Pedagogik - Ht21 Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Ht21 Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv

Föreläsare

professor i pedagogik Eriksson Inger /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Närstudier på plats i Mariehamn:

måndag 11.10.2021 kl.18:00-19:30

måndag 25.10.2021 kl. 18:00-20:30

fredag 12.11.2021 kl. 18:00-20:30

lördag 13.11.2021 kl. 9:00-11:30

fredag 17.12.2021 kl. 18:00-20:30

lördag 18.12.2021 kl. 9:00-11:30

måndag 10.1.2022 kl. 18:00-20:30

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

15.09.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och -modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv.

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan offentlig sektor, privat sektor och tredje sektorn.

Litteratur

Sandberg, J. & Targama, A. (2013). Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur. Finns även som e-bok på engelska.

"Ledning och förståelse- En förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer" från 2015

Bolman, L. G. & Deal, T. E. Sjätte upplagan. Nya perspektiv på organisation och ledarskap . Lund: Studentlitteratur. Eriksson-Zetterquist, U. (2012). Institutionell teori- idéer, moden, förändring. Stockholm: Liber. E-bok 2012.

Hirsh, Å. & Olin, A. (red.) (2021). Skolutveckling i teori och praktik. (Första upplagan). Malmö: Gleerups.

Rönnström, N. & Johansson, O. (red.) (2018). Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar. (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur.

Annat kursmaterial enligt lärarens anvisningar.

Övrig information

Kursen ingår i grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp). De olika delkurserna är:

Pedagogikens idé- och samhällshistoria, 5 sp

Pedagogikens sociologi, 5 sp

Pedagogikens psykologi, 5 sp

Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp

Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 p

I mån av intresse kommer alla delkurser att erbjudas. Skild anmälan till varje kurs.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 22:16