Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Ht20 Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Ht20 Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt

Föreläsare

/

Kursram

Kompletterande studier (lämplighetsprov) för behörighet som socialarbetare på Åland:

Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt

Första anmälan

07.10.2020 kl. 13:00

Sista anmälan

21.10.2020

Avgift €

100

Inledning

Beslut om erkännande av behörighet som socialarbetare fås på en personlig ansökan hos Ålands landskapsregering. Ansökningsblankett och -anvisning finns på landskapsregeringens webbsida http://www.regeringen.ax/utbildning-larande/behorigheter-erkannande-validering/utlandska-hogskoleexamina-studieprestationer

Efter att landskapsregeringen givit en sökande besked om vilka provdelar som behöver avläggas anmäler man sig till Högskolan på Åland/Öppna högskolan, på webbadressen www.open.ax. Där finns de olika delarna med litteraturförteckning och instruktioner. Uppgifterna skickas direkt till den anmälda.

Man kan anmäla sig till så många provdelar man vill, men allra senast 21.10. Samtliga provuppgifter har sista inlämningsdag 2.12.2020 kl. 12.00.

Då uppgifterna lämnats in till Öppna högskolan skickas de vidare till examinatorerna för bedömning. Vid bedömningen följs kriterier för skalan ”godkända/underkända” prestationer. Bedömningen dokumenteras i ett vederbörligt intyg.

Då studierna har avlagts kan en sökande anhålla hos Ålands landskapsregering om ett slutligt beslut om sin yrkesbehörighet. Till sin ansökan ska sökanden bifoga av högskolan utfärdat intyg på att studierna har genomförts och godkänts.

Studierna omfattar fyra delar:

Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt

Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland

Del 3 Forskningskunskap

Del 4 Det sociala området på Åland

Målgrupp

Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

Innehåll

Socialarbetare med utländsk examen, som vill avlägga lämplighetsprov för att erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, skriver utgående från nedanstående litteratur i social-, socialförsäkrings- och familjerätt tre uppsatser/svarar på frågor om ämne som ges av tentator. Skribenterna har rätt att komplettera nedanstående litteratur med övrig litteratur och internetmaterial hämtat från myndigheters hemsidor. Komplettering är t.o.m. önskvärd ifråga om familjerätten. Skribenterna kan även själv lämna förslag på ämne till tentator. Uppsatsen skrivs med användande av vetenskaplig metodik, där källhänvisningar används och en källförteckning finns i slutet av varje uppsats. Uppsatserna bör spegla insikter i centrala delar av de delområden inom social-, socialförsäkrings- och familjerätten som behandlas i uppsatserna. Skribenterna bör också i uppsatserna styrka att de kan använda lag- och förordningsmaterial som nämns nedan under de olika delområdena i rätten. Uppsatserna bedöms inte med vitsord, utan endast med Godkänd eller Underkänd.

Tentator i fråga om social- och socialförsäkringsrätt är universitetslektor Ulrika Krook, e-post ulrika.krook@helsinki.fi. Tentator i fråga om familjerätt är vicehäradshövding Max Lindholm, e-post ml@maxlindholm.fi

Arbetssätt

Självstudier, läskurs.

Examination

Uppgifter som skickas till de anmälda och som sedan bedöms med godkänd/underkänd. Provtid mellan 2.11 och 2.12.2020 kl. 12.00. Svaren mejlas till mirjam.schauman@ha.ax

Litteratur

Litteraturlista och anvisningar för uppgifterna:

https://drive.google.com/file/d/1b4RNQeEwc9nCaJTbYsI1PKeOV5xKgRGD/view?usp=sharing

Författningslistor:

https://drive.google.com/file/d/1A73e1NfPnOzNdiqhUEFUcl9diov95ztG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cR5aRG854FUn_vfHB1es33s2HD340-x2/view?usp=sharing

Anvisningar om lagar:

https://drive.google.com/file/d/1cnOdPqkQOhuZQxGsayonqrlW4E9RveHo/view?usp=sharing

PowerPoint:

https://drive.google.com/file/d/1Pf-FPtJia2_UjgV99YIxqejEDPVXk3ZL/view?usp=sharing

Utskriven 24 november 2020 kl 02:41