Specialpedagogik - Vt21 Elevers välbefinnande och elevvård

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Specialpedagogik - Vt21 Elevers välbefinnande och elevvård

Föreläsare

Speciallärare Siemssen Andreas /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

fredag 16.4.2021 kl. 17:00-21:00

lördag 17.4.2021 kl. 09:00-16:30

söndag 18.4.2021 kl. 09.00-15.45

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

24.03.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter kursens slut kan den studerande:

- beskriva olika perspektiv på barn och ungas psykiska välbefinnande

- ge exempel på uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande samt hur dessa uttryck påverkar vardagen i daghems- och skolkontext

- redogöra för huvuddragen i barnskyddslagen och bestämmelser kring elevvården

- ge exempel på elevvårdens olika stödinsatser samt faktorer som kan påverka till bättre utvecklingsmöjligheter

Innehåll

- olika perspektiv på barn och ungas välbefinnande

- olika uttrycksformer för barn och ungas psykiska välbefinnande

- tillämpning av barnskyddslagen

- tillämpning av lagen om elev- och studerandevård

- förebyggande arbetsmetoder i daghem/skola

- kunskap om hur daghem/skola, hem och instanser utanför skolan kan samarbeta för att stödja barn och unga som visar tecken på psykisk ohälsa

Examination

Tentamen eller inlämningsuppgift.

Litteratur

Broberg, A. (2015 eller tidigare upplagan 2003). Klinisk barnpsykologi- utveckling på avvägar. Stockholm: Natur & Kultur.

Buhler, M. m.fl. (2018). Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Lund: Studentlitteratur.

Börjesson, M. (2019). Hälsofrämjande samtal med tonåringar och unga vuxna. Lund: Studentlitteratur.

Gren Landell, M. (2014). Orolig och blyg i skolan: att möta elever med vanliga och osynliga besvär. Stockholm: Natur & Kultur.

Von Knorring, A-L. (2012). Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur.

Åkerman, S. (2009). För att överleva: en bok om självskadebeteende. Stockholm: Natur & kultur.

Övriga styrdokument och övrig aktuell lagstiftning enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 20 januari 2021 kl 16:24