Pedagogik - Vt21 Kompetenshöjande fortbildning inom läroämnet religions- och livsåskådningskunskap i grundskolan

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Vt21 Kompetenshöjande fortbildning inom läroämnet religions- och livsåskådningskunskap i grundskolan

Föreläsare

/

Kurstider

Våren 2021:

Tisdag den 27.4.2021 kl 09:00-15:30

Hösten 2021:

Torsdag 25.11.2021 kl 09:00-15:30

Första anmälan

08.03.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

04.10.2021

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Inledning

Fortbildningen finansieras av Utbildnings- och kulturavdelningen och är således kostnadsfri för deltagare.

Antalet deltagare för fortbildningshelheten är begränsat till max 30 deltagare. Om antalet anmälda överstiger detta fördelas platserna jämnt mellan skolorna.

Förutom den här fortbildningshelheten, som består av fyra moduler, kommer det även att erbjudas ett skilt informationstillfälle för dig som inte kommer att delta i fortbildningen. Mer information finns under kursen “Informationstillfälle om det nya läroämnet religions- och livsåskådningskunskap”.

Målgrupp

Fortbildningen riktar sig till klasslärare och ämneslärare i grundskolan på Åland som kommer att undervisa det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap från och med höstterminen 2021.

Mål

Syftet med fortbildningen är att ge lärare i grundskolan en inblick i och förståelse för det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap samt verktyg att använda i sin undervisning. Under fortbildningens gång skapas en materialbank som delas med alla som ska undervisa ämnet och målsättningen är även att

ett nätverk mellan lärare ska kunna etableras samt en gemensam samarbetsplattform för dem som undervisar i ämnet.

Innehåll

Fortbildningen läggs upp som en process som pågår från våren 2021 till våren 2022. Fortbildningshelheten byggs upp av fyra moduler med olika teman. Närmare information om modul 2-4 ges under första modulen.

Modul 1, Introduktionsdag:

- introduktion av läroplanens innehåll och struktur

- övergripande frågor kring det nya ämnets bakgrund, framtagande och innehåll, samt vilka förändringar det nya ämnet för med sig

- vad behöver man tänka på inför den gemensamma undervisningen,

hur skapas en likvärdig undervisning även för elever som tillhör minoritetsgrupper?

- läromedel och gemensam plattform presenteras.

Modul 2 höstterminen 2021:

- religionsdidaktik, värdegrund och filosofi

Modul 3 vinter 2022:

- berättande som undervisningsmetod och texter i religions- och livsåskådningsundervisningen

Modul 4 våren 2022:

-mångkultur och demokrati.

Arbetssätt

Fortbildningen byggs upp av närstudietillfällen med föreläsningar av externa sakkunniga (antingen på distans eller på plats) samt diskussioner och workshops i mindre grupper.

Mellan närstudietillfällena har deltagarna möjlighet att dela erfarenheter och material via en gemensam samarbetsplattform.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 23:50