Småbarnspedagogik - Ht20 Matematik och naturvetenskap

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Småbarnspedagogik - Ht20 Matematik och naturvetenskap

Föreläsare

PeD Henriksson Ann-Catherine /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

OBS! Kursen körs helt på distans under följande tider:

torsdag 10.12.2020 kl. 18:00-21:15

fredag 11.12.2020 kl. 18:00-21:15

lördag 12.12.2020 kl. 09:00-14:45

söndag 13.12.2020 kl. 09:00-14:45

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

18.11.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

Mål

Lärandemål:

- tillägnar sig kunskap om småbarns lärande inom matematik och naturvetenskap

- utvecklar förståelse och blir medveten om den vuxnes pedagogiska förhållningssätt som förutsättning för lärande inom matematik och naturvetenskap

- lär sig omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet

- utvecklar beredskap för att tolka och ta tillvara de pedagogiska möjligheter som vardagssituationer erbjuder

- tillägnar sig kunskap om miljöns betydelse för barns lärande inom matematik och naturvetenskap

- tillägnar sig förståelse för vikten av variation och mångsidighet.

Innehåll

- barns utveckling och lärande inom matematik och naturvetenskap

- pedagogiskt förhållningssätt som förutsättning för småbarns lärande

- vardagens rika möjligheter till lärande

- miljöns betydelse för barns lärande

- vikten av variation och mångsidighet gällande barns lärande.

Arbetssätt

Arbetsuppgifter, seminarier, gruppövningar. Moodle och zoom används som verktyg.

Examination

Inlämningsuppgift.

Litteratur

Areskoug, M., Ekborg, m., Rosberg, M. &Thulin, S. (2016). Naturvetenskapens bärande idéer för förskollärare. Malmö: Gleerups.

Björklund, C. (2013). Vad räknas i förskolan? Matematik 3-5år. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-08488-6.

Elfström, I., Nilsson, B., Sterner, L. & Wehner-Godée, C. (2008). Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber. ISBN 978-91-47-08422-7

Björklund, C. Palmér, H. (2018). Matematikundervisning i förskolan. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 9789127822580.

Solem, I:H:, Alseth, B. & Nordberg, G. (2011). Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. (1. uppl.) Kund: studentlitteratur. (valda delar)

Utskriven 01 november 2020 kl 00:25