Skolpsykologi - Vt21 Missbrukarproblematik

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Skolpsykologi - Vt21 Missbrukarproblematik

Föreläsare

Socionom YH, leg. psykoterapeut Rönnlund-Nygård Anette /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

fredag 9.4.2021 kl. 17:00-21:00

lördag 10.4.2021 kl. 09:00-13:00

fredag 7.5.2021 kl. 17:00-21:00

lördag 8.5.2021 kl. 09:00-13:00

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

17.03.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter avslutad kurs förväntas de studerande inneha kunskap om missbrukarproblematik, dess orsaker, förlopp, konsekvenser och behandlingsformer. Kursen omfattar beskrivningar av olika typer av missbruk med speciell fokus på alkohol- och narkotikamissbruk hos ungdomar. Bakgrunden till missbruk tas upp.

Innehåll

Kursen omfattar kopplingar till såväl medicinsk problematik som psykologiska symptom som uppstår i samband med olika former av missbruk. Social problem i anknytning till missbruk tas också upp. Dessutom behandlas skillnader beroende på kön och ålder. Sjukdomsförloppet beskrivs, från debuten till det starkaste beroendet. Dessutom presenteras olika behandlingsformer och hur man väljer behandlingsform beroende på klientens personlighet och problematik.

Arbetssätt

Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

Examination

Tentamen eller uppsats.

Litteratur

Agerberg, M. (2019): Kidnappad hjärna. Studentlitteratur

Heilig, M. (2019): Beroendetillstånd. Mekanismer, diagnostik och behandling. Studentlitteratur.

Sandström, S. (2019): Missbruk, trauma, samsjuklighet. Gothia Fortbildning

Övrig litteratur: Nakken, C (2016): Beroendepersonligheten – att förstå beroendeprocessen och tvångsmässigt beteende

Utskriven 20 januari 2021 kl 16:00