Psykologi - Vt20 Styrka, glädje och medkänsla -positiv psykologi i skola och undervisning

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Psykologi - Vt20 Styrka, glädje och medkänsla -positiv psykologi i skola och undervisning

Föreläsare

FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

Kursram

Utbildningen delfinansieras av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Kurstider

Fredag 6.3.2020 kl 9:00-16:00

Hösten 2020:

Fredag 2.10.2020 kl 9:00-16:00

Fredag 6.11.2020 kl 9:00-16:00

Fredag 27.11.2020 kl 9:00-16:00

Första anmälan

03.12.2019 kl. 09:00

Sista anmälan

14.09.2020

Bindande anmälan

Ja

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

255

Kommentar

Inkl. för- och eftermiddagskaffe.

Målgrupp

Den här fortbildningen är riktad för skolpersonal inom grundläggande utbildning.

Mål

Styrka, glädje och medkänsla handlar om att mångsidigt stärka dina elevers, kollegors och ditt eget välbefinnandet genom aktuell forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi i skola och utbildning. Fortbildningen handlar om att stöda eleverna att nå sin potential, i samspel med och i omtanke om andra. Fortbildningen ger deltagarna verktyg att skapa en mer välmående verksamhetskultur.

Innehåll

Närstudiedag 1 – Ett positivt jag:

Ett tyngdpunktsområde inom positiv psykologi har varit forskning kring människors goda egenskaper och styrkor. Karaktärsstyrkor ses som en individs förmågor att tänka, känna och bete sig vilket kan ge olika uttryck i t.ex. uthållighet, kreativitet och vänlighet.

Genom att använda sig av sina styrkor kan en individ utveckla sina talanger,

intressen, förmågor och resurser. Hos barn och unga visar användning av styrkor samband med välbefinnande, livsglädje, sociala relationer samt akademiska framgångar.

Deltagarna lär sig att se och arbeta med styrkor (även i samspel med föräldrar), vilket kan fungera som en buffert gentemot psykiska svårigheter. Processen handlar om att lära känna sina styrkor, utveckla dem och använda sig av dem för att hantera utmaningar.

Närstudiedag 2 – Positiva känslor:

Positiva känslor som glädje, tacksamhet, intresse, hopp eller stolthet är inte bara ett tecken på en individs övergripande nivå av välbefinnande eller lycka. Neurovetenskapliga studier har visat att positiva känslor uttryckligen leder till mer bredd och flexibilitet i tanke och handling.

Studier som jämfört skillnader i inlärningsförmåga vid olika sinnesstämningar visar att en hjärna i positiv sinnesstämning både lär sig bättre och fungerar mera kreativt. På sikt leder ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till att bygga upp resurser fysiskt, psykologiskt, socialt och intellektuellt.

Deltagarna lär sig att ta vara på och öka ett brett spektrum av positiva känslor och hur detta ökar elevernas förmåga att ta till sig inlärning.

Fortbildningen fortsätter med ytterligare två kursdagar under hösten 2020 med följande närstudiedagar:

Närstudiedag 3 – att stärka positiva relationer i skolvardagen:

Positiva relationer handlar om att stärka vänlighet, tacksamhet, empati, hänsyn och förlåtelse.

Deltagarna utbildas i praktiska metoder att systematiskt stärka goda relationer och sund konfliktlösning mellan både elever och personal. Till dessa metoder hör forskning kring aktiva konstruktiva svar samt så kallad assertiv konfliktlösning. Deltagarna lär sig genom teori och övningar konstruktiva sätt att bemöta andra i skillnad till destruktiva sådana.

Deltagarna får också lära sig hur konfliktlösning ter sig i mer destruktiva former (manipulation, aggression, passivitet) samt former för en mer sund konfliktlösning med vänliga och bestämda svar.

Närstudiedag 4 – Positiva tankar och engagemang:

För att hitta meningsfullhet och ett engagemang i skolgången behöver eleven uppleva att hen jobbar mot egna, viktiga målsättningar i livet. Förutom meningsfulla mål behöver eleven lära sig mångsidiga strategier att jobba mot målen, d.v.s. stärka en realistisk hoppfullhet.

Deltagarna lär sig metoder för att hitta meningsfullhet och engagemang i

skolgången samt metoder för att stärka ett dynamiskt mindset. Deltagarna lär sig också hur man kan stärka elevernas resiliens, förmåga att komma igen vid motgångar i livet.

Studier har visat att skolinsatser i resiliens är mycket effektiva och kan halvera förekomsten av depression bland unga.

Arbetssätt

Omfattningen av fortbildningen är 4 närstudiedagar samt möjlighet till samverkan i plattformen "itslearning".

Närstudiedagarna innefattar teori, praktik och diskussioner kring praktisk tillämpning av positiv psykologi i skola och undervisning. Mellan dagarna ges praktiska uppgifter som syftar till att förankra innehållet i den vardagliga verksamheten i skolan. Syftet är både att få in nya metoder i de dagliga rutinerna i skolan och att personalen ska inspireras att skapa egna

kreativa tillämpningar av dem.

Grupphandledningar i grupp (4 grupper sammanlagt) syftar till att ge deltagarna handledning kring de praktiska uppgifterna och stöd kring förankringen av innehållet i den egna verksamheten, endera i personalen och/eller i elevgrupper.

Övrig information

Åse Fagerlund, FD, PsL, specialistpsykolog i neuropsykologi, psykoterapeut och seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum.

Åse har arbetat med barn med olika former av utmaningar i många år både som psykolog och forskare. Det har handlat om allt från inlärningssvårigheter till olika former av psykologiska svårigheter och utsatthet. I sökandet efter metoder att stärka barns resurser, potential och självkänsla kom Åse in på den positiva psykologin. Hon leder sedan några år forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla vid Folkhälsans forskningscentrum.

Projektet syftar till att ta fram metoder för att stärka barns och vuxnas välbefinnande. Åse har utbildat sig i positiv psykologi vid Oslo universitet och Institute of Positive Education vid Geelong Grammar School.

Till Åses styrkor hör hennes iver att lära sig nya saker, kreativitet och mod i omtanke om andra.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:47