Rättsvetenskap - Vt21 Avtalsrätt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Rättsvetenskap - Vt21 Avtalsrätt

Föreläsare

JD, ED Enkvist Joachim /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

fredag 9.4.2021 kl. 17:00-21:00

lördag 10.4.2021 kl. 09:00-15:00

söndag 11.4.2021 kl. 09:00-13:00

Kursen hålls med närstudier, ifall coronaläget så kräver hålls kursen online under samma tidpunkt.

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

21.03.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande principerna för hur sådana problem ska lösas.

Innehåll

Studieperioden är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt).

Kursen innefattar följande delområden:

Allmän avtalsrätt; köp- och annan kontraktsrätt; internationella köp.

Arbetssätt

Föreläsningar.

Examination

Tentamen.

Litteratur

1) Wilhelmsson & Sevon & Koskelo: Huvudpunkter i köplagen. 3. rev. uppl. Helsingfors: Talentum 2006. ISBN 952-14-0950-9

2) Sandvik, Björn - Sisula-Tulokas, Lena: Internationella köplagen. Lakimiesliiton Kustannus 2013. ISBN: 978-952-246-239-8. Obs. Det är rekommendabelt att läsa boken Huvudpunkter i köplagen innan denna bok läses.

3) Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet. 7., uud. painos. Helsinki: Talentum 2009. ISBN: 978-952-14-1374-2 (behandlas under kursen)

Författningar:

Köplag (355/1987)

F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6

Jordabalk (540/1995) kap. 2

Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag

L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag

L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag

I kurslitteraturen nämnda författningar i övrigt läses kursoriskt.

Utskriven 20 januari 2021 kl 16:08