Pedagogik - Ht19 Projektledning, resursering och uppföljning INSTÄLLD

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Pedagogik - Ht19 Projektledning, resursering och uppföljning INSTÄLLD
Föreläsare PeM Laurell Ester /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider fredag 6.9.2019 kl. 18:00-21:15
lördag 7.9.2019 kl. 09:00-14:45
fredag 4.10.2019 kl. 18:00-21:15
lördag 5.10.2019 kl. 09:00-14:45
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 19.08.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Lärandemål:
- utveckla förståelse för projektverksamhet i organisationer
- ha förmåga att leda projektverksamhet i olika sammanhang
- problematisera utgångspunkterna för och komplexiteten i projektverksamhet.
Innehåll Kursen erbjuder kunskap om vad som kännetecknar ett projekt samt ger perspektiv på de väsentliga processerna i projektgenomförande. Dessa processer granskas med perspektiv på projektets organisatoriska kontext. Under kursen ökas förståelsen för projekt som ett medel att fylla ett förändringsbehov. Vidare problematiseras projektverksamheten som ett dynamiskt och komplext fenomen på olika nivåer med syfte att skapa mervärde i basorganisationen.
Arbetssätt Kursen genomförs som föreläsningar, grupparbete samt individuella prestationer. Kursen förutsätter aktiv interaktion deltagarna emellan; deltagarna antar olika uppgifter i en fiktiv styrgrupp vars uppdrag är att hitta alternativa lösningar till projektrelaterade, praktiknära dilemman av olika slag.
Examination Aktivt deltagande i föreläsningar. Mellanuppgift i grupp. Rapport över case study.

Essä utgående från kurslitteraturen.
Litteratur Andersen, H. S. & Söndergaard, K. R. (red.) (2013). Systemisk projektledning. Studentlitteratur: Lund.
Skyttermoen, T. & Vaagaasar, A. L. (2017). Värdeskapande projektledning. Studentlitteratur: Lund.
Wisén, J. & Lindblom, B. (2008). Effektivt projektarbete. Norstedts Juridik: Stockholm.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 19:45