Småbarnspedagogik - Vt21 Rörelsedidaktik

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Småbarnspedagogik - Vt21 Rörelsedidaktik

Föreläsare

speciallärare, gymnastiklärare Nykvist Tom /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

fredag 26.3.2021 kl. 18:00-21:15

lördag 27.3.2021 kl. 09:00-16:30

söndag 28.3.2021 kl. 09:00-16:30

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

03.03.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

Mål

Att den studerande:

- tillägnar sig kunskap om barns fysiska och motoriska utveckling samt utvecklar sin egen syn på motorisk utveckling

- utvecklar förståelse för den vuxnes pedagogiska förhållningssätt för att stödja barns fysiska och motoriska utveckling

- lär sig omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet genom att utveckla sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika lek- och rörelseaktiviteter

- tillägnar sig kunskap om den fysiska miljöns betydelse för barns fysiska- och motoriska utveckling samt lek och lärande.

Lärandemål

Att den studerande:

- kan beskriva barns fysiska och motoriska utveckling samt motivera och beskriva sin egen syn på motorisk utveckling

- lärt sig omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet genom att utveckla sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera lek- och rörelseaktiviteter med småbarn.

Innehåll

- fysisk och motorisk utveckling

- pedagogiska förhållningssätt

- fysiska miljön

- planering, dokumentation och utvärdering

- lek- och rörelseaktiviteter-

Arbetssätt

Föreläsningar, gruppundervisning, övningar, seminarier, självstudier.

Examination

Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och arbetsuppgifter utförda under småbarnspraktiken.

Litteratur

Osnes, H., Skaug, HN. & Eid Kaarby, KM. (2012). Kropp, rörelse och hälsa i förskolan. Lund: Studentlitteratur (kapitel 2 s. 23-51, 4 s. 71-96 och 5 s.97-124)

Soini, A., Tammelin, T., Sääkslahti, A., Watt, A., Villberg, J., Kettunen, T., Mehtälä, A. & Poskiparta, M. (2014). Seasonal and daily variation in physical activity among three-year-old Finnish preschool children. Early Child Development and Care, 2014, 184 (4), 589-601

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430.2013.804070

Artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 20 januari 2021 kl 14:07