Småbarnspedagogik - Vt21 Musikdidaktik

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Småbarnspedagogik - Vt21 Musikdidaktik

Föreläsare

PeM, MuM Henriksson Monica /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

fredag 12.2.2021 kl. 17:00-21:00

lördag 13.2.2021 kl. 09:00-13:00

fredag 12.3.2021 kl. 17:00-21:00

lördag 13.3.2021 kl. 09:00-13:00

OBS! Första kurstillfället sker på distans, det andra med närstudier, om möjligt. Mer info skickas till de anmälda.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

20.01.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

Mål

Att den studerande:

- blir medveten om betydelsen av musikaliska läroprocesser och utvecklar ett målinriktat arbetssätt

- utvecklar förståelse för att skapa musikaliskt inspirerande lärmiljöer

- blir medveten om hur man stöder och utvecklar barns musikalitet genom att fokusera på de musikaliska grundelementen

- utvecklar förståelse för att använda musik som medel och mål i den pedagogiska verksamheten

- blir medveten om läroplanernas mål och innehåll i musik

- utvecklar förståelse för kritiska aspekter för lärande i musik.

Lärandemål:

Att den studerande:

- har tillägnat sig fördjupad kunskap i att planera, genomföra och utvärdera musikpedagogik verksamhet för barn i åldern 3-6 år

- har tillägnat sig fördjupad kunskap i att skapa musikaliskt inspirerande lärmiljöer

- har tillägnat sig kunskap i att använda musiken som mål och medel i daghems- och förskoleverksamheten.

Innehåll

- musikaliska lärprocesser

- lärmiljöer

- planering, dokumentation och utvärdering

- musikaliska grundelement

- musiken som medel och mål

- läroplanernas innehåll.

kritiska aspekter

Arbetssätt

Föreläsningar, gruppundervisning, självstudier, seminarier, verksamhetsförlagd undervisning.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, muntliga presentationer, gruppuppgifter, tentamen.

Litteratur

Angelo, E. & Sæter, M. (2014). Barnet och musiken. En introduktion i musikpedagogik för förskollärare. Malmö: Gleerups. (valda delar)

Holmberg, Y. (2012). Musikstunder i förskolepraktik. Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer. Nordisk barnehageforskning 5 (1), 1-14. Pramling Samuelsson, I, Asplund Carlsson, M., Olsson, B., Pramling, N. & Wallerstedt, C. (2008). Konsten att lära barn estetik. Stockholm: Nordsteds Akademiska. ISBN: 978-91-7227-574-4 . (valda delar)

Pramling Samuelsson, I. & Tallberg Broman, I. (2013). (Red.) Barndom, lärande och ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. (valda delar).

Ruokonen, I. (2016). Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka. Helsinki: Finn Lectura. (valda delar, behandlas under kursen)

Still, J. (2011). Musikalisk lärandemiljö. Planerade musikaktiviteter med småbarn i daghem. Åbo Akademi. www.doria.fi. (valda delar)

Wallerstedt, C. (2015). Musikdidaktik i förskolan. Att utveckla barns skapande förmåga. Stockholm: Gothia. (s. 7-77)

Wallerstedt, C., Lagerlöf , P. & Pramling, N. (2014). Lärande i musik. Barn och lärare i tongivande samspel. Malmö: Gleerups. (valda delar)

Studerande gör självständig internationell artikelsökning.

Övrig kurslitteratur enligt lärarens anvisningar

Utskriven 20 januari 2021 kl 14:19