Småbarnspedagogik - Vt21 Vetenskaplig metod

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Småbarnspedagogik - Vt21 Vetenskaplig metod

Föreläsare

Professor Svensson Ann-Katrin /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Kursen hålls online under tiden 12.4.-21.5.2021.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

22.03.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

Mål

Den studerande ska:

- få kunskap om vetenskapsteori, centrala ansatser och grundbegrepp inom forskning

- utveckla ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt

- utveckla förståelse för kvalitativ och kvantitativ inriktning i pedagogisk forskning

- få kännedom om metoder för insamling och analys av empirisk data

- kunna reflektera över olika metoders användbarhet i förhållande till forskningsfrågan

- ha fördjupad kunskap om etiskt förhållningssätt i forskning dess tillämpning, särskilt i förhållande till barn.

Innehåll

Kursen ska introducera studeranden i vetenskapligt tänkande med fokus på pedagogisk forskning och de olika metodologiska ansatser som finns inom densamma. Kursen ska ge kunskaper om hur olika data insamlingsmetoder såsom intervju, observation och enkät kan konstrueras och bearbetas och analyseras. Vidare behandlas forskningsetiska frågor och etiskt förhållningssätt vid studier av barn och pedagoger.

Arbetssätt

Gruppundervisning, grupparbete, litteraturstudier, självstudier, verksamhetsintegrerade dagar.

Examination

Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer.

Litteratur

Ahrne, G. & Svensson, P. (Red.) (2016). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. (275 s)

Christoffersen, L. & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur. (208 s).

Doverborg, E. & Pramling-Samuelsson, I. (2012). Att förstå barns tankar – kommunikationens betydelse. Stockholm: Liber. 93 s

Fejes, A. & Thornberg, R. (red). 2015. Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. (288 s)

Lindgren, A-L. (2016). Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Stockholm: Gleerups. (127 s.)

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (2014), Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber (188 s).

Thurén, T. (2007), Vetenskapsteori för nybörjare. 2 upplagan. Stockholm: Liber (184 s).

Utskriven 20 januari 2021 kl 14:54