Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Ht19 Att undervisa på andra språk (språkbad, CLIL, tandem) / Teaching in other languages (Immersion, CLIL, Tandem).

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Ht19 Att undervisa på andra språk (språkbad, CLIL, tandem) / Teaching in other languages (Immersion, CLIL, Tandem).
Föreläsare PeM Peltoniemi Annika /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 13.9.2019 kl. 18:00-21:15
lördag 14.9.2019 kl. 9:00-14:45
fredag 22.11.2019 kl. 18:00-21:15
lördag 23.11.2019 kl. 9:00-14:45
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 09.09.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Inledning Kursen kommer i huvudsak att hållas på svenska, men med vissa inslag på engelska. Kursuppgifterna kan göras antingen på svenska eller på engelska.
Mål Efter slutförd kurs:
- känner den studerande till de grundläggande principerna inom CLIL,
språkbad och tandem
- kan den studerande beskriva ett antal olika metoder som används i dessa
typer av undervisning
- kan den studerande reflektera över likheter och olikheter i olika flerspråkiga
undervisningsprogram.
After the course the student will be able to:
- describe the main differences between CLIL, immersion and language
tandem
- describe some methods applied within these approaches
- reflect upon similarities and differences between different multilingual
education programs.
Innehåll - Att presentera den historiska och teoretiska bakgrunden till CLIL, språkbad
och tandem
- Att ge studerande möjlighet att orientera sig i en del av de metoder och
material som används i dessa typer av undervisning
- Att ge studerande möjlighet att bekanta sig med några olika olika typer av
flerspråkiga undervisningsprogram
- Att stärka studerandes språkliga medvetenhet och färdighet för arbete med språkligt heterogena elevgrupper
- To provide a historical and theoretical basis for CLIL, immersion and
language tandem
- To familiarize students with some methods and materials used within these
approaches
- To provide students with the opportunity to experience some bi-/multilingual education programmes
- To strengthen students? linguistic awareness and ability to work with
linguistically heterogeneous groups of pupils
Arbetssätt 20 h föreläsningar/seminarier plus självstudier.
20 h lectures/seminars plus individual work.
Examination Godkänd uppsats baserad på kurslitteratur
Aktivt deltagande
Godkända kursuppgifter
Bedömning: godkänd/ underkänd
Approved essay based on course literature

Active participation
Approved course tasks
Assessement: passed/failed
Litteratur Mehisto, P., Marsh, D. & Frigols, M. (2008). Uncovering CLIL. Macmillan
Education. Cahpters 1, 2 & 4
Ruiz de Zarobe, Y. & Jimenénez Catalán, R. M. (2009) Content and Langauge
Integrated Learning. Evidence from Research in Europe. Multilingual
Matters. Chapters 2, 3

Annat kursmaterial Ytterligare litteratur och kursmaterial enligt kurshållares anvisningar.
Supplementary course literature and materials in accordance with course
instructions.
Övrig information Kursen ingår i ämneshelheten Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell
pedagogik (25 sp). Kursen kan även läsas som enskild eller valfri kurs.

Utskriven 22 november 2019 kl 04:31