Småbarnspedagogik - Ht20 Multilitteracitet

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Småbarnspedagogik - Ht20 Multilitteracitet

Föreläsare

Professor Svensson Ann-Katrin /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Kursen går helt som nätkurs och pågår under tiden 19.10-27.11.2020.

Frivilliga nätträffar för diskussion och frågor:

torsdag 29.10.2020 kl. 17:30-18:30

fredag 6.11.2020 kl. 17:30-18:30

tisdag 17.11.2020 kl. 17:30-18:30

torsdag 26.11.2020 kl. 17:30-18:30

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

07.10.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

Mål

Att den studerande:

- fördjupar sin förmåga att arbeta utgående från ett vidgat textbegrepp och skapa rika, multimodala språkstimulerande miljöer för tal-, läs- och skrivutveckling

- utvecklar sin beredskap att genomföra språkstimulerande aktiviteter för att utveckla barns språkliga medvetenhet och skriftspråksutveckling

- utvecklar sin förmåga att stimulera barns literacyhändelser

- utvecklar sin förmåga till kommunikation genom olika uttryckssätt och med alla barn bekantar sig med den formella läs- och skrivundervisningen i nybörjarundervisningen

Lärandemål:

Att den studerande

– har utvecklat sin förmåga att stimulera alla barns språkutveckling

- kan stimulera literacyhändelser hos enskilda barn och i barngruppen

- har fördjupat sin förmåga att använda digitala medier för att stimulera barns muntliga och skriftliga kommunikation

- känner till nybörjarundervisningens läs- och skrivundervisning.

Innehåll

- språklig medvetenhet

- tidig skriftspråksutveckling

- formell läs- och skrivundervisning

- multilitteracitet multimodalitet

- det vidgade textbegreppet

- digitala verktyg och medier.

- kommunikation genom olika uttryckssätt.

Litteratur

Bendroth Karlsson, M. & Karlsson Häikiö, T. (Red.) (2014). Bild, konst och medier för yngre barn. Lund: Studentlitteratur.

Bruce, B, Ivarsson, U., Svensson, A-K & Sventelius E. (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola. Barnet, språket och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur.

Hvit, S. (2015). Literacy events in toddler groups: Preschool educators’ talk about their work with literacy among toddlers. Journal of Early Childhood Literacy 15 (3), 311–330.

Lundgren Öhman, U-K. (2014). Mediepedagogik på barnens villkor. Stockholm: Lärarförlaget. Paro, C. & Ruuhinen, P. (2014). Läsundervisning i årskurs 1 i Svenskfinland läsåret 2011–2012.

Undheim, M. & Vangsnes, V. (2017). Digitale fortellinger i barnehagen. Nordic Early Childhood Education Research Journal. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1761/1950

Wedin, Å. &Hedman, C. (Red.) (2013). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur.

Övrig litteratur enligt lärarnas anvisningar.

Utskriven 27 oktober 2020 kl 20:03