Psykologi - Ht20 KBT för elev- och studerandehälsan

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Psykologi - Ht20 KBT för elev- och studerandehälsan

Föreläsare

/

Kursram

Kognitiva beteendeterapeutiska verktyg för skolkuratorer och andra yrkesgrupper inom elev- och studerandehälsan som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med barn och ungdomar.

Kurstider

Hösten 2020:

12-13 november 2020 kl 09:15-16:00 (online)

Våren 2021:

19-20 januari 2021 kl 09:15-16:00

16-17 mars 2021 kl 09:15-16:00

11-12 maj 2021 kl 09:15-16:00

Hösten 2021:

27-28 augusti 2021 kl 09:15-16:00

Första anmälan

09.09.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

04.11.2020

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

2350

Kommentar

Inkl för- och eftermiddagskaffe

Inledning

Utbildningen ordnas i samarbete med Magelungen Utveckling AB.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom elev- och studerandehälsan, men även till dig som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården eller inom tredje sektorn.

Mål

Personal inom elev- och studerandehälsan har många och viktiga arbetsuppgifter där en av de viktigaste är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har mest stöd i forskning när det gäller att minska symptom på stress (Cognitive Behavior Therapy for Stress-Related Disorders - Elin Lindsäter, Karolinska Institutet 2020).

Denna utbildning i KBT-verktyg och metoder för personalen inom elev- och studerandehälsan syftar till att utrusta deltagarna med verktyg och metoder för att klara det utmanande arbetet att hjälpa elever och studerande att klara skolan.

Innehåll

En grundläggande del av KBT är att göra en noggrann och detaljerad analys av olika situationer. Att tillämpa beteendeanalys kräver upprepad träning och behärskning av inlärningspsykologiska principer.

Att använda beteendeanalys i skolan har också visat sig vara ett bra och effektivt sätt att hjälpa barn och lärare med olika typer av beteendeproblem i klassrummet. Förståelse handlar om att öva samtliga steg i beteendeanalysen utifrån egna och fiktiva fallbeskrivningar.

Att skapa förutsättningar för förändring är en fördjupning i de kommunikativa verktygen som används för att öka chansen till en god relation och gott samarbete med exempelvis en elev eller ett lärarlag.

Utbildningen är uppdelad i två block som utgår från kunskapen om hur vi får till en förändring på både individ- och organisationsnivå. Samtliga delar i utbildningen vilar på en vetenskaplig grund.

Del 1: Förståelse och att skapa förutsättningar för förändring

Utbildningsdag 1: Introduktion och översikt samt grundläggande inlärningsteori

Utbildningsdag 2: Inlärningsteori fortsättning

Utbildningsdag 3: Tillämpad beteendeanalys

Utbildningsdag 4: Relation & kommunikation

Utbildningsdag 5: Öka begripligheten, mål och värderingar

Utbildningsdag 6: Tillämpad beteendeanalys

Utbildningsdag 7: Förståelse och anpassning vid neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Del 2: Skapa och bibehålla förändring

Utbildningsdag 8: Feedback

Utbildningsdag 9: Färdighetsträning

Utbildningsdag 10: Stress hos elever/studerande.

Arbetssätt

Tio heldagar fördelas under tre terminer och kursdagarna ordnas på två varandra följande dagar.

Under närstudiedagarna varvas föreläsningar med övningar i grupp.

En del videomaterial används som diskussionsunderlag och för att illustrera nyckelfärdigheter. Övningar med direkt återkoppling och skattningar används för att träna på de verktyg som lärs ut under kursen.

Examination

För att bli godkänd på utbildningen krävs:

- obligatorisk närvaro vid samtliga utbildningstillfällen, för att bli godkänd krävs minst 80% närvaro

- aktivt deltagande i muntliga och skriftliga övningar

- genomförd examination i form av hemskrivning efter sista kurstillfället

- betygsskalan godkänd/underkänd.

Litteratur

Förberedande litteratur som deltagarna skaffar och bekostar på egen hand.

Linton, Steven & Flink, Ida (2011), 12 verktyg i KBT. Från teori till färdighet. Stockholm: Natur & Kultur.

Kåver, Anna (2016). KBT i utveckling. En introduktion till kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Natur & Kultur. Tidigare upplagor går också bra att använda.

Linton, Steven. Berggbom. Landström Flink, Ida, (2019). Beteendeanalys steg för steg. Studentlitteratur.

Stöd i skolan – ett sätt att lyckas, Ålands landskapsregering. 2019.

Artiklar och litteratur tillkommer under utbildningens gång.

Utskriven 19 januari 2021 kl 07:18