Småbarnspedagogik - Ht20 Finska/pedagogik

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Småbarnspedagogik - Ht20 Finska/pedagogik

Föreläsare

FM Mäkinen Tiina /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Kursen pågår på nätet under tiden 1.9.2020-18.12.2020.

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

30.08.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

Målgrupp

Kursen är främst avsedd för deltagare inom Kompletterande utbildning för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik på Åland 2019-2022.

Mål

Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas de studerande

• kunna förstå huvuddragen i enkla texter som innehåller bekanta ord och fraser

• kunna uppfatta information som gäller bekanta vardagssituationer när taltempot är långsamt

• kunna skriva en enkel text om sig och sitt liv

• kunna uttala enligt de grundläggande reglerna och besvara frågor om teman som har behandlats under kursen.

Innehåll

Kursen ger de studerande baskunskaper i språket.

De lär sig förstå och använda finska i vardagssituationer.

De lär sig läsa och förstå kortare texter om bekanta teman och skriva och berätta enkelt om sin närmaste krets och miljö.

Vi bekantar oss med det finska språket. och lär oss en del ord och uttryck som relaterar till arbetet på daghem och i förskola samt till litteratur som berör pedagogik.

Vi lär oss beskriva situationer och personer samt att på ett enkelt sätt kommunicera med barn och föräldrar på finska.

Kursdeltagarna lär sig grunderna i grammatiken (bl.a. substantiv- och adjektivböjning, verbens presens, pronomen och räkneord). Språket övas både skriftligt och muntligt i kommunikativa situationer, bl.a. i pardialoger och intervjuer.

Arbetssätt

Gruppundervisning och olika slags övningar kring de fyra språkliga färdighetsområdena: läsa, skriva,

lyssna, tala. Studentens tidsanvändning; gruppundervisning (eller distansundervisning) 56 timmar, övrigt arbete 74 timmar.

Kursen är en nätkurs och finns på lärplattform Google Classroom.

Uppgifterna görs skriftligt och muntlig - individuellt, i par och i grupp och redovisas som inlämningsuppgifter samt (video)inspelningar.

Aktivt deltagande samt ansvarstagande på Meet-möten med och utan lärare. Genomgång av grammatik samt andra kortare föreläsningar visas som Screencastify videoinspelningar med möjlighet till frågor och svar. Handledning erbjuds under hela kursen.

Examination

Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter som grundar sig på kursens

lärandemål. Aktivt och regelbundet deltagande i undervisningen, uppgifter som ingår i kursen, mellan- och slutförhör.

Litteratur

Suomen Mestari 1 (kapitel 1-9, helst 2020).

From Start to Finnish eller motsvarande material enligt lärarens val.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:13