Krispsykologi - Ht20 Massmedias roll vid kriser

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Krispsykologi - Ht20 Massmedias roll vid kriser

Föreläsare

PD Backholm Klas /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

OBS! Kursen körs online under tiderna:

fredag 11.9.2020 kl. 18:00-21:15

lördag 12.9.2020 kl. 09:00-15:30

söndag 13.9.2020 kl. 09:00-15:30

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

19.08.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande besitta

- grundläggande kunskaper om hur man som organisation/myndighet ska planera mötet med massmedier i en krissituation

- grundläggande kunskaper om hur journalister arbetar i en kris

- grundläggande kunskaper om vad lagstiftningen säger om massmedierapportering i krissituationer

- grundläggande kunskaper om vad forskningen säger om hur krisrapportering kan inverka på de drabbade och allmänheten.

Innehåll

På kursen presenteras massmediernas roll vid krissituationer ur de drabbades, myndigheternas, allmänhetens, och journalistens synvinkel. Mera bestämt presenteras massmediers arbets- och tankesätt vid kriser, vilka lagar som relaterar till mediernas arbete på krisplatser, och vad forskningen visat om mediers roll i kriser. Rekommendationer för hur en organisation ska planera sitt möte med medier vid en krissituation ges också.

Studenterna utvecklar förmåga till kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete och samarbete med andra.

Arbetssätt

Föreläsningar, hemuppgifter.

Examination

Hemuppsats.

Litteratur

Anvisning om litteraturen ges vid kursstart.

Övrig information

Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

Introduktion till krispsykologi, 5 sp

Chock, 5 sp

Intervention, 5 sp

Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

Massmedias roll vid kriser, 5 sp

PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 23:27