Hälsokunskap - Ht19 Hälsa, genus och mångfald

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Hälsokunskap - Ht19 Hälsa, genus och mångfald
Föreläsare PhD Forsman Anna K. / Sexualterapeut Åhman Susanna
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 20.9.2019 kl. 17:00-21:00
lördag 21.9.2019 kl. 9:00-13:00
lördag 12.10.2019 kl. 9:00-13:00
onsdag 23.10.2019 kl. 16:15-20:15
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 28.08.2019
Avgift € 90
Förkunskaper Rekommenderas att man avlagt hälsokunskapskurser tidigare och att man har ämnesstudier på universitetet/högskola i bagaget.
Mål Efter avlagd kurs förväntas deltagarna:

Förstå och ändamålsenligt kunna tillämpa och diskutera begrepp, teorier och tanketraditioner som belyser och problematiserar jämställdhet- och jämlikhetsperspektiven inom hälsoforskningen och hälsoarbetet
Kunna redogöra för och nyanserat jämföra och diskutera hälsovetenskapliga tanketraditioner, frågeställningar och verksamhetskontexter utgående från genusperspektiv, samt olika mångfalds- och minoritetsperspektiv
Kunna identifera och kritiskt analysera och förklara hälsans evidensbaserade bestämningsfaktorer utgående från genus- och mångfalds-, och minoritetsperspektiv, samt diskutera implikationerna i såväl forskning som praxis. T.ex. bör man visa fördjupad förståelse för hur genus är konstruerat, vidmakthållet och förstärkt samt självständigt kunna analysera och diskutera vilken betydelse genus har för hälsa och sjukdom
Att kunna problematisera och diskutera ojämlikhetsfrågor kopplade till hälsa och hälsofrämjande arbete med fokus på olika sårbara/resurssvaga gruppers situation och utsatthet
Almänna färdigheter:

Att förstå nyansskillnader mellan samtida begrepp, så som kön och genus, jämlikhet och jämställdhet etc.
Att kritiskt kunna värdera forskningsartiklar och andra rapporter ur ett genus- och mångfaldsperspektiv, samt kunna redogöra för betydelsen av begrepp så som genusbias och normkritik
Innehåll Fokus på:

Hälsa utgående från genus- och mångfalds- och minoritetsperspektiv
Hur vi kan främja jämställdhet och jämlikhet i vårt hälsoarbete
Hälsoresurser och -villkor och hur dessa fördelas mellan olika sociala grupper (t.ex. kön, klass, etnicitet)
Hur vi kan belysa och arbeta med hela befolkningens förutsättningar och villkor och undvika att enbart gynna vissa grupper i hälsoarbetet
Normer, normmedvetenhet och normkritik och deras betydelse i hälsoarbetet
Examination Individuella och gruppvisa övningar, samt skriftliga inlämningsuppgifter kopplade till föreläsningarnas temaområden och frågeställningar.
Litteratur Valda delar enligt anvisningar från kursansvarig:
Major, B. Dovidio, J.F. Link, B.G. (2018). The Oxford Handbook of Stigma, Discrimination, and Health. Oxford University Press.
M.A. Perez & R.R. Luquis (2013). Cultural Competence in Health Education and Health Promotion, 2nd Edition.
Wiley. Marmot, M. & Wilkinson, R. (Red.). (2003 el. Senare). Social determinants of health. Solid facts. WHO.
Öhman, A. (2009). Genusperspektiv inom vårdvetenskap. Högskoleverket. Aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter enligt föreläsarens val.

Utskriven 23 augusti 2019 kl 04:00