Communication - Vt21 Intercultural Communication

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Yrkeshögskolekurs

Ämne/kursnamn

Communication - Vt21 Intercultural Communication

Föreläsare

FM Hemming Erik /

Studiepoäng

3

Kursram

Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland. Kursen hålls på svenska ifall alla behärskar språket, i annat fall hålls kursen på engelska.

Kurstider

torsdag 4.2.2021 kl. 18:00-20:30

torsdag 11.2.2021 kl. 18:00-20:30

torsdag 18.2.2021 kl. 18:00-20:30

torsdag 4.3.2021 kl. 18:00-20:30

torsdag 11.3.2021 kl. 18:00-20:30

torsdag 18.3.2021 kl. 18:00-20:30

torsdag 25.3.2021 kl. 18:00-20:30

ONSDAG 31.3.2021 kl. 18:00-20:30

torsdag 8.4.2021 kl. 18:00-20:30

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

13.01.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Upon completion of the course, the student will:

- know how cultures differ from each other (values, codes, symbols, rituals)

- be able to see how these differences affect reactions, nonverbal behavior, thinking, statements, cooperation, conflicts, integration, etc.

- be able to identify obstacles to good communication and know how to remove them

- know some key concepts in intercultural communication: values, norms, codes, categories, groups, roles, power, integration, stereotypes, communication processes, cultural clashes, culture shock, self-fulfilling prophecy, cultural dimensions, etc.

Efter avslutad kurs ska den studerande:

- ha kunskap om de olika sätt kulturer skiljer sig på och kompetens att se hur dessa skillnader påverkar reaktioner, icke-verbalt beteende, tänkande, uttalanden, samarbete, konflikter, integration, etc.

- kompetens att identifiera hinder för god kommunikation och veta hur de kan avlägsnas

- kunskap om några centrala begrepp i interkulturell kommunikation: värderingar, normer, koder, kategorier, grupper, roller, makt, integration, stereotyper, kommunikationsprocesser, kulturkrockar, kulturchock, den självuppfyllande profetian, kulturella dimensioner, etc.

Innehåll

Contents

- literature about what generally applies to communication across cultural borders

- current information about selected countries and groups in countries

- film and other cultural expressions for examples and analysis

- interviews of representatives of different cultures

- analysis of experiences and statements of and about their own and other cultures.

Innehåll

- litteratur om vad som allmänt gäller kommunikation över kulturella gränser

- aktuell information om utvalda länder och grupper inom länder

- film och andra kulturella yttringar för exempel och analys

- intervjuer av företrädare för olika kulturer

- analys av upplevelser och uttalanden av och om den egna och andras kulturer.

Litteratur

Litterature according to instructions by the lecturer.

Enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 20 januari 2021 kl 14:14