Rättsvetenskap - Ht20 Medling och restorativ rättvisa: grundkurs för nya medlare i brott och tvister

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Rättsvetenskap - Ht20 Medling och restorativ rättvisa: grundkurs för nya medlare i brott och tvister

Föreläsare

Medlingsansvarig Granholm Petra / Medlingshandledare Bischoff Mona

Kurstider

Intervjuer under vecka 39.

Kurstider:

fredag 9.10.2020 kl. 17:00-20:00

lördag 10.10.2020 kl. 09:00-16:00

fredag 23.10.2020 kl. 17:00-20:00

lördag 24.10.2020 kl.09:00-16:0

måndag 2.11.2020 kl. 18:00-20:00

fredag 6.11.2020 kl. 17:00-20:00

lördag 7.11.2020 kl. 09:00-16:00

fredag 20.11.2020 kl. 17:00-20:00

lördag 21.11.2020 kl. 09:00-16:00

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

05.10.2020

Förkunskaper

Innan kursen ska deltagarna fylla i ett frågeformulär samt delta i en intervju för att säkerställa lämplighet för medlingsuppdrag. Meddelande om antagning till kursen ges senast 30.9.

Ingen specifik utbildning eller förkunskap krävs, men ett intresse för människor och konfliktlösning är en förutsättning. Det är en fördel om deltagarna har olika bakgrund och utbildning och yrkeserfarenheter.

Övriga rekryteringskriterier är:

- sociala mellanmänskliga färdigheter och hänsyn för olikheter i människors beteenden, kulturer och relationer

- förmåga att lyssna och uppmuntra, utan att ta beslut för någon annan förmåga att hålla egna åsikter utanför medlingen

- motivation till frivilliguppdrag och medvetenhet om förväntningar och krav som förknippas med uppgiften

- förmåga att uttrycka sig korrekt i tal och skrift samt grundkunskaper i användning av dataprogram

- inga akuta eller obearbetade personliga kriser.

Utöver detta ska medlare också förbinda sig till handledning och fortbildningar som ordnas av medlingsbyrån och vara redo för självreflektion i medlaruppdraget samt att ta emot feedback från medlarkollegor och medlingsbyråns personal.

Målgrupp

Grundkursen i medling och restorativ rättvisa riktar sig till personer som är intresserade och redo att efter genomförd utbildning ta sig an frivilliga uppdrag som medlare i brott och tvister.

Kursen är kostnadsfri för deltagarna.

Mål

Grundkursens målsättning är inte enbart att öka nivån av kunskap om medling utan även att lära sig det restorativa förhållningssättet, attityden och färdigheterna. Inlärning av medlingsfärdigheterna stöds av övningssituationer med erfarna tutormedlare eller med personalen, med efterföljande

reflektiva diskussioner, feedback och inlärningsdagbok.

I kursen ingår att lära sig om medlingssystemet för brott och tvister i Finland, den restorativa rättens metod, brottsprocessen och medlingens roll i den, parternas ställning i medlingen, bemötande och dialog i medling, polisens och åklagarens arbete samt praktisk övning av fiktiva medlingssituationer.

Innehåll

Den medling som tas upp i den här utbildningen avser den i Finland lagstadgade medlingen i brott och tvister. Medling är en metod för att lösa konflikter med hjälp av en utomstående neutral och opartisk tredje part. Vid brott kan medling fungera som ett komplement eller alternativ till en

rättegång. I medlingen deltar parterna och två frivilliga, utbildade och opartiska medlare. Medlarna assisterar parterna i ett brottmål eller en tvist med att nå en lösning genom konstruktiva samtal.

I Finland är medlingen avgiftsfri, tillgänglig för alla, konfidentiell och baserad på frivillighet. Medling i brott och tvister grundar sig på teorin om restorativ rätt. Enligt den restorativa rättens tankemodell är det viktigt att människor möter varandra för att ta ansvar för sina egna konflikter.

Behovet hos personer som utsatts för skada och ansvaret hos den som förorsakat den klargörs. Förutom att man behandla konflikten tar man i beaktade de känslor som uppstått hos parterna på grund av brottet samt parternas önskemål angående framtiden.

Arbetssätt

Föreläsningar samt distansstudier.

Litteratur

Flinck, Aune. (2015). Vi bygger upp förlikning- guide för medling i brott- och tvistemål.

Övrig information

Kursen ges i samarbete med Ålands medlingsbyrå och Västra Nylands medlingsbyrå.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 23:54