Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Ht20 Del 4 Det sociala området på Åland

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Ht20 Del 4 Det sociala området på Åland

Föreläsare

/

Kursram

Kompletterande studier (lämplighetsprov) för behörighet som socialarbetare på Åland:

Del 4 Det sociala området på Åland

Första anmälan

07.10.2020 kl. 13:00

Sista anmälan

21.10.2020

Avgift €

100

Inledning

Beslut om erkännande av behörighet som socialarbetare fås på en personlig ansökan hos Ålands landskapsregering. Ansökningsblankett och -anvisning finns på landskapsregeringens webbsida http://www.regeringen.ax/utbildning-larande/behorigheter-erkannande-validering/utlandska-hogskoleexamina-studieprestationer

Efter att landskapsregeringen givit en sökande besked om vilka provdelar som behöver avläggas anmäler man sig till Högskolan på Åland/Öppna högskolan, på webbadressen www.open.ax. Där finns de olika delarna med litteraturförteckning och instruktioner. Uppgifterna skickas direkt till den anmälda.

Man kan anmäla sig till så många provdelar man vill, men allra senast 21.10. Samtliga provuppgifter har sista inlämningsdag 2.12.2020 kl. 12.00.

Då uppgifterna lämnats in till Öppna högskolan skickas de vidare till examinatorerna för bedömning. Vid bedömningen följs kriterier för skalan ”godkända/underkända” prestationer. Bedömningen dokumenteras i ett vederbörligt intyg.

Då studierna har avlagts kan en sökande anhålla hos Ålands landskapsregering om ett slutligt beslut om sin yrkesbehörighet. Till sin ansökan ska sökanden bifoga av högskolan utfärdat intyg på att studierna har genomförts och godkänts.

Studierna omfattar fyra delar:

Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt

Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland

Del 3 Forskningskunskap

Del 4 Det sociala området på Åland

Målgrupp

Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

Innehåll

Tentamen består av frågor som visar att en socialarbetare är insatt i den åländska lagstiftning som ska tillämpas på Åland samt rättsfall som visar att en socialarbetare kan använda lagstiftningen i ett konkret ärende.

Tentator i fråga om det sociala området på Åland är vicehäradshövding Cecilia Magnusson, e-post: cecilia.magnusson@helsinki.fi

Arbetssätt

Självstudier, läskurs.

Examination

Uppgifter som skickas till de anmälda och som sedan bedöms enligt godkänd/underkänd. Provtid mellan 2.11 och 2.12.2020 kl. 12.00. Svaren mejlas till mirjam.schauman@ha.ax

Litteratur

Litteraturlista och anvisningar:

https://drive.google.com/file/d/1cUroi9rwsgGix3IkYNXudpaGmg_3wbZ1/view?usp=sharing

Anvisningar om lagar:

https://drive.google.com/file/d/1cnOdPqkQOhuZQxGsayonqrlW4E9RveHo/view?usp=sharing

Anvisningar till litteraturförteckningen:

https://drive.google.com/file/d/10rhwr9_vC7YANFLFYFVgzkFLLoNL9ASi/view?usp=sharing

Utskriven 24 november 2020 kl 02:33