Sociologi - Ht19 Genus och kriminologi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Sociologi - Ht19 Genus och kriminologi
Föreläsare FM Normann Maria /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 4.10.2019 kl. 18:00-21:15
lördag 5.10.2019 kl. 9:00-14:45
söndag 6.10.2019 kl. 9:00-14:45
Första anmälan 06.06.2019 kl. 09:00
Sista anmälan 11.09.2019
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Målgrupp Studerande i sociologi och beteendevetenskaper, yrkesverksamma som i arbetslivet som jobbar med socialt arbete, samt andra intresserade av ämnet.
Mål Kursens syfte är att granska tolkningar av brott, avvikande beteende och utsatthet för brott ur ett genusteoretiskt och intersektionellt perspektiv. Under kursens gång behandlas kriminologisk teori men även praktiska följder av kriminologisk teori och forskning. Särskild vikt läggs vid att förstå hur synen på
sexualitet och genus formar handlingar, tolkningar av dem och deras konsekvenser på olika nivåer inom prevention, påföljd, brottsofferhjälp mm.
Efter avlagd kurs
- kan studeranden analysera populärkulturella och mediala beskrivningar av brott ur ett genusteoretiskt perspektiv
- förstår studeranden skillnader och likheter i kvinnors och mäns avvikande och antisociala beteende
- kan studeranden argumentera för betydelsen av att inkludera ett genus- och intersektionellt perspektiv på klassiska och aktuella kriminologiska frågeställningar.
Examination Examination för närstudier: Obligatorisk närvaro, gruppuppgifter, hemuppgift
Litteratur Examinatorn anvisar övrig litteratur vid kursstart.
Valda delar ur
Sarnecki J, 2014. Introduktion till kriminologi Volym 1. Studentlitteratur
Sarnecki J, 2015. Introduktion till kriminologi Volym 2. Studentlitteratur
Barter Christine, McCarry Melanie, Berridge David and Evans Kathy: Partner exploitation and violence in
teenage intimate relationships. University of Bristol, 2009. Valda delar.
http://www.nspcc.org.uk/Inform/research/findings/partner_exploitation_and_violence_report_wdf701
29.pdf
Bredström, A: "Maskulinitet och kamp om nationella arenor – reflektioner kring bilden av 'invandrarkillar' I svensk media" I (red.) de los Reyes, Molina och Mulinari Maktens (o)lika förklädnader.
Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige. Stockholm, Atlas, 2001.
Christie, Nils: ”Det idealiska offret”. I Sahlin, I, Åkerström, Det motspänstiga offret. Lund, Studentlitteratur. 2001.
Lander, Ingrid, Ravn, Signe, Jon, Nina: Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk-Taking. Taylor and Francis. 2016.

Utskriven 23 oktober 2019 kl 20:18