Pedagogik - Vt21 Pedagogikens sociologi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Vt21 Pedagogikens sociologi

Föreläsare

professor i pedagogik Eriksson Inger /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

måndag 22.3.2021 kl. 18:00-19:30

måndag 12.4.2021 kl. 18:00-20:30

fredag 23.4.2021 kl. 18:00-20:30

lördag 24.4.2021 kl. 09:00-11:30

måndag 10.5.2021 kl. 18:00-20:30

fredag 28.5.2021 kl. 18:00-20:30

lördag 29.5.2021 kl. 09:00-11:30

Första anmälan

09.12.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

01.03.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande:

- ha kännedom om central teoribildning inom pedagogikens sociologi

- ha förståelse av relationen mellan fostran, utbildning och socialisation

- ha grundläggande insikter i samband mellan samhällsutveckling, samhällssituation och lärande

- ha utvecklat en förståelse för grupprocesser

- förstå betydelsen av en jämlikhetsbefrämjande pedagogik och undervisning.

Innehåll

Kursens målsättning är att studerande når kunskap om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetensutveckling i institutionella och icke- institutionella sammanhang med särskilt fokus på det finländska samhället förr och nu.

Arbetssätt

I grupp och enskilt med inlämningsuppgifter. Föreläsningar.

Examination

Genom två mindre gruppuppgifter samt en individuell litteraturbaserad inlämningsuppgift.

Litteratur

Antikainen, A., Houtsonen, J., Kauppila, J. &Huotelin, H. (1996). Living in a learning society. New York: Routledge.

Giddens, A. (1999). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos.

Gytz Olesen, S. & Moller Pedersen; P (red.). (2011). Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv. Lund: Studenstlitteratur.

Månsson, P. (2015). Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norstedts.

Røthing, Å. (2011). Sex och samlevnad: perspektiv på undervisning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Saaristo, K. & Jokinen, K. (2005). Sociologi. St Mickel: Sanoma Pro.

Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt kursledarens anvisningar.

Övrig information

Kursen ingår i grundstudier i allmän pedagogik, 25 sp. Vi planerar att erbjuda även de andra kurserna som ingår i grundstudierna.

Utskriven 20 januari 2021 kl 14:23