Språk - Ht19 Kommunicera på finska inom vården/Hoitotyön suomea

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Yrkeshögskolekurs
Ämne/kursnamn Språk - Ht19 Kommunicera på finska inom vården/Hoitotyön suomea
Föreläsare FM Mäkinen Tiina /
Studiepoäng 2
Kursram Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.
Kurstider onsdag 11.9.2019 kl. 18:00-20:30
onsdag 18.9.2019 kl. 18:00-20:30
onsdag 25.9.2019 kl. 18:00-20:30
onsdag 9.10.2019 kl. 18:00-20:30
onsdag 23.10.2019 kl. 18:00-20:30
onsdag 30.10.2019 kl. 18:00-20:30
onsdag 13.11.2019 kl. 18:00-20:30
onsdag 20.11.2019 kl. 18:00-20:30
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 28.08.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Grundläggande kunskaper i finska på motsvarande A2/B1 - på CEFR-skalan.

Edellytykset osallistumiselle
A2/B1 CERF-asteikolla vastaavat suomenkielen perustiedot.
Mål Den studerande förväntas efter avslutad kurs kunna använda finska för att för att förmedla information och kunskaper inom yrkesområdet.

Under kursen lär sig den studerande att på finska
- bli säkrare i mötet med finsktalande patienter
- främst muntligt (men även skriftligt) kommunicera med patienten och de anhöriga
- utforma och besvara förfrågningar
- använda medicinska begrepp
- ge anvisningar, instruktioner och besked
- bemöta patienten på bra sätt.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää suomea kurssin jälkeen välittääkseen tietoa ja alansa tietämystä.
Kurssin aikana opiskelija oppii
- kohtaamaan suomenkielisiä potilaita
- kommunikoimaan lähinnä suullisesti ( myöskin kirjallisesti) potilaan ja omaisten kanssa
- tekemään kysymyksiä ja vastaamaan kysymyksiin
- käyttämään hoitoalan termejä
- antamaan ohjeita ja neuvoja.
Innehåll Föreläsningar, rollspel, gruppdiskussioner, presentation och självstudier i form av skriftliga uppgifter. Fackterminologi.

Kurssin sisältö
Luentoja, roolipelejä, ryhmäkeskusteluja, pienehkö esitelmä ja omia opintoja, lähinnä kirjallisia tehtäviä. Hoitoalan sanastoa.
Arbetssätt Uppgifter individuellt och i grupp. Rollspel, intervjuer samt ljudinspelningar.

Työmuodot
Tehtäviä yksin ja ryhmässä. Roolipelejä, haastatteluja ja ääninauhoituksia.
Examination Aktivt deltagande samt godkända uppgifter. Obligatorisk närvaro 75%.

Eksaminaatio
Aktiivinen osallistuminen ja hyväksytyt tehtävät. Läsnäolovelvvollisuus 75%.
Litteratur Kommunikativa uppgifter samt texter och länkar.

Opetusmateriaali
Toiminnallisia harjoituksia, tekstejä ja web-linkkejä.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:42