Vård - Ht19 Handledarutbildning - att utvecklas som handledare, 7,5 sp

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Vård - Ht19 Handledarutbildning - att utvecklas som handledare, 7,5 sp
Föreläsare HvM Ulenius Katarina / Fil.mag Lindroth Mona
Studiepoäng 7 1/2
Kurstider Torsdag 19.9.2019 kl 9.00-16.00
Fredag 20.9.2019 kl 9.00-16.00
Torsdag 10.10.2019 kl 8.00-16.00
Fredag 11.10.2019 kl 8.00-16.00
Torsdag 7.11.2019 kl 8.00-16.00
Fredag 8.11.2019 kl 8.00-16.00
Torsdag 28.11.2019 kl 8.00-16.00
Fredag 29.11.2019 kl 8.00-16.00

Kursen fortsätter under våren 2020 med ytterligare två kurstillfällen (4 dagar).
Vårens tider meddelas i samband med höstens kurstart.
Första anmälan 08.08.2019 kl. 13:00
Sista anmälan 17.09.2019
Bindande anmälan Ja.
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 165
Kommentar Inkl för- och eftermiddagskaffe
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som är eller vill bli handledare för sjukskötarstuderande i verksamhetsförlagd utbildning. Den vänder sig till dig som vill utveckla din roll som handledare och förtydliga din egen
betydelse som handledare.

Under kursen är målet att – enskilt och i grupp – få reflektera över studerandes lärande, hur du som handledare kan bidra i detta lärande,
etiska aspekter på handledning samt återkoppling och
bedömning av de studerande.

Du som handledare lär dig att med hjälp av styrdokument och lagar, utbildningsplaner och kursbeskrivningar få veta vad studerande kan och ska kunna under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen, liksom betydelsen av studerandes individuella behov i lärandeprocessen.
Mål Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare visa att du har:
- kunskap om handledning som pedagogisk process, om strategier för handledning, bedömning, vetenskaplighet och profession, reflekterande handledning samt om etik och handledning
- förmåga att i handledningsprocessen använda pedagogisk kunskap, omvårdnadskunskap samt kunskap i personlig utveckling
- förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper om handledning i yrkesmässig växt, att stödja och vägleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning samt att utvärdera och bedöma den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i vårdande och vårdarbete
- ett kritiskt, analyserande och reflekterande förhållningssätt och förmåga att bedöma och värdera handledningssituationer etiskt samt utifrån genusperspektiv.
Innehåll - sjukskötarutbildningen i dag, lagstiftning och styrdokument
- litteratursökning samt introduktion till digitala lärrum (Google Classroom)
- integrering teori och praktik under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vad är vetenskapligt förhållningssätt i samband med detta
- vård/omvårdnad som vetenskaplig disciplin och evidensbaserat arbete som mål och verktyg
- pedagogik, reflektion och handledarrollen
- handledningsprocessen, bedömning och praktiska rutiner
- betydelsen av etik och genus i samband med handledning av sjukskötarstuderande.
Arbetssätt Kursen är uppbyggd på 6 närstudietillfällen (12 dagar) där förmiddagen består av föreläsningar och eftermiddagen av workshops där teoretiskt material bearbetas och diskuteras för att sedan användas i handledning av sjukskötarstuderande. Vi delar erfarenheter av att handleda, diskuterar hur
litteraturen kan användas för att utveckla handledningen av studerande och även omvårdnaden och vårdarbetet tillsammans med den studerande och kolleger.

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och workshops samt reflektionstillfällen i samband med närstudierna, självstudier och handledning av sjukskötarstuderanden under verksamhetsförlagd
utbildning. Kursen är delvis nätbaserad.
Examination Examination sker i form av workshops baserade på kurslitteratur och annat relevant material, handledning av sjukskötarstuderande under verksamhetsförlagd utbildning samt handledares loggbok under den tiden.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:48