Vård - Vt21 Handledarutbildning -att utvecklas som handledare

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Vård - Vt21 Handledarutbildning -att utvecklas som handledare

Föreläsare

HvM Ulenius Katarina / Fil.mag Lindroth Mona

Studiepoäng

7 1/2

Kursram

Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är

enligt följande:

Vid minst 10 deltagare 230€+ moms

Vid minst 12 deltagare 200€+ moms

Vid minst 15 deltagare 165€+moms

Kurstider

Torsdag 4.3.2021 kl 09:00-16:00 (online via Meet)

Fredag 5.3.2021 kl 09:00-16:00 (online via Meet)

Måndag 29.3.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

Tisdag 30.03.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

Tisdag 20.4.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

Onsdag 21.4.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

Hösten 2021:

Torsdag 30.9.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

Fredag 1.10.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

Torsdag 28.10.2021 kl. 08:00-16:00

Fredag 29.10.2021 kl 08:00-16:00

Torsdag 18.11.2021 kl 08:00-16:00

Fredag 19.11.2021 kl 08:00-16:00

OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagarna på distans.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

07.03.2021

Bindande anmälan

Ja.

Avgift €

230

Kommentar

inkl. för- och eftermiddagskaffe.

Inledning

Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är eller vill bli handledare för sjukskötarstuderande i verksamhetsförlagd utbildning. Den vänder sig även till dig som vill utveckla din roll som handledare och förtydliga din egen

betydelse som handledare.

Under utbildningen är målet att – enskilt och i grupp – få reflektera över studerandes lärande, hur du som handledare kan bidra i detta lärande,

etiska aspekter på handledning samt återkoppling och

bedömning av de studerande.

Du som handledare lär dig att med hjälp av styrdokument och lagar, utbildningsplaner och kursbeskrivningar få veta vad studerande kan och ska kunna under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen, liksom betydelsen av studerandes individuella behov i lärandeprocessen.

Mål

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare visa att du har:

- kunskap om handledning som pedagogisk process, om strategier för handledning, bedömning, vetenskaplighet och profession, reflekterande handledning samt om etik och handledning

- förmåga att i handledningsprocessen använda pedagogisk kunskap, omvårdnadskunskap samt kunskap i personlig utveckling

- förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper om handledning i yrkesmässig växt, att stödja och vägleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning samt att utvärdera och bedöma den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i vårdande och vårdarbete

- ett kritiskt, analyserande och reflekterande förhållningssätt och förmåga att bedöma och värdera handledningssituationer etiskt samt utifrån genusperspektiv.

- insikter i den kommunikativa process och de pedagogiska strategier som utformar grunden för handledningsprocessen.

Innehåll

Innehållet i utbildningen är bl.a. följande:

- sjukskötarutbildningen i dag, lagstiftning och styrdokument

- litteratursökning samt introduktion till digitala lärrum (Google Classroom)

- integrering teori och praktik under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vad är vetenskapligt förhållningssätt i samband med detta

- vård/omvårdnad som vetenskaplig disciplin och evidensbaserat arbete som mål och verktyg

- pedagogik, reflektion och handledarrollen

- handledningsprocessen, bedömning och praktiska rutiner

- betydelsen av etik och genus i samband med handledning av sjukskötarstuderande.

Arbetssätt

Utbildningen är uppbyggd på 6 närstudietillfällen (12 dagar) där förmiddagen består av föreläsningar och eftermiddagen av workshops där teoretiskt material bearbetas och diskuteras för att sedan användas i handledning av sjukskötarstuderande. Vi delar erfarenheter av att handleda, diskuterar hur

litteraturen kan användas för att utveckla handledningen av studerande och även omvårdnaden och vårdarbetet tillsammans med den studerande och kolleger.

Ubildningen består av föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och workshops samt reflektionstillfällen i samband med närstudierna, självstudier och handledning av sjukskötarstuderanden under verksamhetsförlagd

utbildning. Utbildningen är delvis nätbaserad.

Examination

Examination sker i form av workshops baserade på kurslitteratur och annat relevant material, handledning av sjukskötarstuderande under verksamhetsförlagd utbildning samt handledares loggbok under den tiden.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 22:03