Rättsvetenskap - Ht20 Arbetsrätt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Rättsvetenskap - Ht20 Arbetsrätt

Föreläsare

JD, ED Enkvist Joachim /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Kursen körs online under tiden:

fredag 11.9.2020 kl.17:00-21:00

lördag 12.9.2020 kl. 09:00-15:00

söndag 13.9.2020 kl. 09:00-13:00

Första anmälan

04.06.2020 kl. 09:00

Sista anmälan

27.08.2020

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Målgrupp

Kursen riktar sig till envar som är intresserad av att känna till vilka rättsregler

som gäller inom ett anställningsförhållande. Vilka rättigheter och skyldigheter

har man som anställd eller som arbetsgivare? Inom ramen för denna kurs

behandlas inte de regler som gäller tjänsteavtalsförhållanden.

Mål

Målsättningen är att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar,

varvid särskild uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag,

arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill behandlas bl.a. frågor i anslutning till

arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt företagsdemokrati

och jämställdhet.

Efter genomgången kurs förväntas de studerande ha ingående kunskaper om

arbetsrättens centrala delar.

Arbetssätt

Föreläsningar online, litteraturstudier.

Examination

Tentamen.

Litteratur

1. Paanetoja, Jaana. (2017). Työoikeus tutuksi – käsikirja. (behandlas under kursen). Alternativ och stödlitteratur använda Bruun & von Koskull, Allmän arbetsrätt (2006) kombinerad med den Anställningsguide (ej kap. 7-9, 19-20, 25-26 och 28) som man finner på internet:

 https://www.lakimiesliitto.fi/site/assets/files/19707/anstallningsguide28122016.pdf

2. Författningar:

Arbetsavtalslag (55/2001)

ArbetarskyddsL (738/2002)

Diskrimineringslag (1325/2014)

L om samarbete inom företag (334/2007)

L om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)

L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)

L om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986)

L om kollektivavtal (436/1946)

L om arbetsdomstolen (646/1974)

L om medling i arbetstvister (420/1962)

L om samarbete inom företag (334/2007)

L om personalenrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)

Personalfondslag (934/2010)

Arbetstidslag (605/1996)

Semesterlag (162/2005)

Skadeståndslag (412/1974) 3, 4, 7 kap.

Lagstiftningen finns på svenska på:

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/

Utskriven 31 oktober 2020 kl 23:45