Specialpedagogik - Ht19 Inkludering i skolkontext

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Specialpedagogik - Ht19 Inkludering i skolkontext
Föreläsare PeM Silvander Yvonne /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider lördag 21.9.2019 kl. 9:00-14:45
söndag 22.9.2019 kl. 9:00-12:15
lördag 2.11.2019 kl. 9:00-14:45
söndag 3.11.2019 kl. 9:00-12:15
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 28.08.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Mål Efter avslutad kurs skall den studerande:
- kunna redogöra för internationella och nationella styrdokument som rör inkluderande utbildning
- känna till centrala begrepp inom inkluderande utbildning
- ha kännedom om verksamhetsmodeller och arbetsformer som främjar inkluderande undervisning
- ha kunskap om skolans stödformer (allmänt stöd, intensifierat stöd samt särskilt stöd) samt beredskap att göra upp pedagogisk bedömning och plan för elevens lärande.
Innehåll Kursens syfte är att studerande tillägnar sig teoretisk kunskap för att kunna motivera en inkluderande utbildning samt praktisk beredskap för inkluderande arbetsmetoder i skolan. Kursen syftar även till att ge den studerande en fördjupad kunskap om skolans stödformer (allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd).
Arbetssätt Föreläsning, diskussioner, arbeten och litteraturstudier.
Examination Godkända arbeten samt uppsats.
Litteratur Brodin, J., & Lindstrand, P. (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund: Studentlitteratur.
Huhtanen, K. (2011). Tehostettu tuki perusopetuksessa. Työvälineeksi pedagoginen ennakointi. Jyväskylä: PS-kustannus. (behandlas under kursen)
Kiuppis, F., & Hausstätter, R. S. (Eds.). (2015). Inclusive education twenty years after Salamanca. New York. NY: Peter Lang.
Mitchell, D. (2015). Inkludering i skolan: Undervisningsstrategier som fungerar. Stockholm: Natur & Kultur.
Sirpaoja (red.). (2012). Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus. (behandlas under kursen)
Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:31