Informationsvetenskap - Ht20 Grundkurs i informationsvetenskap

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Informationsvetenskap - Ht20 Grundkurs i informationsvetenskap

Föreläsare

FM Pettersson Nancy /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Kursen pågår på nätet under tiden 5.10-6.12.2020

Närstudieträff (online på nätet) lördagen den 10.10.2020 kl. 10:00-13:15

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

07.10.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Ämnet informationsvetenskap är ämnet man läser då man t.ex. vill jobba som bibliotekarie eller andra yrken som kräver professionell informationshantering. I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir den professionella informationshanteringen allt viktigare. Den information och kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Därför är strategisk informationsledning viktig både nu och i framtiden. Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Mål

Lärandemål:

- att känna till och överskådligt kunna redogöra för informationsvetenskapens grundbegrepp, definitioner och värderingar

- att kunna beskriva informationsvetenskapliga områdets utveckling och grundläggande teorier

- att ha kunskap om informationssamhällets utveckling

- att ha kunskap om bibliotekets roll i informationssamhället

- att känna till olika informationsresurser, evaluering av information samt informationens användning (informationskompetens).

Målsättningar:

- att introducera informationsvetenskapens begreppsapparat

- att ge kännedom om informationens roll i samhället

- att ge en översikt av ämnets utveckling och forskningsområden.

Innehåll

Eftersom detta är en grundkurs bekantar vi oss först med vad informationsvetenskap är och de centrala begrepp och definitioner som hör till ämnet. Frågor som vi ser närmare på: Vilken roll har informationen i vårt samhälle? Och vilken roll har biblioteken i vårt digitaliserade samhälle?

Kort:

- informationen och informationsresurser i samhället

- bibliotekets roll i samhället

- modeller och teorier för informationsbehov och informationsanvändning

- användarperspektivet och informationskompetens.

Examination

Inlämningsövningar under kursens gång, diskussioner, hemtentamen (kurslitteraturen tillgänglig).

Litteratur

Titel: Informationssökningsprocessen : en lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevens informationskompetens i fokus

Författare: Kuhlthau Carol Collier

Upplaga: 2006 Förläggare: Lund: Btj ISBN: 91-7018-560-3

Titel: Johdatus tiedonhankintatutkimukseen

Författare: Haasio, A., Harviainen, T.J. & Savolainen, R.

Upplaga: 2019 Förläggare: Helsingfors: Avain ISBN 978-952-304-229-2

Tilläggsinformation: Valda delar

För den som inte läser finska försöker jag leta fram någon litteratur som kunde ersätta.

Titel: Organisering och digitalisering: att skapa värde i det 21:a århundradet

Författare: Cöster, M., Ekenberg, L., Gullberg, C., Westelius, A. & Wettergren, G.

Upplaga: 2017 Förläggare: Liber ISBN: 978-91-47-11262-3

Tilläggsinformation: Valda delar

Titel: Handbook of Information Science.

Författare: Stock, Wolfgang G. & Stock, Mechtild

Upplaga: 2013 Förläggare: Berlin: de Gruyter

Tilläggsinformation: S. 1-87 (Introduktion, begrepp), 93-104 (Informationssökning), 445-452 (Informetri), 503-530 (Kunskapsorganisation)

E-bok tillgänglig via ÅAB

Övrigt material: webbmaterial

Övrig information

Kursen är den första delkursen i en större helhet i ämnet. I mån av intresse kan tom upp till 60 sp erbjudas, en stor del av dessa som nätkurser.

Utskriven 27 oktober 2020 kl 19:10