Rättsvetenskap - Ht21 Arbetsrätt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Rättsvetenskap - Ht21 Arbetsrätt

Föreläsare

JD, ED Enkvist Joachim /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

OBS! Kursen hålls helt på distans under följande tider:

fredag 10.9.2021 kl.17:00-21:00

lördag 11.9.2021 kl. 09:00-15:00

söndag 12.9.2021 kl. 09:00-13:00

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

26.08.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Målgrupp

Kursen riktar sig till envar som är intresserad av att känna till vilka rättsregler

som gäller inom ett anställningsförhållande. Vilka rättigheter och skyldigheter

har man som anställd eller som arbetsgivare? Inom ramen för denna kurs

behandlas inte de regler som gäller tjänsteavtalsförhållanden.

Mål

Målsättningen är att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar,

varvid särskild uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag,

arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill behandlas bl.a. frågor i anslutning till

arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt företagsdemokrati

och jämställdhet.

Efter genomgången kurs förväntas de studerande ha ingående kunskaper om

arbetsrättens centrala delar.

Arbetssätt

Föreläsningar online, litteraturstudier. Lärplattformen Moodle samt Zoom används som verktyg.

Examination

Tentamen digitalt.

Litteratur

1. Paanetoja, Jaana. (2017). Työoikeus tutuksi – käsikirja. (behandlas under kursen). Alternativ och stödlitteratur använda Bruun & von Koskull, Allmän arbetsrätt (2006) kombinerad med den Anställningsguide (ej kap. 7-9, 19-20, 25-26 och 28) som man finner på internet:

 https://www.lakimiesliitto.fi/site/assets/files/19707/anstallningsguide28122016.pdf

2. Författningar:

Arbetsavtalslag (55/2001)

ArbetarskyddsL (738/2002)

Diskrimineringslag (1325/2014)

L om samarbete inom företag (334/2007)

L om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)

L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)

L om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986)

L om kollektivavtal (436/1946)

L om arbetsdomstolen (646/1974)

L om medling i arbetstvister (420/1962)

L om samarbete inom företag (334/2007)

L om personalenrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)

Personalfondslag (934/2010)

Arbetstidslag (605/1996)

Semesterlag (162/2005)

Skadeståndslag (412/1974) 3, 4, 7 kap.

Lagstiftningen finns på svenska på:

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/

Utskriven 25 oktober 2021 kl 23:52