Pedagogik - Ht21 Didaktik I

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Ht21 Didaktik I

Föreläsare

PeD Wikman Tom /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

OBS! Kursen hålls på distans under följande tider:

fredag 10.9.2021 kl. 18:00-21:15

lördag 11.9.2021 kl. 9:00-15:30

fredag 24.9.2021 kl. 18:00-21:15

lördag 25.9.2021 kl. 9:00-15:30

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

05.09.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Att studerande får inblick i ett lärarperspektiv på undervisning, tillägnar sig centrala begrepp inom didaktiken och utvecklar beredskap och förmåga att analysera och förstå lärararbetets komplexitet.

Efter genomgången kurs förväntas studerande uppvisa grundläggande kunskap om undervisning genom att:

- redovisa för didaktiska grundfrågor i planeringen av undervisning

- använda läroplanen som grund för lärararbete

- reflektera över lagstiftning som grund för läraruppdraget

- beskriva och analysera lärararbetets komplexitet

- observera, beskriva och reflektera över lärararbetet vid en fältskola

- identifiera och analysera pedagogisk användning av medier i undervisning

- kunna använda sin praktikmapp för dokumentation av praktiker.

Allmänfärdigheter:

- didaktisk medvetenhet vid lärarens planeringsarbete

- digital kompetens med tanke på undervisning

- reflektiv förmåga utgående från praktikobservationer.

Innehåll

Centrala begrepp inom didaktiken: läroplan, undervisningsmetoder och arbetssätt, bedömning.

Arbetssätt

Föreläsningar och gruppövningar. Moodle och zoom används som verktyg.

Examination

Föreläsningar, gruppundervisning, åhörandepraktik, rapporter över observationer och lärande.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 22:35