Småbarnspedagogik - Ht20 Flerspråkighetsdidaktik

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Småbarnspedagogik - Ht20 Flerspråkighetsdidaktik

Föreläsare

Professor Svensson Ann-Katrin / Universitetslärare, FM Kvist Maria

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Kursen kommer att pågå under veckorna 39-42 (18.9-16.10.2020).

Nätnärstudier (via zoom) hålls:

fredag 18.9.2020 kl. 17:00-20:00

lördag 19.9.2020 kl. 09:00-12:00

fredag 9.10.2020 kl. 17:00-20:00

lördag 10.10.2020 kl. 09:00-12:00

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

10.09.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

Förkunskaper

Kurserna ”Språkdidaktik” och ”Multilitteracitet” eller motsvarande.

Mål

Att den studerande

- fördjupar sin förmåga att beakta den språkliga mångfalden i barngruppen

- behärskar centrala teorier om andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling

- utvecklar sin förmåga att diskutera andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling under olika betingelser

- bekantar sig med olika pedagogiska modeller för andraspråksinlärning.

Lärandemål:

Att den studerande

- kan beakta den språkliga mångfalden i barngruppen

- kan redogöra för och diskutera andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling under olika betingelser

- kan redogöra för hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket

- känner till olika pedagogiska modeller för andraspråksinlärning (språkbad, språkdusch, tandeminlärning).

Litteratur

Cummins: J. (2017). Flerspråkiga elever. Effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur och Kultur.

Elmeroth, E. (2017). Möte med andraspråkselever. Lund: Studentlitteratur.

Palojärvi, A., Palviainen, Å. & Mård-Miettinen, K. (2016). På finska och svenska – Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola. Jyväskylä universitet.

Sallinen, J. & Hertzberg, V. (2011). Flerspråkighet i barns vardag. Handledning för pedagoger som arbetar med småbarn. Monikielisyys lapsen arjessa. Opas pienten lasten parissa työskenteleville. Projektet Melt. Tillgänglig på http://www.npld.eu/uploads/publications/279.pdf

Savijärvi, M. (2015). Förstaspråket som resurs i språkbadsdaghem. I J.K. Kalliokoski, K. Mård-Miettinen & T. Nikula (Toim.), Kieli koulutuksen resurssina: vieraalla ja toisella kielellä oppimisen ja opetuksen näkökulmia. AFinLa-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 8, 113–129.

Övrig litteratur enligt lärarnas anvisningar.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:00