Filosofi - Ht20 Emotioner i arbetsliv och politik

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Filosofi - Ht20 Emotioner i arbetsliv och politik

Föreläsare

FD Gustafsson Ylva /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

torsdag 12.11.2020 kl.17:30-20:00

fredag 13.11.2020 kl.17:30-20:00

lördag 14.11.2020 kl.09:00-14:00

söndag 15.11.2020 kl.09:00-12:15

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

21.10.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Innehåll

Kursen behandlar centrala filosofiska frågeställningar kring känslors roll i politik och arbetsliv. Under kursens gång diskuterar vi hur emotioner lyfts fram, tonas ned eller beskrivs på olika sätt, och hur detta avspeglar något väsentligt i både tidigare samhällen och dagens samhälle. Vi diskuterar både äldre och modernare filosofers perspektiv på känslor, och vi ser bland annat närmare på följande frågor:

Är politiken förnuftig? Emotioner, eller känslor, brukar ofta kontrasteras mot

förnuft. Emotioner har beskrivits som någonting naturligt, kroppsligt, personligt och irrationellt, medan förnuft beskrivits som känslofritt resonerande. Politik brukar ofta framställas som en förnuftig och känslokall aktivitet. Det här återspeglas också i hur vi ser på frågor som viktiga eller oviktiga i politik. Säger man att en politisk rörelse är styrd av känslor

är detta ofta något negativt. Särskilt politiska gräsrotsrörelser beskrivs ofta som känslostyrda. Vad visar våra sätt att definiera något som känslostyrt eller förnuftigt? Visar det något om våra egna värderingar?

Är känslor politiska? Vilken är relationen mellan känsla och förståelse?

Aristoteles beskriver vrede som en politisk känsla. Vrede är, enligt Aristoteles, ofta uttryck för makt, vreden kan förvrida en människas tänkande. Men enligt Aristoteles kan vrede och ilska också vara uttryck för rättvisa. Ilska och vrede har t.ex. varit centrala känslor inom olika

förtryckta gruppers kamp för jämlikhet och rättvisa. Men hat och vrede har å andra sidan också spelat en stor roll i politiska rörelser som strävat efter att förtrycka andra. Om våra känslor på detta sätt kan förblinda oss liksom de kan vara uttryck för en strävan efter rättvisa, så hur ska vi då förstå våra egna och andras känslor? Står våra känslor i ett motsatsförhållande

till sanning och fakta, eller är våra känslor uttryck för att vi ser vad som är sant?

Vilken betydelse har känslor i arbetslivet? Idag betonas ofta social

kompetens, emotionell intelligens och flexibilitet som viktigt i arbetslivet. Samtidigt har arbetslivet idag blivit mer hektiskt och osäkert och många drabbas idag av utbrändhet. Enligt sociologen Arlie Russell-Hochschild finns det ett problematiskt samband mellan en ökad betoning på känslor i arbetslivet och att kraven på att kunna hantera känslor riktar sig mot

kvinnodominerade branscher. Avspeglar våra sätt att tala om känslor i arbetslivet något om dagens samhälle? Finns det ett samband mellan hur vissa slags känslor betonas i arbetslivet, medan vissa andra känslor kanske inte ges utrymme, och hur samhället idag ser ut?

Hur visar sig känslor i de ord och bilder som används i media? Ett av de

viktigaste sätten att förmedla och skapa känslor i samhället är genom de ord och bilder vi använder. Här är medias roll betydelsefull för hur känslor skapas och formas. Konsten, och användandet av bilder och fotografier har ofta varit med om att skapa och underbygga politiska känslor så som känslor av makt, styrka, stolthet och nationalism, vrede, hat och rädsla. Idag spelar sociala media en allt större roll för hur känslor kan prägla ett samhälle, hur

rädsla, ilska och hat plötsligt kan väckas och växa till enorma proportioner. Under kursens gång ser vi närmare på hur språkbruk och bilder i media kan forma våra känslor och hur vi kan dras med i, eller ta ställning till samhällsfrågor.

Arbetssätt

Föreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturläsning.

Examination

Hemtentamen.

Litteratur

Litteraturlista kommer att finnas tillgänglig då kursen börjar.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:24