Vård - Ht19 Introduktion till Forensisk omvårdnad

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Fortbildningskurs
Ämne/kursnamn Vård - Ht19 Introduktion till Forensisk omvårdnad
Föreläsare Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann / doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna
Kursram Specialistkunskaper som ryms inom forensisk omvårdnad innefattar att vara vaksam och ha kunskap om tecken på våld/övergrepp, att bemöta brottsoffer såväl som gärningsmän och närstående, att känna till aktuella lagar och författningar, att säkra och dokumentera spår/bevis som kan användas i en rättslig process, att samverka med polis, rättsväsende, socialtjänst och andra professioner/myndigheter eller ideella organisationer.
(Källa: Svenskt nätverk för forensisk omvårdnad)
Kurstider Fredag 4.10.2019 kl 18:00-21.15
Lördag 5.10.2019 kl 09:00-15:00
Söndag 6.10.2019 kl 09:00-12:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 09.09.2019
Bindande anmälan Ja
Avgiftstyp Kursavgift (24% moms tillkommer)
Avgift € 130
Kommentar inkl kaffe.
Målgrupp Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal och studerande, socialarbetare, poliser samt hemtjänstpersonal. Kursen riktar sig även till andra intresserade som i sitt arbete möter våldssituationer.
Mål Efter avslutad kurs ska du:
- ha kunskap om det kliniska arbetet kring potentiella brottsoffer inom vården och andra områden.
- ha kunskap hur man kan läsa av skador och härleda dessa till ett eventuellt brott.
- även ha grundläggande kunskap hur man hanterar eventuellt bevismaterial samt hur man rör sig på en eventuell brottsplats.
- veta vilka myndigheter och instanser som kan vara bra att involvera samt vilka stödfunktioner det finns att tillgå.
- få en inblick gällande hela händelsekedjan från att ett brott begås till ett avslut med en eventuell rättegång.
Innehåll Kursens innehåll är bl.a. följande:
- du får grundläggande kunskaper om vad forensisk omvårdnad innebär
- du får grundläggande kunskaper om användningsområdet samt hur man kan använda denna kunskap i det kliniska arbetet
- du får en inblick i rättsmedicin samt spårsäkring
- du får en genomgång av brottsprocessen för de drabbade
- du får information om Brottsofferjourens verksamhet på Åland.
Arbetssätt Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner samt grupparbeten.
Obligatorisk 100 % närvaro på föreläsningarna.
Examination Godkänd/underkänd. 100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.
Litteratur Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna före och under kursen. Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.
Övrig information Som huvudföreläsare fungerar Ann Kvarnström, specialistsjuksköterska inom anestesi samt forensisk omvårdnad som har arbetat 20 år inom akutsjukvård både i Sverige och på Åland. Ann har även gått kurser inom akutsjukvård som TNCC, ENPC, ATSS, krishantering, ledarskap samt våld i nära relationer.
Ann jobbar idag på Brottsofferjouren på Åland.

Den andra föreläsaren Anna Lundberg är doktorand, spec.ssk/fil.mag som arbetat 12 år som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och utbildad som specialistsjuksköterska inom akut- och ambulanssjukvård vid Linneuniversitetet år 2010. Anna arbetar vid högskolan på Åland/sjöfart som timlärare sedan 2014 och håller kurser för externa samt skolans elever i hälso och sjukvårds kurser enligt STCW-2010. Anna är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019 samt doktorand vid Umeå universitet sedan 2018 inom omvårdnad.

Eventuella gästföreläsare tillkommer senare.

Utskriven 23 augusti 2019 kl 04:00