Arbetsplatspsykologi - Vt21 Ledarskap II

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Arbetsplatspsykologi - Vt21 Ledarskap II

Föreläsare

PeM Lindholm-Gerlin Carola /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

måndag 25.1.2021 kl. 17:00-20:15

onsdag 10.2.2021 kl. 17:00-20:15

måndag 15.2.2021 kl. 17:00-20:15

onsdag 10.3.2021 kl. 17:00-20:15

måndag 22.3.2021 kl. 17:00-20:15

OBS! Denna kurs körs helt på distans, men under de planerade kurstiderna. Mer info skickas till de anmälda.

OBS!Vi har lång väntelista på denna kurs. Om du som är anmäld inte ämnar gå kursen vänliga avboka din plats så följande i kön kan delta (open@ha.ax eller 018-537711).

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

04.01.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studerande: -Kunna definiera och förstå aktuella begrepp och moderna teorier kopplade till området ledarskap -Kunna analysera och diskutera praktiska implikationer som berör organisation och ledarskap ur olika synvinklar -Inneha fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi och förstå betydelsen av kontext

Allmänfärdigheter: Studerande utvecklar analytisk tankeförmåga, reflektionsfärdigheter, diskussionsfärdigheter, samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete.

Innehåll

Ledarskap är ett tvärvetenskapligt område, och i denna kurs kommer ledarskap att behandlas ur både ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kursen strävar efter att ge studerande fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Ledares roll i moderna organisationer kommer att diskuteras, där mycket fokus läggs på betydelsen av kontext. Dessutom kommer praktiska exempel att analyseras och diskuteras, med avstamp i moderna teorier och aktuell forskning.

Arbetssätt

Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall och självstudier. Kursen hålls via zoom.

Examination

Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

Litteratur

Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

Sowcik, M., Andenoro, A.C., McNutt, J. & Mu S.E. 2015. Building Leadership Bridges: Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts and Emerging Trends. Emerald Group Publishing Limited.

Övrig information

Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

De olika delkurserna är:

Organisationspsykologi (5 sp)

Ledarskap I (5 sp)

Ledarskap II (5 sp)

Konflikthantering (5 sp)

Utmattningssyndrom (5 sp)

Arbetsplatsmobbning (5 sp)

Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

Utskriven 20 januari 2021 kl 14:47