen och normerna inom konkurrensrättens och immaterialrättens områden. Studenterna bör även behärska den närmare tolkningen av de relevanta normerna.

Innehåll

Avsikten med studieperioden är att ge de studerande inblick i företagsverksamhetens marknadsrättsligt tillåtna ramar både i nationell och internationell belysning samt i den immaterialrättsliga lagstiftningen. Härvid omfattas reglerna och principerna om tillåten och förbjuden konkurrens och marknadsföring både i förhållande till andra näringsidkare och konsumenter. Företagets förhållande till myndigheter i ett marknadsföringsperspektiv behandlas genom riktlinjerna för integrationen både med hänsyn till EU och mera globala perspektiv såsom WTO varvid bl.a. avskaffandet av handelshinder är aktuellt.

Konkurrensrätt (inklusive offentlig upphandling); immaterialrätt

Arbetssätt

Föreläsningar antingen på plats eller online från VNF.

Examination

Tentamen på plats i Mariehamn.

Litteratur

Titel: Uusi kilpailuoikeus Författare: Kuoppamäki, Petri Upplaga: 2018 Förläggare: Alma Talent ISBN: 9789521431166 (behandlas under kursen)

Titel: Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt Författare: Levin, Marianne Upplaga: 11:e uppl., 2017 Förläggare: Wolters Kluwer ISBN: 9789139207320

Övrigt material: Författningar:

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art. 101 och 102 (Europeiska unionens officiella tidning C 115/47, 9.5.2008)

Rådets förordning (1/2003) om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser

Konkurrenslag (948/2011)

L om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012)

L om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978)

L om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (1062/1993)

L om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000)

UpphovsrättsL (404/1961)

PatentL (550/1967) (kap. 1)

L om rätt till arbetstagares uppfinningar (656/1967), 1-4 §§

VarumärkesL (7/1964) (kap. 1)

MönsterrättsL (221/1971) (kap. 1)

L om nyttighetsmodellrätt (800/1991) (kap. 1)

Utskriven 26 oktober 2021 kl 00:06