Småbarnspedagogik - Ht19 Vetenskapliga perspektiv och metoder för barnträdgårdslärare

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Småbarnspedagogik - Ht19 Vetenskapliga perspektiv och metoder för barnträdgårdslärare
Föreläsare Professor Svensson Ann-Katrin /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 6.9.2019 kl. 17:00-21:00
lördag 7.9.2019 kl. 9:00-13:00
fredag 4.10.2019 kl. 17:00-21:00
lördag 5.10.2019 kl. 9:00-13:00
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 14.08.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Inledning Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.
Målgrupp Den som siktar på lärarbehörighet inom småbarnspedagogik, den som vill förkovra sina tidigare kunskaper inom området samt alla andra intresserade.
Mål Den studerande ska
- få kännedom om centrala ansatser inom vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
- få kunskap om observationsmetoder och barnintervjuer som underlag för utveckling av daghems- och förskoleverksamheten
- få kunskap om kartläggningsmetoder som underlag för utveckling av daghems- och förskoleverksamheten
- få grundläggande insikter i att analysera olika sätt att organisera pedagogiska miljöer vad gäller tid, rum och material i daghem/förskolan och dess pedagogiska
konsekvenser
- få kunskaper om etiska aspekter vid observationer och barnintervjuer
- få kunskaper om pedagogikens grundbegrepp.
Innehåll Kursen fokuserar metoder som barnträdgårdslärare/förskollärare kan använda som underlag för kollektiv reflektion i syfte att utveckla verksamheten utifrån barnens perspektiv. I kursen behandlas även etiska aspekter i samband med observationer av och intervjuer med barn.
Kursen tar även upp grundläggande insikter i att analysera olika sätt att organisera pedagogiska miljöer vad gäller tid, rum och material i förskolan och dess pedagogiska konsekvenser. I kursen ges en introduktion till pedagogikens grundbegrepp och centrala ansatser inom vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Kursdeltagarna
förväntas delta i ett gemensamt skapande och kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare.
Arbetssätt Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, digitala redovisningar, muntliga presentationer.
Litteratur Brodin, J. & Renblad, K. (2015). Perspektiv på kvalitet i förskolan. Lund: Studentlitteratur. (139 s)

Doverborg, E. & Pramling-Samuelsson, I. (2012). Att förstå barns tankar – kommunikationens betydelse. Stockholm: Liber. (93 s)

Lindgren, A-L. (2016). Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Stockholm: Gleerups. (127 s.)

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M., & Franzén, H. (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber. (188 s.)

Sheridan, S. Williams, P & Sandberg, A. (2012). Systematic Quality Work in preschool. International Journal of Early Childhood. Pp 123-150.

Artiklar och annat material tillkommer enligt kursledarens anvisningar

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:46